نام اصلی: Futsal Strategy That Can Be Won Soon - Fuchu Futsal Vol 1
سال تولید: 2012
تمرینات استراتژی در فوتسال – قسمت 1