قوانين استاندارد جهاني تن بال

 

تن بال :
بازي Ten Ball با ده توپ بازي مي شود كه از 1 تا 10 شماره گذاري شده و يك توپ سفيد اصلي ، اين توپها به صورت صعودي به نسبت شماره شان بازي مي گردند و براي برقرار كردن يك ضربه قانوني ، توپ با كمترين عدد را بايد با توپ سفيد زد. اگر در موقع Break توپها، توپ 10 پاكت شود، اين توپ دوباره به بازي بازگشت داده مي شود و بازيكن به بازي ادامه مي هد. در هر ضربه فقط يك توپ را مي توان نام برد، بغير از موقع شكستن ، كه نيازي براي ناميدن توپ نمي باشد.
تعيين شخصي كه بازي را شروع مي كند
بازيكني كه لگ را مي برد بازي را شروع مي نمايد (به قانون 2،1 مراجعه شود) استاندارد معمولي ، شكست يك در ميان  ( altevnate ) مي باشد ولي به قانون 15 ضربه هاي بعد از Break توجه شود.
Rack  در Ten Ball
توپها به نزديكترين وجه به همديگر به شكل يك مثلث و با توپ شماره 1 در نوك و بروي نقطه (foot spot ) و توپ شماره 10 در ميانه مثلث و توپهاي ديگر در دور و بر آن ، بدون ترتيب خاصي قرار مي گيرند. ( به قانون 4 مراجعه شود)

ضربه قانوني Break
قانونهاي ذيل صدق مي كنند.
(a)    در شروع توپ سفيد در دست و در پشت خط عرضي (head string) قرار مي گيرد
(b)    اگر هيچ توپي پائين نرود، حداقل چهار توپ بايد به ريل ها برسند در غير اين صورت ضربه خطا محسوب مي شود.( به قانون 17 مراجعه شود)

دومين ضربه بازي
اگر ضربه اول (برك) خطا محسوب نشد، بازيكن مي تواند يك ضربه Push out  را انتخاب كند ولي بايد داور را از اين تصميم قبل از به انجام رساندن آن با خبر نمايد در اين صورت قوانين برخورد كيوبال با توپ در نوبت و بروخورد توپها   بعد از اثابت كيوبال با باند صدق نمي كند. اگر در انجام ضربه Push out   خطائي صورت نگيرد بازيكن حريف مي تواند  يا ضربه بعدي را خود انجام داده و يا به بازيكن ضربه زننده بسپارد توپ شماره 10 اگر در موقع ضربه Push out  پاكت شود بدون جريمه به بازي برگشت داده مي شود.

در هر موقع كه بازيكني مي خواهد توپي را پاكت كند ( به غير از ضربه (Break او بايد توپ مورد نظر و Pocket  مورد نظر را در موقعي كه كاملاً واضح نمي باشد نام ببرد اعلام ضربه در ديگر موارد مانند برخورد با ريل و يا برخورد با ديگر توپها صدق نمي كند.
براي اينكه يك ضربه نام برده شده حساب گردد داور مطمئن باشد كه ضربه مورد نظر اتفاق افتاده و اگر هر گونه امكان       سر درگمي موجود مي باشد مثلاً با Bank ( ضربه دوبل) و يا ضربه هاي تركيبي بازيكن بايد توپ و Pocket  مورد نظر را      نام ببرد اگر داور و يا حريف از ضربه اعلام شده مطمئن نيستند او مي تواند از بازيكن بخواهد كه ضربه خود را اعلام نايد.

Safety
بازيكن بعد از ضربه break مي تواند در هر موقع ضربه ايمن ( Safety) اعلام كند كه به او اجازه مي دهد كه ضربه اي به توپ قانوني بزند ( ولي توپي را پاكت نكند ولي اگر بازيكن توپ قانوني را پاكت كند ) حريف او مي تواند ضربه بعدي  را بازي كند و  يا اينكه به بازيكن ضربه زننده بسپارد ( به قانون 7،9 توپ اشتباه را به پاكت كردن مراجعه گردد كه در موقع بازي safe نيز صدق مي كند.)

توپي كه به اشتباه پاكت مي شود :
اگر بازيكني توپ و Pocket اعلام شده را از دست بدهد و يا توپ انتخاب شده را در Pocket اشتباه و يا توپ ديگري را پاكت نمايد نوبت او تمام مي شود و حريف او مي تواند يا ضربه بعدي را بازي كند و يا اينكه ضربه بعدي را به او بسپارد.

ادامه دادن به بازي
اگر بازيكني توپ نام برده شده را در Pocket نام برده شده بيندازد (مگر در Push out  به قانون 2،4 دومين ضربه مراجعه گردد) هر توپ ديگري كه پاكت شود به بازي برگشت داده نمي شود (بغير از توپ 10 به قانون 9،9 مراجعه شود) و او به بازي ادامه مي دهد اگر بازيكن در هر ضربه قانوني توپ شماره 10 را  Pocket كند به غير ازPush out )  ) او برنده rack    مي باشد اگر بازيكن توپ اعلام شده را Pocket نكند و يا خطا بكند حريف او بازي را بدست مي گيرد مگر اينكه خطائي مرتكب نشده باشد بازيكن جديد بايد ضربه بعدي را از مكاني كه توپ سفيد قرار دارد بازي كند.

بازگرداندن توپها به ميز
اگر توپ شماره 10 در يك ضربه خطا Push out بدون نام بردن و يا ضربه   Pocket بشود و يا در Pocket اشتباه برود و يا از محيط ميز خارج گردد به بازي بر مي گردد (به قانون 1،4 ارجاء گردد) هيچ توپ ديگري در هيچ موقعيتي به بازي برنمي گردد.

اگر بازيكن مرتكب يك خطاي استاندارد شود بازي به حريف او سپرده مي شود توپ سفيد در دست قرار مي گيرد و بازيكن جديد مي تواند آن را در هر مكاني در روي ميز قرار دهده. (به قانون 1،5 توپ سفيد در دست مراجعه گردد)
موارد ذيل خطاهاي استاندارد در بازي Ten ball مي باشند.

6،1-  توپ سفيد داخل پاكت افتادن (scratch )  و يا بيرون رفتن توپ از روي ميز
6،2 – توپ اشتباه در هر ضربه اولين توپي كه بايد با سفيد لمس گردد توپي مي باشد كه كمترين شماره را داشته باشد.
6،3 – برخورد با rail قبل از تماس مجاز نمي باشد
6،4 – اگر حداقل يك پا در روي زمين قرار نداشته باشد
6،5 – توپي كه از روي ميز به بيرون رانده شود (تنها توپي كه به بازي بر مي گردد توپ شماره 10 مي باشد)
6،6- توپ لمس شده
6،7 – خطا در frozen ball دوبار ضربه زدن ( Double Hit )
6،8- Push shot  ( ضربه هل )
6،9 – زدن ضربه زماني كه هنوز در حال حركت مي باشند
6،10 – جا دادن توپ سفيد در مكان اشتباه
6،11 –  قرار دادن چوب روي ميز به منظور تعيين مسير توپ قبل از ضربه
6،12- خارج از نوبت بازي كردن
6،13 – سه خطاي متوالي
6،14- بازي آهسته (اتلاف وقت) در صورت صلاحديد داور موجب تذكر و اخطار مي شود.
9،11 – خطاهاي جدي :
در رابطه با قانون 6،14 سه خطاي پي در پي موجب باخت Rack مي شود در رابطه با 6،16 رفتار غير ورزشي داور يك جريمه عادلانه را انتخاب مي كند.

گيم مساوي : ( Stalemate )
اگر موقعيت گيم مساوي بوجود آيد شخصي كه بازي را شروع نموده دوباره بازي را شروع مي نمايد (به قانون 1،12 پات مراجعه گردد)

 

برگرفته از وب سایت فدراسیون بولینگ و بیلیاد