حرکت کششی را 20 تا 30 ثانیه نگهداریم

یک پا را بالاتر قرار داده،بالا تنه را آنقدر خم کنید تا کشش را پشت ران هایتان احساس کنید. پا را عوض کنید.

 

 تمرینات دو میدانی

 

پاشنه ها را بطرف باسن بکشید،لگن را بطرف جلو فشار دهید(کمر گود نشود).پای ایستاده کمی خم میشود.کشش برای عضلات جلوی ران. پاها را عوض کنید.

 

 تمرینات دو میدانی

به یک میله یا درخت تکیه دهید.یک پا را کاملاًبطرف عقب بکشید.پاشنه را روی زمین گذاشته و زانو را خم کنید.عضله ساق پا کشیده میشود.پا ها را عوض کنید.

 

 تمرینات دو میدانی

یک میله یا درخت را محکم بگیرید،پا ها را خم کنید،باسن را به عقب و پائین بکشید.در این حالت عضلات راست کننده پشت کشش داده میشود.

 

 تمرینات دو میدانی

قدم بزرگی بردارید،انگشتان پا بطرف جلو نشان میدهند،باسن بطرف پائین فشار میاورد،تا کشش روی کشاله ران احساس شود.. پا ها را عوض کنید.

 

تمرینات دو میدانی

برگرفته از وبسایت ورزیدیگی- آقای خلج نیا