نام اصلی: Pyramid Upper Body and Lower Body
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.cathe.com
هرم فوقانی و تحتانی بدن – کار با وزنه

نام اصلی: Pyramid Upper Body and Lower Body
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2007
کمپانی سازنده: www.cathe.com
هرم فوقانی و تحتانی بدن – کار با وزنه

این ویدیوها دو لایه شامل دو تمرین پیشرفته با استفاده از مراحل پیشرفته از کت فریدریخ است. هر یک از تمرین‌ها به قسمت‌های جداگانه تقسیم شده‌اند، بنابراین شما می‌توانید به آسانی این قسمت‌ها را از دو برنامه تمرین مختلف “میکس و مچ” کنید.

“پیرامید بدن بالا”
طراحی شده برای افزایش جرم عضلانی نسبت به چربی، شکل دهی و حک شکل بالاتنه، این تمرین بدن بالاتنه بر روی سیستم کل پیرامید و همچنین سوپرست‌ها تمرکز دارد تا حداکثر توانائی شما را بهره‌مند کند. به عنوان یک مزیت اضافی، ترکیبی از تمرینات معمولی و غیرمعمولی شکم و مرکز بدن با استفاده از توپ استقرار جهت ارتقاء نگهداری و تنظیم بهتری و توسعه آگاهی و قدرت کلی بدن نیز درج شده است.

تجهیزات مورد نیاز: یک صندلی مرحله‌ای، دمبل‌های مختلف با وزن‌های مختلف و یک توپ استقرار.

فرمت: گرم‌کننده (3.5 دقیقه)، تمرین وزن‌های بدن بالاتنه (41 دقیقه)، توپ استقرار (8 دقیقه)، کشش (4 دقیقه). کل: 56.5 دقیقه.

“پیرامید بدن پایین”
طراحی شده برای افزایش جرم عضلانی نسبت به چربی، شکل دهی و حک شکل پایین‌تنه، این تمرین بدن پایین‌تنه به دو بخش تقسیم شده است: ابتدا یک سری تمرین‌های ایستاده که بر روی سیستم پیرامید تمرکز دارند تا حداکثر توانائی شما را بهره‌مند کنند. دوم، یک سری تمرین‌های لگن در زمین با استفاده از توپ استقرار که یک بعد جدید از پیچیدگی به برنامه شما اضافه خواهد کرد و تضمین می‌شود که بازیابی فیبر عضلانی افزایش یابد.

تجهیزات مورد نیاز: یک مرحله کوچک، یک شاخه با شکاف‌های مختلف و یک توپ استقرار.

فرمت: گرم‌کننده (4.5 دقیقه)، تمرین وزن‌های بدن پایین‌تنه (28 دقیقه)، توپ استقرار – لگن و سینه (13 دقیقه)، کشش (4 دقیقه). کل: 49.5 دقیقه.


Orginal Description:


This dual layered DVD containstwo Cathe Friedrich advancedastep workouts. Each of theworkouts has been chapteredso you can easily “mix & match”all the sections from the twodifferent exercise programs.Learn how at www.cathe.com

pyramid upper body
Designed to increase lean muscle mass, shape and sculpt the upper body, this upper body workout focuses on the full pyramid system as well as supersets to maximize your potential. As an added bonus a mix of traditional and non-traditional ab and core work is included with the stability ball to promote better posture and alignment and develop overall body awareness and strength.

Equipment Needed: A step bench, various weighted dumbbells, and a stability ball.

Format: Warm-Up (3.5 min.),Upper Body Weight Training(41 min.), Stability Ball (8 min.).Stretch (4 min.). Total: 56.5 min.

pyramid Lower body
Designed to increase lean muscle mass, shape and sculpt the lower body, this lower body workout is divided into two parts: First a series of standing exercises that focus on pyramid system to maximize your potential. Second, a series of floor leg exercises involving the stability ball which will add a new dimension of complexity to your program and ensure heightened muscle fiber recruitment,

Equipment Needed: A mini step, barbell, and stability ball.

Format: Warm-Up (4.5 min.).Lower Body Weight Training(28 min.), Stability Ball-Legs &Glutes (13 min.), Stretch (4 min.) Totat 49.5 min.