()

 

آموزش فوتسـال

 

      در فوتسال همانند ساير رشته هاي ورزشي عوامل زير موثر مي باشد :

الف – تکنيک                 

 ب- تاکتيک     

 ج – آمادگي جسماني(شرايط بدني)         

د – آمادگي رواني

 

             تعريف تکنيک:

    تکنيک به معني «فن» يا «شيوه اجرا» مي باشد و منظور از آن در ورزش به ويژه در فوتسال، به کارگيري صحيح اهرم هاي بدن در اجراي حرکات موردنظر مي باشد.

           تعريف مهارت:

     تصميم گيري دراجراي تکنيک در زمان و مکان مناسب و صرف حداقل انرژي را «مهارت» مي گويند.

    بازيکناني به مهارت بالا دست پيدامي کنند که بتوانند هر تکنيک را بارها و بارها تمرين نمايند.

 

               لمس توپ (آشنايي باتوپ):

     به منظوردرک حجم واندازه توپ در فوتسال واجراي بهتر تکنيک ها بايد قبل يا حين آموزش تکنيک ها، تمريناتي با قسمت هاي مختلف بدن انجام داد.

              تکنيک هاي فوتسال:

1- دريبلينگ:

     حرکت هماهنگ با توپ راکه داراي ويژگيهاي تغييرسرعت،تغييرمسير و فريب باشد را«دريبل»مي گويند.

2- ضربات :

    آموزش مهارتهاي مربوط به اين تکنيک از ابتدايي ترين مراحل يادگيري فوتسال مي باشد. عموما از ضربه زدن براي ارسال توپ به همبازي، شوت کردن به دروازه حريف، ارسال توپ به فضاي باز و حرکت به سمت آن و براي دفع توپ ازمنطقه دفاعي، استفاده مي شود.

1-2- ضربه بغل پا:

    به کليه ضرباتي که با بغل پا انجام مي گيرد، اطلاق   مي گردد.

    ازآنجايي که ناحيه بغل پا سطح نسبتا وسيعي را تشکيل ميدهد، اين ضربه از دقت قابل ملاحظه اي برخوردار است و بيشتر براي ارسال پاسهاي کوتاه وانجام ضربات پنالتي مورد استفاده قرارمي گيرد.

2-2- ضربه روي پا:

   به ضرباتي گفته مي شود که با روي پا زده مي شود. از اين ضربه براي شوت مي توان استفاده کرد ولي از دقت کمي برخوردار است.

3-2- ضربه داخل وخارج روي پا:

    ازاين ضربات بيشتر براي ارسال بلند و مسافت طولاني مورد استفاده قرار مي گيرد و دقت آن کم است.

4-2- ضربه سر:

     هماهنگي قسمتهاي مختلف بدن به هنگام مقابله با يک توپ بلند با سررا، «ضربه سر» مي گويند.              

    ناحيه جلوي سر (پيشاني)، دراين تکنيک مورد استفاده قرار مي گيرد  ضربه سرازجمله تکنيکهاي مهمي است که بيشتر در رابطه با توپ هاي بلند هوايي به کاربرده مي شود ودر فوتسال کاربرد کمتري دارد.

              انواع ضربات سر:

 الف ضربه سر دفاعي    

ب – ضربه سر حمله اي    

ج – ضربه سر شيرجه اي      

د -ضربه سر به عقب

3- کنترل (دريافت) :     دراختيارگرفتن توپ را به شکلي که بتوان در کوتاهترين زمان ممکن بهترين تصميم را به مرحله اجرا گذاشت «کنترل» مي گويند.

انواع کنترل:

الف- کف پا      

ب- بغل پا      

ج- خارج پا      

 د- روي پا       

ه- ران      

و- سينه           

 ز- سر

     انتخاب نوع کنترل باتوجه به ارتفاع توپ انجام مي شود. ودر فوتسال از کنترل کف پا بيشتر استفاده مي گردد.

        نکات مورد توجه هنگام کنترل :

1- در مسير حرکت توپ قرار بگيريد.

2- با توجه به ارتفاع و موقعيت توپ سطح تماس مناسب را انتخاب نماييد.

3- هنگام کنترل،سطح تماس با توپ را نرم وشل نگه داريد.

             تعريف تاکتيک:

   هرگونه حرکت فردي ياگروهي از پيش تنظيم شده به منظور رسيدن به گل يا جلوگيري از گل خوردن را «تاکتيک»   مي گويند.

            انواع تاکتيک ها:

 به طورکلي تاکتيک ها درفوتبال به چهاربخش تاکتيک هاي فردي، تاکتيک هاي گروهي، تاکتيک هاي ايستگاهي و تاکتيک هاي تيمي تقسيم مي شوند .لازم به ذکراست تاکتيک هاي ايستگاهي ازجمله تاکتيک هاي گروهي وتيمي است که به دليل اهميت آن به طورجداگانه ذکرشده است.درفوتسال آمادگي جسماني وآمادگي رواني دراجراي بهترتکنيک وتاکتيک نقش ارزنده اي ايفا مي کند.

 

              تكنيك وتاكتيك در فوتسال
 
 

 

      تكنيك

 

   منظور از تكنيك، انجام حركات مخصوص بازي فوتبال است كه موجب بازي صحيح و با هدف مي‌شود. سطح بازي يك تيم بستگي به توانايي‌هاي تكنيكي بازيكنان آن دارد. تكنيك با دو عنصر مؤثر در بازي فوتسال، يعني تاكتيك و قدرت بدني ارتباط مستقيم دارد. به عبارت ديگر فراگيري و تمرين توانايي‌هاي تكنيكي به اين منظور انجام مي‌شوند كه بازيكن قادر باشد بر موقعيت‌هاي جديد به وجود آمده مسلط شود. در هنگام تمرينات تكنيكي توجه به دو نكته مهم مي‌باشد:
 
    1ـ با تمرينات زياد مي‌توان انجام حركات انفرادي را در قالب كار تيمي تكميل كرد.
 
    2ـ مي‌توان در شرايط مختلف و با آموزش تكنيك‌هاي مهم و سپردن وظائف گوناگون به بازيكن، يك الگوي حركتي مخصوص براي او به وجود آورد تا او بتواند در موقعيت‌هاي مختلف بازي، بالاترين توان خود را به كار گيرد.
شكل‌هاي مختلف تكنيك در فوتبال را مي‌توان به صورت حركات با توپ (دريبل، پاس، كنترل توپ، شوت به دروازه، ضربه با سر) و بدون توپ (تنه زدن، سد كردن توپ، پريدن، حركات بدون توپ) تقسيم كرد.
سيستم 2-1-1( جايگيري مناسب ، استفاده از فضا ، پاس كاري خوب )

           حالت اول

 

    در اين سيستم A به C وC به B پاس مي‌دهد. در زمان ارسال پاس،
D به كنار زمين آمده توپ را از B دريافت مي‌كند. B با حركت بدون توپ به او نزديك مي‌شود و توپ برگشتي را با يك پاس دقيق به C كه بدون توپ حركت كرده مي‌دهد. در اين لحظه A به مركز خط دفاع مي‌آيد.

 

 
         حالت دوم 

 

     بازيكن A به C و او به B پاس ‌داده و طبق شكل حركت مي‌كند. بازيكن D به جاي C مي‌آيد و B با يك پاس بلند C را صاحب توپ مي‌نمايد، در زمان ارسال پاس توسط بازيكن A او هم مي‌تواند در طول زمين حركت كرده، آماده دريافت توپ باشد.
 

       سيستم در فـوتسال

 

     سيستم از اركاني اصولي و آشنائي با تكنيك است و زير بناي اوليه تكامل تاكتيك‌هاي تيمي مي‌باشد. بر اثر پيشرفت‌هاي علمي و عملي در فوتبال امروز جهان كم كم سيستم‌هاي قديم جاي خود را به روش‌هاي جديدتري از تاكتيك‌هاي تيمي داده است. اصولا سيستم‌ها ركني از تاكتيك‌هاي تيمي به حساب مي‌آيند و بازيكنان، اجراي تاكتيك‌هاي فردي و شروع مجدد خود را بر اساس شناخت سيستم‌هاي دفاعي و حمله اي تيم و طبق نظر مربيان اجرا مي‌نمايند.
 

     بر حسب مقررات و قوانين بازي فوتسال و به منظور ايجاد نظم بازكنان تيم‌ها قرار‌ها و يا تعهد مسئوليت‌هايي در محوطه محدودي از زمين‌ با هم مي‌گذارند.
در فوتسال سيستم‌ و شكل آرايشي تيم نقش مهمي دارد. بر اساس و شرايط بازي با تيم حريف سيستم برنامه ريزي مي‌شود. اما بايد گفت در اجرا و حركت‌هاي بوجود آمده توسط بازيكنان تغييرات زيادي حاصل مي‌شود و بازيكناني كه توانايي و شعور بالائي دارند مي‌توانند سريعاً در تغيير شكل و نحوه آرايش تيم تصميم بگيرند.

      سيستم 1ـ2ـ1

 

    در اين سيستم يك نفر به عنوان دفاع آخر و پوششي قرار گرفته و دو بازيكن ديگر در كناره هاي زمين به صورت كشويي از يكديگر حمايت مي كنند و نفر آخر هم از اين دو نفر حمايت مي كنند در جلوي دو بازيكن كناري يك راس حمله قرار دارد كه هر لحظه بر اساس شرايط بازي و توپ انجام وظيفه مي كند.

 

     سيستم 2-2

 

    دو بازيكن به صورت مدافع انجام وظيفه مي كنند و حركت اين دو مدافع حمايت از يكديگر مي باشد بدين صورت كه اگر مدافع اول درگير شود مدافع دوم به صورت كشويي از او حمايت مي كنژد و بر عكس و دو نفر به صورت مهاجم وظيفه ي خود را انجام مي دهند.

 

     سيستم 2-1-1

 

    دو نفر به صورت مدافع در مقابل دروازه بازي مي كنند ويك نفر در جلوي دو مدافع بازي مي كند و يك راس حمله در جلوي بار خودي كار خود را انجام مي دهد . نكته مهم در فوتسال داشتن سه فاكتور قدرت تصميم گيري (توانايي)، آمادگي جسماني وسرعت است كه اين فاكتورها مي توانند يك تيم را تا مرز قهرماني هدايت نمايد. نوع تمرينات واتخاذ سيستم نيز مي تواند به تيم كمك كند.

 

   آموزش سيستم (1-3)

 

     همانطور كه در شكل مقابل نمايش داده شده سه نفر در زمين خودي و يك نفر كه ويژگي حفظ توپ و ارسال پاس دقيق را دارد ،در زمين سبيه به 8 اينگليسي موقعيتي از قبل تمرين شده بوجود آورن تا با صاحب توپ نمودن نفر راس (در زمين حريف ) ، حركت و حمله ي خود را آغاز نمايد.

 

      آموزش سيستم (1-4-0)

 

     در اين سيستم استقرار بازيكن ها در شكل مشخص شده و بايد سه نكته مهم رعايت گردد :

 

1- آمادگي جسماني خوب : بازي و دويدن
2- پاس دادن زياد : استفاده از هوش و تكنيك بازيكن
3 – اجراي تكنيك شوت : شوت در تمام حالت هاي مختلف (روي پا ، داخل پا ،نوك پا وسر ضرب )
در اين سيستم استقرار بازيكن در پشت توپ مي باشد.
 
 
 
 

 

چقدر این مقاله مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید

میانگین رای: / 5. تعداد رای:

تا حالا کسی رای نداده... شما اولین نفر باشید