()

والــیــبا ل

 

          خلاصه تاریخچه پیدایش والیبال در ایران و جهان

 

ویلیام جی مورگان در سال 1895 کارگردان  YMCA  در هلی یوک ماساجوست یک بازی به نام مینونــت بنا به درخواست تجار محلی که بازی بسـکــتبال را پر تلاش می دانستند اختــراع کرد . بازی جدید به خاطر اینکه فقط به چند مهارت اساسی و تمرینات محدود و سریع و با بازیکنانی در سطوح مختلف فرا گرفته می شد . خیلی زود مورد پسند قرار گرفت .بازی با یک توپ لاستیکی بسکتبال پر از هوا بازی می شد و قوانین اجازه می داد که هر یک از بازیکنان در یک طرف قرار گیرند. انگیزه به وجود آمدن این ورزش ادامه فعالیت های ورزشی و تفریحی در طول زمستان بود و بعد شخص دیگری در سال 1896 آلفرد هال استید با تماشای بازی ، احساس کرد که اسمی به نام والیبال بنا به صفــات مشخـصه بارزی شایستگی بیشتری برای این بازی دارد که نام آن را به والیبال تغییر داد . هم زمان با پیش رفت بازی تغییرات زیادی به وقوع پیوست . برای نمونه فیلیپین ها با اضافه کردن آبشـار سرافرازی بیشتری نصیب این بازی کردند . در سال 1964ژاپنی ها این ورزش را به برنامه های ورزشی المپیک اضافه کردند و این مسئله باعث رشد سریع والیبال طی 30سال گذشتــه گردیده است .

والیبال در ایران برای اولین بار در حدود سال 1299 شمسی توسط آقای میر مهـدی ورزنده و در دارامعلمین تعلیم داده شد. در این بازی سرعت حرکت و سرعت عکس العمل ، قدرت انفجاری ، چابکی و هماهنگی گروهی مهم ترین فاکتور های آمادگی جسمانی می باشند.

 

 1. اندازه ها و ابعاد : زمین بازی به شکل مربع مستطیل و به ابعاد 18×9 متر به وسیله منطقه آزاد حداقل به پهنای 3 متر  احاطــه شـده است و فـضــای بالای منطـقه آزاد و بایســتی حـداقـل 7 متر ارتفــاع از سطــح زمین داشته باشــد. ( حداقل 5/12 متر ) پهنای تمامی خطوط زمین 5 سانتی متر است ، رنگ آنها روشن و متفاوت از رنگ زمین و دیگر خطوط باشــد.
 2. خط وسط : زمین بازی را به دو زمین مساوی 9×9متر تقسیم می کند این خط در زیر تور ، از وسط خط طولی یک طرف به وسط خط طولی طرف دیگر کشیده می شود.
 3. منطقه حمله یا منطقه یک سوم : در هر طرف زمین یک خط که در فاصله 3 متر ی موازی خط وسط است منطقه جلوی یا یک سوم را نشان می دهد.
 4. منطقه سرویس : منطقه سرویس به پهنای 9 متر در پشت هر خط عرضی است ، از پهلو به وسیله دو خط کوتاه محدود است . طول هر کدام 15 سانتی متر به فاصله 20 سانتی متر در امتداد خط طولی که چسبیده به خط نیست جزومنطقه سرویس هستند.
 5. مشخصات تور: تور به پهنای یک متر و طول 5/9 متر است و از شبکه های مربع شکل و رنگ سیاه با ابعاد 10×10 سانتی متر ساخته شده است.
 6. نوارهای کناری : دو نوار سفید به طور عمودی به دو کنار تور بسته می شود به طوری که کاملاً بالای خط طولی هر طرف قرار می گیرد .
 7. آنتــن : میله ای قابل انحنا است به طول 80/1 متر و قطر 10 میلی متر از فایبر گلاس یا مشابه آن ساخته شده است . دو آنتن به قسمت خارجی نوارهای کناری طرفین مخالف هم به تور بسته می شود که 80 سانتی متر بالای تور و یک متر در تور با دو رنگ مختلف ساخته شده است . ( ترجیـحاً قــرمـز و سفیــد)
 8. توپ ها : از جنس چرم ، محیط توپ 65 تا 67 سانتی متر و وزن توپ 265 تا 285 گرم می باشد . فشار باد 30/0 الی 325/0 کیلو گرم بر سانتی متر باشد . رنگ توپ سفیــد و یا مخلوطی از زرد و آبی و سفید و غیـره می باشد.
 9. تیم ها : یکتیم می تواند حداکثر 12 بازیکن ، یک مربی و یک کمک مربی و یک فیزیوتراپ باشد.

10. تجحیــزات : تجحیزات یک بازیکن شامل : پیراهن ، شورت ، جوراب و کفش ورزشی است . لباس ها متحدالشکل جز بازیکن آزاد ( لیبــرو) پیراهن بازیکن از 1 الی 18 شماره گذاری می شود . شماره ها باید در وسط جلو و وسط پشت پیراهن با رنگی متفاوت از رنگ پیراهن باشد . حداقل بلندی آنها در روی سینه 15 سانتی متر و بر روی پشت 20 سانتی متر و پهنای آن 2 سانتی متر باشد.

11. خطای بازی : چنانچه دو یا چند خطای پیاپی اتفاق افتد ، فقط اولین خطا محاسبه و اعلام می شود . چنانچه دو یا چند خطا به طور هم زمان و توسط دو بازیکن از دو تیم مخالف اتفاق افتد ، خطای طرفین محسوب شده و رالی دوباره تکرار می شود. ( توپ به جا اعلام می شود )

12. برنده یک ست یا گیــم : برنده ست ( به استثنای ست نتیجه ست پنجم ) تیمی است که زودتر 25 امتیاز کسب نماید و حداقل 2 امتیاز از تیم حریف بیشتر باشد . در حالت تساوی 2-2 ست نتیجه ( ست پنجم ) تیمی که به امتیاز 15 برسد برنده محسوب می گردد ، مشروط بر اینکه اختلاف 2 امتیاز باشد.

هرگاه تیمی از بازی کردن خودداری نماید، نتیجه بازی 0-3 با امتیازهای 0-25 در هر ست اعلام می شود و تیم برنده 2 امتیاز کسب می کند و امتیاز کسب شده توسط تیم غایب صفر می باشد.

13.  امتیازات : در والیبال برای تیم برنده 2 امتیاز و برای تیم بازنده 1 امتیاز در نظر گرفته می شود.

14. قرعه کشی : قبل از مسابقه داور اول ، قــرعه کشی را برای زدن سرویس و انتخاب سمت زمین در ست اول انجام می دهــد ، اگر بازی به ست پنجم کشیــده شود ، مجـدداً قــرعه کشی انجــام خــواهــد شــد . قـرعه کشی د رحضور سر گروه ( کاپیتان ) صورت خواهد گرفتنو برنده قرعه حق انتخاب زدن سرویس یا دریافت سرویس یا سمت زمین را دارد . در تمامی اوقات باید 6 بازیکن از هر تیم در داخل میدان حضور داشته باشند.

15. جاگیــری: سه بازیکن نزدیک تر به تور ، بازیکنان ردیف جلو می باشند که مناطق 2 ( سمت راست ) 3 ( وسط ) و 4 ( سمت چپ ) . سه بازیکن دیگــر بازیکنــان ردیف عقــب زمین هســتند که به ترتیب مناطق 5 ( سمت چپ) ش6 ( وسط) و 1 ( سمت راست ) را اشغال می کنند.

16. چرخش : وقتی که تیم دریافت کننده سرویس ، حق زدن سرویس را به دست می آورد ، بازیکنان این تیم باید در جهت عقربه ساعت به فاصله یک منطقه ، چرخش کنند.

17.  در هنگام سرویس ، توپ باید از دست رها و یا بالا انداخته شود و با دست یا هر قسمت از بازو زده شود.

18. در لحظه زدن سرویس یا جدا شدن پاها از زمین برای سرویس پرشی زننده سرویس نباید زمین بازی یا زمین خارج از منطقه سرویس را لمس نماید. بعد از زدن سرویس زننده می تواند در داخل زمین بازی یا در خارج از منطقه سرویس فرود آید یا قدم بگذارد .

19.  زننده سرویس باید بعد از سوت داور در مدت 8 ثانیه سرویس بزند.

20.  اگر قبل از سوت داور اول سرویس زده شود باطل اعلام شده و سرویس تکرار می شود.

21. خطای چرخشی : دونوع خطا را می توان عنوان کرد : خطای طولی و خطای عرضی . اگر بازیکن منطقه عقب نسبت به بازیکن منطقه جلو به تور نزدیک تر باشد خطا صورت می گیرد . برای مثال اگر بازیکن منطقه 1 نسبت به بازیکن منطقه 2 به تور نزدیک تر باشد خطا صورت می گیرد . خطای عرضی  اگر بازیکن منطقه ای در جلو با عقب نسبت به بازکن کناری به خط عرضی جابه جای شود خطا صورت می گیرد . برای مثال اگر بازیکن منطقه 6 جای بازیکن منطقه 5 قرار گیرد خطا صورت می گیرد.

22. خطای چرخش :زمانی صورت می گیرد که زدن سرویس بر طبق چرخش انجام نشــود .

23. تعویض ها : به هر تیم اجازه داده می شود در هر ست 6 تعویض انجام دهد به این صورت که بازیکن از زمین خارج می شود و مجددً به جای همان فــرد بر می گردد.( بازیکن ذخیره یک بار وارد زمین شده و خارج می گردد)

24. بازیکن لیبــرو( آزاد ): قبل از شروع مسابقه نام بازیکن لیبــرو باید در برگ امتیازات مسابقه ( برگ منشی ) در محل ویژه ثبــت گردد. بازیکن لیبــرو باید پیراهنی به رنگ متفاوت از سایر بازیکنان داشته باشد . لیبرو می تواند با بازیکنان  عقب زمین 1 و 5 و6 تعویض گردد بدون اجازه داور ، ولی طبق مقررات ، لیبرو می تواند بعد از هر رالی جایش را با این مناطق تعویض نماید ، تعویض لیبرو باید حتماً از 6 متر زمین تعویــض شود.

25. سرویس : عمل برای به جریان انداختن توپ در بازی است . سرویس را بازکن سمت راست ردیف عـقب زمین که در منطقه سرویس قرار می گیرد می زند.

26. شرایط زدن ســرویــس:

 1. توپ باید  بعد از بالا انداختن یا رها شدن از دست و قبل از تماس با سایر قسمت های بدن یا زمین با یک دست یا هر قسمــت از بازو زده شود.
 2. زننده سرویس باید در محل سرویس قرار گیرد و خط را لمس نکند و از محوطه سرویس خارج نشود.
 3. زننده سرویس باید بعد از سوت داور اول در مدت 8 ثانیه سرویس را بزند .
 4. اگر قبل از سوت داور اول سرویس زده شود باطل اعلام شده ، سرویس تکرار می شود.
 5. اگر سرویس به تور برخورد کند و به زمین حریف برود خطا محسوب نمی شود .
 6. دفاع و حمله روی ضربه سرویس خطا محسوب می شود.
 7. برنده ســت : ( به استثنا نتیجه ست پنجم ) تیمی است که زودتر 25 امتیاز را کسب کند و حداقل 2 امتیاز از تیم حریف بیشتر باشد.

28.   در حالت تساوی 24-24 بازی ادامه می یابد تا یکی از تیم ها به برتری  2 امتیاز برسد. یعنی 26-24

29.  ست پنجم امتیاز 15 می باشد و تیم برنده باید حداقل 2 امتیاز نسبت به حریف بیشتر باشد .

30. قبل از شروع اگر تیم ها زمین دیگری برای گرم کردن در اختیار داشته باشند هر تیم به مدت 3 دقیقه روی تور به گرم کردن خود بپردازند . در غیر این صورت هر تیم می تواند مدت 5 دقیقه روی تور تمرین کند.

31. بازیکن لیبرو در بازی دارای محدویت بوده و نمی تواند ضربه حمله را در شرایطی که ارتفاع توپ بالاتر از تور باشد ، از هر جا و مکانی کامل کند.

32. بازیکن لیبرو حق سرویس زدن ، دفاع کردن و کار روی تور را ندارد.یک باریکن حق ندارد ضربه حمله را در شرایطی که ارتفاع توپ را از لبه بالای تور بیشتر است با پاس لیبرو که در منطقه یک سوم پاس را با پنجه داده کامل نماید ، چنانچه لیبرو پاس پنجه را از پشت منطقه حمله یا یک سوم ساخته ( ارسال ) کند بازیکن آزاد است ضربه حمله را کامل کند .

33.  بازیکن لیبرو نمی تواند به عنوان سرگروه ( کاپیتان ) تیم باشد .

34. تعویض لیبرو با بازکنان عقب زمین ، تعویض قانونی محسوب نمی شود فقط زمان تعویض حتماً باید یک رالی انجام گیرد . لیبرو برای تعویض فقط می تواند درجلوی  نیمکت تیم خود از محل خط کناری زمین بازی در ناحیه بین خط حمله و خط انتخاب داخل و خارج گردد.

35. هر تیم حق دارد ، حداکثر از سه ضربه ( به علاوه دفاع قانونی ) برای برگشت توپ استفاده نماید . اگر بیش از سه ضربه باشد خطا محسوب می شود.

36.  تماس های هر تیم نه تنها شامل تماس های عمدی بازیکن با توپ است ، بلکه برخوردهای غیر عمدی توپ با بازیکن را نیز شامل می شود.

37. یک بازیکن ذخیره می تواند در هر ســت فقط یک بار داخل زمین شود و در جای بازیکن شروع کننده ســت بازی کند و او فقط می تواند با همان بازیکن که قبلاً به جایش وارد زمین شده جایگزین شود.

38.  یک بازیکن نمی تواند دو مرتبه پی در پی توپ ضربه بزند ( به استثنــاء دفاع روی تور )

39. بازیکن مجاز است از زیر تور به فضای حریــف نفـــوذ کند مشروط بر اینکه مزاحمتی برای بازیکن حریف ایجاد نکند ( داخل محوطه 9 متر زمین حریف نمی توان شد ).

40. لمس زمین حریف با هر قسمت دیگر از بدن ممنوع است . بازیکن می تواند به منطقه آزاد زمین حریف نفوذ نماید مشروط بر اینکه مزاحمتی برای بازی حریف ایجاد نکند.

41. وقتی که بازیکن توپ را بزند او می تواند میله ها ، طناب ها ، یا هر شیء دیگری که رد خارج از تمام طول تور قرار دراد لمس کند به شرطی که مزاحمت در بازی ایجاد نکند .

42.  چنانچه توپی که به داخل تور رانده شود باعث تماس تور با بازیکن حریف گردد این وضعیت خطا محسوب نمی شود.

43. یک بازیکن توپ یا بازیکن حریف را در فضای حریف لمس کند و این وضعیت قبل از ضربه یا در زمان ضربه حمله توسط حریف صورت پذیرد خطا محسوب می شــود .

44. تعداد وقفه های قانونی ( تایــم استراحت) : هر تیم حق دارد در هر ست از بازی حداکثــر از دو زمان استراحت 30 ثانیه ای استفاده کند . در بازی های بین المللی عـلاوه بر یک استراحت 30 ثانیه ای  ، دو تایم استراحت اجباری یک دقیقه ای در امتیازات 8و 16 استفاده می کنند ولی در ست پنجم فقط دو تایــم استراحت 30 ثانیه ای هر یک از تیم ها می توانند درخواست کنند و زمین ها در امتیاز 8 تعـویض می شود.

45. مجازات ها :  

 • رفتار خشـن و بی ادبانه در مسابقات توسط هر عضو تیم با کارت زرد جریمه می شود . یعنی یک پوئن ( امتیاز ) از دست می دهد .
 • رفتار زشت و تهاجمی توسط هر یک از اعضاء با کارت قرمز مجازات می شود و جریمه آن اخراج از یک پست از بازی می باشد .
 • رفتار تهاجمی و پرخاشجو توسط هر یک از اعضاء که با نشان دادن هم زمان کارت زرد و قرمز در یک دست داور باشد منجر به اخراج کامل از بازی خواهد شد.

46. ارتفاع تور :

مردان : 43/2 متر

زنان : 22/2 متر

جوانان ( پسر) : تا 18 سال 43/2 متر

نوجوانان پسر و راهنمایی : 35/2 متر

مینی والیبال پسران : 9 تا 12 سال 10/2 متر

مینی والیبال دختران : 9 تا 12 سال 10/2 متر

تـذکرات :  بازیکن لیبرو ، مجاز است با هر بازیکن ردیف عـقب زمین ( مناطق 5 و 6 و 1 ) تعـویض گردد.

 

47.  در تمامی اوقات باید 6 بازیکن از دو تیم در بازی باشنـد.

48.  ترتیب چرخش هم تیم باید به همان گونه که دربرگه ارنج شورع و تعیین شده در طول ست باقی بماند.

49.  چنانچه بعد از زدن سرویس خطا شود این خطا ، خطای جا گیری است که مجازات جریمه می شود.

50.  به هر تیم اجازه داده می شودکه رد هر ست حداکثر از 6 بازیکن تعـویض استفاده کند یا یک یا چند بازیکن می تواند در یک نوبت  تعویض شوند .

51. یک بازیکن از آرنج شروع ست می تواند زمین بازی را ترک نموده و دوباره به زمین برگردداما فقط یک بار در هر ست و فقط به جای قبلی اش که در آرنج شروع ست بوده است .

مینی والیبال ( آموزشگاه ها )

اندازه زمین : طول 12 متر ، عرض 5/4 متر

تعداد بازیکنان : 6 نفر که 3 نفرداخل میدان هستند .

طریقه ایستادن : در مینی والیبال دو نفر جلوی زمین و یک نفر در عـقب زمین قرار می گیرد.

تعداد تعـویض : در هر ست 4 تعویض صورت می گیرد . بازی در 5 ست انجام می شود که از ست 1 الی 4، امتیاز تا 25 و ست پنجم امتیاز تا 15 مشروط بر اینکه اختلاف امتیاز باید 2 باشد ، یعنی اگر در امتیاز 24-24 مساوی هستند 26-24 تمام می شود.

ترسیم زمین والیبال

 

مراحل ترسیم

 

*    علامت گذاری چهار گوشه ی اصلی زمین بازی از طریق فرمول محاسبه ی قطر

*     ترسیم خطوط اضلاع زمین

*      ترسیم خط میانی زمین ( باید 5/2 سانتی متر در یک نیمه و 5/2 سانتی متر در نیمه ی دیگر و ابعاد هر نیمه 9×9 متر باشد )

ü   ترسیم خطوط یک سوم ( باید خطی با فاصله ی سه متر از نقطه ی وسط خط میانی و موازی با آن ترسیم شود ، به طوری که عرض خط ترسیمی جزو سه متر باشد . این خط از دو طرف ، تا خطوط طولی زمین امتداد دارد )

*   ترسیم منطقه ی سرویس ( در امتداد خطوط طولی و با فاصله 20 سانتی متر از این خطوط ، دو خط با طول پانزده سانتی متر رسم می شود. طول منطقه ی سرویس به اندازه عرض زمین والیبال یعنی 9 متر است )

تـــوجه :

عرض خطوط ترسیمی 5 سانتی متر وجزوزمین بازی است .

ابعاد و اندازه های استاندارد زمین والیبال : اندازه طول و عرض زمین والیبال در تمام سطوح ملی و بین المللی استانی و منطقه ای و حتی محله ای و تفریحی ، 18 و 9 متر است . ارتفاع تور برای مردان 43/2 و برای بانوان 24/2متر است .

تغـییرات قوانین جدید والیبال اجرا از سال 2009

4-4-1- منطقه جابه جایی لیبــرو

منطقه جابه جایی لیبرو قسمتی از منطقه آزاد در سمتی که نیمکت تیم ها قرار دارد است و از خط حمله تا خط انتهایی زمین محدود شده است.

1-1-4- یک تیم می تواند شامل حداکثر 12 بازیکن ، یک مربی ف یک کمک مربی ، یک بدن ساز و یک پزشک باشد . برای مسابقات رسمی و جهانی و FIVBپزشک تیم باید از قبل توسط FIVB تأیید شده باشد . برای مسابقات جهانی FIVBدر رده بزرگسالان ، یک تیم می تواند حداکثر 14 بازیکن را شامل شود. ( حداکثر 12 بازیکن قانونی ).

2-3-4- کفش ها باید روشن ، نرم ، بدون پاشنه و کف لاستیکی باشد . برای مسابقات فدراسیون جهانی (FIVB) و مسابقات رسمی ، پوشیدن کفش هایی که کف آنها سیاه است و کفش هایی که تخت ( کف) آنها بر روی کف پوش اثر بگذارد ممنوع می باشد .

3-3-4- لباس های بازیکنان باید از شماره 1تا 18 شماره گذاری شود .

در مسابقات جهانی و رسمی (FIVB)لباس بازیکنان باید از 1 تا 20 شماره گذاری شود.

2-3-3-4- پیراهن و شورت ها باید با استاندار های FIVBمطابقت داشته باشد .

3-2-1-5- در نبود مربی تیم ، کاپیتان بازی می تواند تایم و تعـویض را درخواست نماید.

4-3-2-5- در مسابقات رسمی و جهانی FIVB مربی باید وظایفش را پشت محدوده خط مربی به انجام برساند .

2-3-5- اگر مربی به هر دلیلی که شامل مجازات ها هم می باشد مجبور به ترک تیمش شود، با در خواست کاپیتان بازی و موافقت داور اول ف کمک مربی در زمان غیبت مربی وظایف او را انجام می دهد ( در صورت برگشت ، مجدداً وظایفش را به عهده می گیرد ).

3-1-6- رالی و رالی کامل

یک رالی جریان بازی متوالی می باشد که از زمان ضربه سرویس توسط سرویس زننده شروع و تا زمانی که توپ از بازی خارج شود پایان می یابد .

رالی کامل نتیجه عملیـات بازی است که منجر به کسب پوئن شود.

توجه : ( زمانی که یک رالی کامل مشخص شد در این صورت ما درخواست های قانونی برای تایم اوت ها ، تعویض ها و جابه جایی ها را خواهیم داشت . این درخواست ها نمی تواند زمانی که یک رالی دوباره انجام شود.صورت بگیرد که شامل : توپی که به جا داده می شود)

5-7- خطای جا گیری

4-5-7- خطای جای گیری منجر به موارد زیر می شود:

1-4-5-7- تیم یک امتیاز از دست می دهد و سرویس در اختیار تیم مقابل قرار می گیرد.

7-7- خطای ترکیب ســرویـس

1-7-7- خطای ترکیب سرویس زمانی اتفاق می افتد که سرویس زننده بر طبق ترتیب سرویس آن را انجام ندهد که این مورد منجر به موارد زیر می باشد :

1-1-7-7- تیمی که خطای ترتیب سریس دارد یک امتیاز را از دست می دهد و سرویس در اختیار تیم مقابل قرار می گیرد .

2-7-7-به علاوه نویسنده باید لحظه ای که خطا اتفاق رخ داده است را تعیین نماید و تمام امتیازاتی که تیم در زمان خطا به دست آورده کسر شود، امتیازات تیم حریف به قوت خود باقی می ماند .

اگر نویسنده نتواند لحظه خطا را مشخص کند ، امتیازها کسر نخواهد شد و تنها یک امتیاز و سرویس به حریف داده می شود.

3-1-10- توپی که در حال عبور از زیر تور می باشد تا زمانی که کاملاً از فضای عمودی زیر تور رد نشده توپ در جریان بازی است .

2-211- نفوذ به زمین حریف از خط مرکزی زمین .

1-2-2-11- لمس زمین تیم مقابل پا و یا پاها زمانی مجاز است که قسمتی از پا یا پاها خط وسط را قطع کرده باشد . یعنی پا کاملاً از خط عبور نکرده باشد. ( عبور کامل پا همانند گذشته خطا محسوب می شود.)

2-2-2-11- لمس زمین تیم مقابل با هر قمستی از بدن بالاتر از پا مجاز می باشد به شرط اینکه در بازی تیم مقابل مزاحمتی ایجاد نکند .

3-2-11- زمانی که توپ از بازی خازج شد یک بازیکن می تواند وارد زمین حریف شود.

توجه : همان گونه که پیش بینی شده با اجاره دادن برای انجام این گونه تماس های بیشتری اتفاق بیفتد .

4-2-11- بازیکنان مجاز ند که به منطقه آزاد زمین مقابل نفوذ کنند به شرط اینکه مزاحمتی در بازی تیم مقابل ایجاد نکنند .

3-11- تماس با تور

2-3-11- بازیکنان می توانند میله ، طناب ها یا هر شی ء خارج از آنتن سمت خودشان را لمس نمایند ( شامل تور سمت خودشان به شرط اینکه در بازی مزاحمتی ایجاد نکنند )

توجه : این نظریه منطقی است ، چون این مورد می تواند به ما کمک کند که توقف های زیادی را که در جریان بازی توسط خطاهای کوچک تور اتفاق می افتد نداشته باشیم .

4-11- خطاهای بازیکنان با تور

1-4-11- اگر یک بازیکن قبل یا در جریان ضربه حمله تیم حریف در فضای تیم مقابل با توپ تماس داشته باشد خطا محسوب می شود.

2-4-11- اگر یک بازیکن با نفوذ به فضای حریف از زیر تور مزاحمتی برای بازیکن حریف ایجاد نماید خطا محسوب می شود.

3-4-11- اگر یک پا ویا پاهای یک بازیکن به طور کامل وارد زمین تیم مقابل شود خطا محسوب می شود.

4-4-11- یک بازیکن در بازی تیم مقابل مزاحمت ایجاد کند با احتساب موارد زیر  :

ü      لمس نوار بالای تور یا 80 سانتی متری بالایی آنتن ها در جریان بازی با توپ

ü      هم زمان با بازی با توپ از تور کمک بگیرد .

ü      مانع حرکت قانونی حریف که در جریان بازی ، سعی در برگشت توپ دارد گردد.

ü      انجام هر عملی که باعث مزاحمت بازی با توپ حریف گردد.

توجــه : بعضی از اعـمـال بـازی با توپ شامــل حرکاتی اسـت کــه در آن بازیــکن حقیقتاً توپ را لمس نمی کند .( حرکات فریب دهنده )

3-2-13- همچنین یک بازیکن خط عقب می تواند یک ضربه حمله را از منطقه جلو زمین کامل کند ، اگر در لحظه تماس قسمتی از توپ پایین تر از بالای تور باشد .

1-1-14- دفاع عملی است که بازیکنان نزدیک به تور برای جلوگیری از ورود توپ از زمین حـریف بــه زمین خودی انجام می دهند . این عمل به واسطه تماس با توپ در بالاترین ارتفاع از سطح تور بدون در نظر گرفتن ارتفاع آن انجام می پذیرد . تنها بازیکنان ردیف جلوی زمین اجازهی انجام دفاع کامل را دارند ، اما در زمان تماس با توپ قسمتی از بدن باید بالاتر از سطح تور باشد .

15– وقفه های قانونی بازی

وفقه های قانونی یک بازی تایم اوت ها و تعویض ها می باشد .

یک  وقفه قانونی زمانی است که بین پایان یک رالی کامل و سوت داور اول برای سرویس بعدی اتقاق می افتد .

1-15- هر تیم حق در خواست حداکثر 2 تایم اوت و 6 تعویض را در هر ست بازی دارد .

1-2-15- وقفه های قانونی بازی به وسیله مربی و در نبود مربی کاپیتان بازی و فقط توسط آن دو درخواست می شود.

در زمانی که توپ خارج از بازی است و قبل از سوت داور اول برای سرویس ، درخواست به وسیله عـلامت دست انجام می گیرد .

برای مسابقات فدراسیون جهانی( FIVB) و مسابقات رسمی الزامی است که برای درخواست تایم استراحت زنگ بزنند و سپس آن را با علامت دست نشان دهند .

7-15-یک بازیکن ( به غیر از لیبرو ) که بر اثر آسیب دیدگی یا بیماری قادر به ادامه بازی نباشد باید به طور قانونی تعویض  شود . اگر امکان تعویض قانونی وجود نداشته باشد تیم حق استفاده از یک تعویض استثنایی را دارد . ماورای قانون 6-15.

2-9-15- زمانی که تیم تعویض غیر قانونی انجام می دهد باید از روش های زیر پیروی شود.

1-2-9-15- تیم با دادن یک امتیاز و سرویس به تیم حریف مجازات می شود.

A3-10-15- یک درخواست حقیقی برای تعویض در قانون جدید بدین صورت می باشد بازیکن و یا بازیکنان تعویض در جریان وقفه های قانونی وارد منطقه تعویض شده و آماده بازی هستند. ( مانند بین دو رالی ) .

B3-10-15-اگر این مورد اتفاق نیفتد ( برای مثال بازیکن در منطقه تعویض آماده بازی نباشد ) تعویض انجام نمی شود و تیم با تأ خیر مجازات می شود .

C 3-10-15- درخواست تعویض توسط نویسنده به وسیله زنگ یا هر وسیله صوتی که در اختیار نویسنده می باشد یا با سوت داور دوم اعلام و تعویض انجام می گردد در مسابقات فدراسیــون جهانی (FIVB) و مسابقات رسمی برای انجام تعویض از راکت های شماره دار استفاده می شود.

توجــه : زمانی که بازیکن تعویضی با راکت در منطقه تعویض آماده برای تعویض باشد داور دوم و یا نویسنده باید متوجه حضور بازیکن تعویضی شده و نویسنده با زدن زنگ یا داور دوم با زدن سوت توجه داور اول و بازیکنان را به تعویض جلب می کند.

داور دوم نیاز نیست به کنار حمله تیم درخواست کننده تعویض برود در کنار میله ایستاده تعویض را کنترل می نماید در صورتی که نیاز باشد ( برای مثال چنانچه بازیکن زودتر وارد زمین شود و یا بدون علامت تأیید نویسنده وارد شود ) تعویض را با زدن سوت متوقف می سازد .

4-10-15- اگر یک تیم قصد داشته باشد در یک زمان بیش از یک تعویض انجام دهــد تمام بازیکنان تعویضی باید هم زمان به منطقه تعویض بیایند در این حالت تعویض به صورت متوالی یکی پس از دیگری صورت می پذیرد ( قابل توجه مربیان و بازیکنان ) .

تــوجـه : لیبرو فقط می تواند با بازیکنی که با او جا به جا شده است جا به جا گــردد.

1-11-15- درخواست های غیر قانونـــی در هر بازی

3-11-16- دومین یا تأخیر های بعدی از هر نوع که باشد به وسیله ی هر یک از اعضای همان تیم خطا بوده و تیم با گرفتن اخطار تأخیر مجازات می شود .یک امتیاز و توپ سویس به حریف داده می شود.

19– بازیکن لیـبـــرو

1-19- انتخاب لیبرو

1-1-19- هر تیم می تواند دو بازیکن متخصص دفاعی به عنوان لیبرو از لیست بازیکنان خود انتخاب کند.

در مسابقات فدراسیون جهانی ( FIVB  ) برای بزرگسالان جایی که تیم می تواند بیشتر از 12 بازیکن داشته باشد اجباری است که از میان لیست بازیکنان ، 2 بازیکن تدافعی ( لیبرو) داشته باشد.

2-1-19- اسامی لیبروها باید در برگ امتیازات ( برگ منشی ) قبل از مسابقه در محل مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده ثبت گردد.

3-2-19- یک لیبرو باید قبل از شـروع مسابقه توسط مربـی انتخاب شود که به عنوان لیبرو فعالیت کند . اگر لیبرودوم داشته باشیم ، او به عنوان لیبرو ذخیره در نظر گرفته می شود.

4-1-19- لیبرو نمی تواند کاپیتان تیم یا کاپیتان بازی باشد در زمانی که نقش لیبرو را در تیم ایفا می کند.

2-19- تجهیــزات

بازیکنان لیبرو باید از لباس های یکسان ( کاور برای جانشین لیبرو ) استفاده نماید که به رنگ و طرح متفاوت با دیگر اعضای تیم داشته باشد اما به مانند دیگر اعضای تیم شماره گذاری شده باشد.

در مسابقات جهانی و رسمی (FIVB ) ، لیبرو ذخیره باید لباس یک رنگ و یک طرح مانند لیبرو اصلی داشته باشد ولی با حفظ شماره خودش .

2-3-19- جابه جایی های بازیکنان

1-2-3-19- جابه جایی لیبرو یک تعویض قانونی محسوس نمی شود.

جابه جایی های لیبرو نا محدود است ولی باید یک رالی کامل بین 2 جابه جایی لیبرو وجود داشته باشد ( مگر به خاطر آسیب دیدگی یا بیماری یا زمانی که عملی موجب جریمه شدن تیــم شود) .

2-2-3-19- جابه جایی ها باید فقط زمانی که توپ خارج از بازی است و قبل از سوت سرویس انجام پذیرد.

در شروع هر ست لیبرو نمی تواند وارد زمین شود تا زمانی که داور دوم برگه ارنج تیم را چک کرده باشد .

3-2-3-19- اگر جابه جایی لیبرو بعد از سوت داور ولی قبل از ضربه سرویس باشد برگشت داده نمی شود اما این موضوع بعد از پایان رالی تذکر شفاهی داده می شود.

تکرار این مورد و جایگزینی های با تأخیر بعدی باید موردی برای اعلام مجازات تأخیرها باشد که قوراًاعلام می شود.

تیم زننده سرویس بعدی با نتیجه مجازات تأخیر تعیین می گردد . برای مثال اگر تأخیر باشد که همان تیم سرویس زننده سرویس را ادامه می دهد ولی اگر جریمه تأخیر باشد تیم با از دست دادن یک امتیاز و دادن سرویس به تیم مقابل جریمه خواهد شد .

4-2-3-19- لیبرو و بازیکن جایگزین حق دارند فقط در منطقه جابه جایی لیبرو وارد یا خارج زمین شوند .

5-2-3-19-جابه جایی غیر قانونی لیبرو مانند خطای رایج می باشد ( برای مثلاً بعد از ضربه سرویس لیبرو جابه جا گردد) .

3-3-19-انتخــاب یک لـیبــرو جـدیـد

1-3-3-19- مربی می تواند لیبروی اصلی را به هر دلیل با لیبروی ذخیره جابه جا کند ، ولی تنها یک بار در بازی ، و تنها بعد از یک جا به جایی قانونی در زمانی که بازیکن به جای خودش برگـشته باشـد و این جابجایی باید در قسمت مشخص شده در برگه ی منشی و برگه ی ثبت لیبرو، ثبت شود.

در صورتی که لیبرو جایگزین ( ذخیره ) آسیب بیند یا مریض شود مربی می تواند یکی از بازیکنانی را که زمان انتخاب مجدد لیبرو ، در زمین بازی حضور ندارد به عنوان لیبرو جدید معرفی نماید ( به جزء لیبروی اصلی ) .

کاپیتان تیم هم می تواند به عنوان لیبرو انتخاب شود اما امتیازات رهبری تیم از او سلب می شود.

این تغییرات در صورت مصدومیت یا بیماری لیبروی اصلی و یا لیبروی جایگزین به عنوان جابه جایی محسوب نمی شود.

توجه : در این صورت ، شرایط استثنــایی است ، جا به جایی لیبرو به علت اتفاقی که رخ داده است و فقط یک تغییر صورت پذیرد .

2-3-3-19- در موضوع انتخاب لیبروی جدید ( منظور از بین بازیکنان ) باید شمارهی بازیکن انتخاب شونده به جای لیبرو در قسمت ملاحظات برگه ی ثبت امتیازات نوشته می شود.

3-2-21- رفتار ناشایســت : رفتار فیزیکی یا  تهاجمی و یا رفتار تهدید آمیز

3-21-میزان جریمه

1-3-21- جریمه

اولین رفتار خشن و بی ادبانه در مسابقــه توسـط هــر عضو تیم ، با از دست دادن یک امتیاز و سرویس به تیم حریف مجازات می شود.

3-2-22- بلافاصله بعد از سوت داور برای نشان دادن پایان رالی آنها باید از علائم رسمی دست ها استفاده کند .

2-3-2-22- زمانی که داور دوم خطایی را سوت می زند بایستی

1-      نوع خطا را نشان می دهد.

2-      بازیکن خطا کننده است

3-      جهت تیم سرویس زننده را بعد از علامت داور اول نشان می دهــد.

3-3-2-22- در صورتی که خطای ضربه حمله توسط بازیکنان دریف عقب یا لیبرو انجام گیرد هردو داور ( اول و دوم ) بر طبق قانون 1-3-2-22 یا 2-3-2-22 می تواند سوت بزند .

2-3-23- در جریان مسابقه وظایف داور اول

1-3-3-23- اخطار به تیم ها را صادر می کند .

2-2-3-23- جریمه شدن به وسیله بد رفتاری و تأخیرات / رفتارهای نادرست و تأخیرها را مجازات می کند .

3-2-3-23- تصمیم گیری داور اول در موارد ذیل :

الف : خطاهای سرویس زننده و خطاهای جای گیری تیم سرویس زننده که شامل استتار هم می شود.

ب :  خطاهای بازی با توپ .

ج : خطاهای روی تور و بخش بالایی آن .

د : خطاهای حمله کامل توسط هر بازیکنی که نسبت به پاس پنجه توسط لیبرو در منطقه جلو و بالاتر از لبه ی بالا ی تور اجرا شود .

ه : توپی که کاملاً از فضای زیر تور عبور کند.

و : دفاع کامل توسط بازیکنان ردیف عقب یا قصد به دفاع لیبرو .

داور دوم

 

2-3-24- در جریان مسابقه ، داور دوم در موارد زیر تصمیم می گیرد ، سوت می زند و علامت می دهد :

1-2-3-24- تجاوز به داخل زمین حریف و همچنین نفوذ به فضای حریف از زیر تور

2-2-3-24- خطاهای جای گیری تیم دریافت کننده

3-2-3-24-خطای تماس بازیکن  با قسمت پاین تور یا برخورد او با آنتن در سمت خودش

4-2-3-24- دفاع کامل توسط بازیکنان دریف عقب یا قصد به دفاع بازیکن لیبرو یا خطای ضربه حمله به وسیله بازیکنان ردیف عقب یا لیبرو ( حمله کامل شده توسط یک بازیکن زمانی که پاس توسط لیبرو با پنجه در منطقه جلو زمین و بالاتر از تور داده شده است ) .

25- نــویــسنــده

 

2-2-2-25- نویــسنده ترتیب سرویس هر تیم را کنترل کرده و اعلام هر گونه اشتباه را بعد از ضربه سرویس فوراً به داوران اعلام می کند.

3-2-2-25- در قانون جدید برای درخواست تعویض نویـسنده از زنگ استفاده می کند و شماره بازیکنان تعویضی را کنترل کرده و تعویض ها و تایم اوت ها را ثبت و به داور دوم اعلام می کند .

4-2-2-25- داوران را از درخواست توقف های بیش از حد مجاز مطلع می سازد .

5-2-2-25- پایان  هر ست و همچنین رسیدن به امتیاز 8  را در دست نتیجه به داوران اعلام می کند .

6-2-2-25- ثبت هر گونه جرایم و درخواست های نا بجــا

2-2-2-26- با زدن زنگ هر گونه خطای جابه جایی لیبرو را به داوران اعلام می کند.

چقدر این مقاله مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید

میانگین رای: / 5. تعداد رای:

تا حالا کسی رای نداده... شما اولین نفر باشید