قوانین حاکم بر زمین فوتبال

یکی از مهم ترین موضوعاتی که علاقه مندان به فوتبال می بایست از آن مطلع باشند قوانین کلی و داوری این ورزش است . در تمامی ورزشها قوانین رسمی نوشته شده ای وجود دارند که چهارچوب و اصول آن ورزش را وضع می کنند. این قوانین همچنین نحوه قضاوت و تصمیم گیری را در ورزش تعریف می کنند. قوانین رسمی ورزشها معمولا توسط فدراسیونها و اتحادیه های جهانی آن ورزش مشخص می شوند. برخی از کمیته ها یا سازمانهای وابسته نیز می توانند در وضع آن دخالت داشته باشند. برای مثال در فوتبال مجمعی بنام بورد بین المللی نظاره گر قانونهای تعریف شده در فیفا و ارایه گر تصمیمات مربوطه می باشد. در این بخش نگاه مختصری خواهیم داشت به  قانون زمین بازی در فوتبال .

 

اندازه ها

زمین بازی باید به شکل مستطیل و درازای طول باید بزرگتر از درازای خط دروازه باشد.

طول حداقل 90 متر و حداکثر 110 متر، عرض حداقل 45 متر و حداکثر 90 متر.

مسابقات بین المللی

طول حداقل 100 متر و حداکثر 110 متر، عرض حداقل 64 متر و حداکثر 75 متر.

علامت گذاری زمین

علامت گذاری زمین بازی بوسیله خطوط مشخص می شود. ضخامت خطوط متعلق به محوطه مربوط می باشد. خطوط بلندتر را خطوط طولی و خطوط کوتاه تر را خطوط دروازه می نامند.

ضخامت کلیه خطوط نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشد.

زمین بازی بوسیله خط میانی به دونیمه تقسیم می شود. مرکز زمین بازی در وسط خط میانی مشخص می شود و یک دایره به شعاع 9/15 متر در اطراف آن رسم شده می شود.

محوطه دروازه ( گل)

محوطه دروازه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود.

دو خط به فاصله 5/5 متر از داخل تیرهای عمودی بر روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خط ها به فاصله 5/5 متر به طرف داخل زمین بازی کشیده و بوسیله خطی موازی با خط دروازه متصل می شود. محوطه محدود شده به وسیله این خطوط و خط دروازه را محوطه دروازه یا همان گل می نامند.

محوطه جریمه ( پنالتی)

محوطه جریمه در انتهای هر نیمه زمین به صورت زیر معین می شود:

دو خط به فاصله 5/16 متر از داخل تیرهای دروازه در روی خط دروازه به طرف گوشه ها رسم می شود. این خطها به فاصله 5/16 متر به طرف زمین بازی کشیده و به وسیله خطی موازی با خط دروازه متصل می شود. محوطه محدود شده بوسیله این خطوط و خط دروازه را محوطه جریمه یا پنالتی می نامند.

میله های پرچم

میله پرچمی که ارتفاع آن کمتر از 5/1 متر نیست و نوک تیزی ندارد در گوشه های زمین بازی نصب می شود. چنین پرچمی را می توان در دو طرف خط مرکزی و به فاصله حداقل 1 متر در خارج از خط طولی قرار داد.

 

دروازه ها

دروازه ها در وسط هر خط عرضی قرار دارند و شامل دو تیر عمودی اند که به یک اندازه از میله های گوشه فاصله داشته و در بالا بوسیله یک تیر افقی بهم متصل می شوند.

فاصله بین دو تیر عمودی 32/7 متر و فاصله لبه پایین تیر افقی تا زمین 42/2 متر است.

تیرهای عمودی و افقی باید در عرض و عمق یکسان بوده و نباید بیشتر از 12 سانتی متر باشند.

تور می تواند به تیرهای عمودی و افقی و زمین پشت دروازه متصل شود و برای دروازه بانها مجال حرکت در فضای وسیعی را بوجود آورد. رنگ تیرهای عمودی و افقی دروازه باید سفید باشد.

سالم بودن دروازه ها

دروازه ها باید بطور محکم بر روی زمین نصب شوند. دروازه های قابل حمل تنها موقعی میتواند مورد استفاده قرار گیرند که نیاز فوق را برآورده کنند.

تصمیمات برد بین المللی

  • تصمیم 1

اگر تیر افقی جدا شود یا بشکند، بازی می بایستی متوقف شده تا تیر دروازه تعمیر یا تعویض و در موقعیت اصلی خود قرار گیرد. اگر تعمیر یا تعویض آن امکان پذیر نبود مسابقه تعطیل می گردد.

استفاده از طناب بجای تیر افقی مجاز نیست. اگر تیر افقی تعمیر شد بازی مجددا با رها کردن توپ از محلی که قبلا متوقف شده بود ادامه می یابد.

  • تصمیم 2

تیرهای عمودی و افقی باید از چوب، آهن یا سایر موادی که مورد تایید باشد ساخته شوند. شکل تیرها ممکن است مربع ، مستطیل، گرد، بیضی باشد و نباید برای بازیکنان خطرناک باشد.

  • تصمیم 3

از زمانی که تیمها وارد زمین مسابقه می شوند تا پایان نیمه اول و از شروع نیمه دوم تا پایان مسابقه اجازه هیچ نوع تبلیغات بر روی زمین بازی و وسایل مربوط به آن ( شامل تور دروازه و محیط دروازه ) داده نمی شود گذاشتن اجناس تبلیغاتی و نصب وسایل اضافی مانند : دوربین، میکروفون و .. بر روی دروازه ها، تورها، میله های پرچم و پرچمها نیز ممنوع است.

  • تصمیم 4

هرگونه تبلیغات درون زمین محوطه فنی و یا تا فاصله 1 متری خطوط طولی زمین وخارج از زمین بازی روی زمین، اجازه داده نمی شود. هم چنین انجام تبلیغات در محوطه بین خطوط دروازه اجازه داده نمیشود.

  • تصمیم 5

هرگونه آگهی تبلیغاتی یا استفاده از علایم و نشانه های فیفا، کنفدراسیون، فدراسیون ها و اتحادیه های ملی و باشگاه ها بر روی زمین یا وسایل زمین ( بانضمام تور دروازه ومحیط دروازه ) در جریان بازی همان طوریکه در تصمیم 3 شرح داده شده است ممنوع می باشد.

منبع :یوفا

دانش ورزش/ نیمه دوم شهریور 1386