نام اصلی: Water Aerobics Exercises How to Do Flexed Foot Water Aerobics
سال تولید: 2008
تمرینات ایروبیک در آب: نحوه انجام حرکات پا با پنجه خمیده در آب

تمرینات ایروبیک در آب می تواند برای هر فردی مفید باشد.

در این مجموعه ی بی نظیر شما این ورزش را بطور کامل یاد خواهید گرفت. در این فیلمها شما شاهد تمریناتی بدون لوازم و هم تمریناتی با لوازم ایروبیک در آب خواهید بود.

” ایروبیک در آب شامل حرکاتی برای تقویت قلب و عروق است، حرکات ایروبیک ریتمیک و منظم هستند و میتوان حرکات را بصورت منظم در آب اجرا نمود. مقاومت آب، تاثیر مثبت این حرکات را افزایش میدهد. “