نام اصلی: The Stake Exercise of the Liang-style Eight Programs Plan
سال تولید: 2006
آموزش ووشو – فرم شماره 8 – لیانگ