آموزش گام به گام تنیس روی میز ( 5 )

"
"

بک هند هاف والی

وضعیت پاها در بک هند هاف والی همانند بک هند پوش است. راکت باید با زاویه قائمه نسبت به میز گرفته شود. گرچه در هنگام زدن ضربه، راکت ایجاد زاویه حاده می کند، بطوریکه روی توپ را پوشانده و باعث افزایش کنترل توپ می گردد. حرکت مچ باید همراه با به جلو آمدن دست باشد. از بک هند هاف والی معمولاً در پاسخ به توپهای با پیچ رویی( تاپ اسپین) رقیب استفاده می شود.

راکت

با حرکت مچ، شیب پیدا می کند.

دست

تقریباً بطور کامل تا آخر کشیده می شود.

راکت

نسبت به میز زاویه قائمه ایجاد می کند.

 

"

بک هند چاپ(CHOP)

بک هند چاپ شکل دفاعی بک هندپوش می باشد و بسیار به آن شبیه است. از این حرکت در پاسخ به ضربه های تهاجمی رقیب استفاده می شود. در حالیکه حدود یک تا دو متر از میز فاصله دارید، پاهایتان باید از یکدیگرفاصله داشته، زانوها خم شده و پای راست کمی به سمت جلو آمده باشد درست قبل از ضربه زدن به توپ، وزن بدن خود را به جلو و بر روی پای راست بیندازید. در همین زمان، یک حرکت هجومی به سمت توپ انجام دهید. راکت باید با زاویه منفرجه( تقریباً 180 درجه) گرفته شود. در تمام مدت حرکت، زانوهای شما باید خمیده باشند. از بک هند چاپ، بیشتر بازیکنانی که تمایل به بازی دفاعی دارند استفاده می کنند.

راکت

با زاویه منفرجه (باز) گرفته می شود.

بدن

به سمت جلو حرکت می کند.

پاها

از یکدیگر فاصله گرفته و زانوها خم می شوند.

پاها

زانوها خم شده و وزن بدن روی پای راست انداخته می شود.

 

برگرفته از وب سایت تبیان