()

تاریخچه پیدایش بدمینتون در ایران و جهان

      ورزش بدمینتون برای نخستین بار در کشور هندوستان ابداع شد و به تدریج مورد توجه مردم هندوستان قرار گرفت . قدمت این ورزش به حدود یک قرن پیش می رسد.تا جائی که نام اولیه این ورزش توسط آنان پونا گذاشته شد.پس از آنکه افسران انگلیسی ساکن در هندوستان با پونا آشنا شدند به حدی نسبت به آن علاقه مند شدند که پس از اتمام مأمویتشان در آن کشور به هنگام مراجعت وسایل و تجهیزات مورد لزوم را با خود به انگلستان برده و آن را به دوستان خود معرقی کردند . افسرانانگلیسی این ورزش را برای اولین بار در حضور لرد بیوفرت در خانه او در نزدیکی قصر بدمینتون ، استان گلدسته انگلستان و در جریان یک گاردن پارتی به نمایش گذاشتند . پس از آنکه بازی پونا به بازی بدمینتون تغییر نام یافت . تا سال 1887برای بازی بدمینتون نام و مقررات خاصی که مورد قبول همگان باشد وجود نداشت و اغلب آن رابازی قصر بدمینتون می نامیدند . تا اینکه در این سال فدراسیون بدمینتون انگلستان تأسیس شد و قوانین و مقرارات اولیه این ورزش را تدوین کرد و آن را رسماً بازی بدمینتون نامید. در پنجم ژوئیه سال 1934فدراسیون بدمینتون راسر جورج توماس بنیان کرد و خود به عنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی شروع به فعالیت کرد .

     با ورود کارشناسان نفتی انگلیس به ایران ، بدمینتون به کشور ما راه یافت . البته این شروع منحصراً در مناطق نفت خیز جنوب و به سبب پر کردن اوقات فراغت آن کارمندان بود که در نهایت کارمندان ایرانی شرکت نفت هم در این رهگذر به این ورزش علاقه مند شدند و بعد از ملی شدن نفت و اخراج کارشناسان انگلیس از ایران ، این روش ورزشی هم به فراموشی سپرده شد و فقط کم و بیش بین کارمندان شرکت نفت متداول بود . اولین زمین بدمینتون در آن زمان در شهرستان مسج سلیمان خط کشی شد و علاقه مندان در آنجا به این رشته ورزشی می پرداختند .

    پس از آن ایران به عنوان میزبان مسابقات آسیایی سال 1974 تعیین شد . اولین رئیس فدراسیون ایران آقای امیر نویدی بود که تا سال 1356 د این سمت انجام وظیفه می کرد.

بدمینتون

 

     1- تعداد کل بازیکنان : یک نفره و دو نفره ، یک تیم حداقل 4 نفره و حداکثر 7 نفر ، 3 نفر انفرادی – ( 2 تا دو نفره یا دوبل )

    2- تعداد داوران : 12نفر ( داور بالا ، داور سرویس و 10 داور خط )

    3- اندازه زمین : 

دوبل : طول 13/40و عرض 6/10 است .

انفرادی : طئل 13/40و عرض 5/18 متر است .

    4- شروع گیم سوم : در پایان هر گیم بازیکنان زمین را تعویض می کنند و برنده گیم دوم سرویس گیم بعدی را می زند .

    5- شروع سرویس : حریف باید آماده باشد و بعد سرویس بزند .

    6- وزن و رنگ توپک 4/74 الی 5/5گرم و رنگ آن سفید و غیره است .

    7- شروع بازی : سرویس زدن از یک طرف زمین ( از سمت راست زمین خودی به سمت راست زمین حریف و از سمت چپ به سمت چپ زمین حریف زده می شود).

    8- یک مسابقه برای مردان شامل 3گیم است و هر گیم 21 امتیاز دارد و برای زنان هم 3 گیم و هر گیم – 21گیم امتیاز دارد . طرفی که زودتر به امتیاز 21برسد برنده گیم محسوب می شود . بازی به صورت رالی می باشد و اگر امتیازات برابر 20 برسد طرفی برنده تیم خواهد بود که دو امتیاز متوالی را کسب نماید و اگر امتیازات به 29 برسد طرفی برده گییم خواهد بود که امتیاز 30را کسب کند ( حداکثر امتیازات 30می باشد ).

    9- تعداد استراحت : در بین هر گیم وقتی امتیاز به 11می رسد حداکثر 60ثانیه وقت استراحت وجود دارد .

در بین گیم اول و دوم و یا گیم دوم و سوم ، حداکثر 120ثانیه وقت استراحت وجود دارد .

    10- تور : پهنای آن 76 سانتی متر و ارتفاع آن سطح زمین 1/55متر است .

     11- طریقه زدن سرویس ( انفرادی ) : از پشت خط شورت ( کوتاه ) سرویس زده می شود و مستطیل انتهای زمین اوت نیست ولی دو مستطیل طولی زمین اوت است .

     12- سرویس زننده نمی تواند پیش از آماده شدن دریافت کننده سرویس بزند اما اگر دریافت کننده در بازگرداندن سرویس ناکام بماند آماده محسوب می شود .

     13- بازیکنان باید سرویس را از زمین راست زده یا دریافت کنند در صورتی که زننده سرویس هنوز امتیازی دریافت نکرده و یا امتیازات زوج در آن گیم باشد .

     14- اگر گیرنده سرویس مرتکب خطا شود و یا سرویس زننده مرتکب خطا شود یک امتیاز را از دست می دهند .

     15- در بازی دو نفره ، تنها دریافت کننده می تواند سرویس را برگرداند .

     16- اگر اشتباه پیش از اجرای سرویس بعدی کشف شود سرویس تکرار می شود. مگر آنکه تنها یک حریف خطا کرده باشد و همان تیم ضربه را واگذار کرده باشد . در این مورد اشتباه تصحیح نمی شود.

     17- فورهند:ضربه ای که با روی راکت می زنند . 

     18- اسمش : آبشار  

     19- بک هند: ضربه ای که با پشت راکت زده می شود . 

     20- درایو : ضربه ای کشیده که توپ را نزدیک به تور به صورت افقی و با سرعت زیاد به زمین حریف بزنیم . 

     21- دراپ: ضربه ای که بالاتر از ارتفاع دست زده می شود و توپ با فاصله ای کمتر از تور و در زمین حریف فرود می آید . 

     22- رالی: عمل در و بدل کردن توپ بین طرفین  

     23- وسیله بازی : راکت و توپ( شاتل ) 

     24- امتیاز: بزرگسالان 21 امتیاز و نهایت حداکثر 30 امتیاز است . 

     25- اگر دو نفر 1-1 در گیم ها مساوی باشند بعد از 5 دقیقه استراحت گیم سوم را شروع می کنند.

     26- اگر اشتباه پیش از اجرای سرویس بعدی کشف نشود اشتباه تصحیح نمی شود.

    27- موارد زیر خطا محسوب می شود.

آ- اگر سرویس درست زده نشود .

ب- اگر سرویس زننده در هنگام اجرای سرویس توپ را نزند .

ت- اگر هنگام گذشتن توپ از روی تور در سرویس زدن ، توپ با تور یا روی تور برخورد کند.

ث- اگر در هنگام بازی توپ بیرون از مرزهای زمین بازی فرود آید .

ج- اگر در هنگام بازی توپ از میان یا زیر تور بگذرد .

ح- توپ از تور عبور کند .

خ- هنگامی که راکت بازیکن در هنگام ضربه به تور برخورد کند و یا بدن یا قسمتی از آن به تور برخورد کند .

د- لت: حرکت بجا

جرایم در بدمینتون

 

     کارت زرد : برای بازیکنی است که مرتکب اعمال نا شایست شده باشد .

    کارت قرمز : برای تکرار عمل ناشایست که جریمه آن برای بازیکن خاطی ، اگر سرویس در اختیار داشت تعویض سرویس و اگر دریافت کننده بود 1 امتیاز برای حریف در نظر گرفتنه می شود .

    کارت مشکی : اخراج کامل بازیکن خاطی و سلب صلاحیت برای ادامه کار

خطاهای سرویس

 

1- پا از روی زمین بلند شود .

2- مکث داشتن در زدن سرویس

3- سر راکت بالاتر از مچ باشد

4- غیر یکنواخت بودن سرویس ( با یک حرکت دست سرویس زده شود)

5- هنگام سرویس پا روی زمین کشیده شود

6- موقع سرویس راکت از کمر بالاتر باشد .

7- پا موقع سرویس روی خط ( خط شورت مرکزی ) باشد .

8- سرویس زننده ضربه را به پایه توپ نزند .

9- در هنگام شروع گیم بازیکن طرف زننده سرویس باید سرویس را از زمین راست بزند یا تا زمانی که طرف زننده سرویس امتیازی نگرفته است و یا وقتی که طرف زننده سرویس دارای امتیاز در ان  گیم است .

10- وقتی که امتیاز زننده در ان گیم فرد باشد بازیکن طرف زننده سرویس باید سرویس را از زمین چپ بزند .

11- اگر گیرنده سرویس خطایی انجام دهد یا توپ در زمین طرف گیرنده سرویس فرود آید طرف زننده سرویس یک امتیاز خواهد گرفت . سپس زننده سرویس مجدداً از زمین دیگر سرویس خواهد زد .

       تذکر :سرویس در بدمینتون : در امتیاز زوج از قسمت راست زمین به قسمت راست زمین حریف زده می شود ( اریب یا ضربدری ) و اعداد فرد از قسمت چپ زمین به قسمت چپ زمین حریف زده می شود. ( اریب یا ضربدری )

      انتخاب توپ یا زمین : بازیکنان در دو زمین می ایستند و داور با انداختن سکه دو رنگ ، برنده قرعه جهت انتخاب سرویس و یا زمین را مشخص می کند .

در بازی دوبل جهت مشخص شدن نفرات اصلی در زمین داور از بازیکنان در انتخاب اعداد زوج و فرد سؤال می کند .

برد در بدمینتون 3 امتیاز و باخت یک امتیاز و عدم حضور بدون امتیاز خواهد بود.

شرایط ، قوانین و مقررات مسابقات بدمینتون قهرمانی دانش آموزان پسر مدارس کشور

 

     1- بیم های شرکت کننده می توانند حداکثرپنج بازیکن به مسابقات اعزام کنند که در هر بازی حداکثر چهار بازیکن در بازی شرکت می کند و همچنین یک نفر به عنوان مربی و یک نفر به عنوان سرپرست تیم را همراهی و هدایت خواهد کرد.

    2- مسابقات در دو بخش تیمی و انفرادی ( یک نفره و دونفره ) و در سه سطح نو نهالان ، نوجوانان و جوانان برگزار خواهد شد .

     3- مقطــع سنی نونهالان ( سال 12 و 11 -10) ، نوجوانان ( سال 15و14-13) و جوانان  (  سال 18-17-16) است .

     4- به مقام های اول ، دوم و سوم تیمی و اول، دوم ومشترک سوم انفرادی احکام و مدال اهداء خواهد شد .

     5- مسابقات برابر قوانین بین المللی بدمینتون و با استفاده از ( شاتل پر ) برگزار می شود .

    6- برابر مقررات مسابقات جهانی مدارس (ISF) هر گیم شامل 9 امتیاز است .

      تبصره : چنانچه دو بازیکن در امتیاز 8 مساوی شوند بازیکنی که ابتدا به امتیاز 8 برسد می تواند ستینگ یا امتیاز اضافه را انتخاب کند که امتیاز اضافه امتیاز 10 خواهد بود . در غیر این صورت گیم با امتیاز 9 پایان می یابد .

     7- مسابقات انفرادی به صورت یک حذفی انجام خواهد شد .

     8- در مسابقات انفرادی هر تیم می تواند سه بازیکن جهت مسابقات یک نفره و یک کــوبـل ( دو نفر) در مسابقات دو نفره معرفی کند .

     9- در مسابقات انفرادی هر بازیکن می تواند فقط در یکی از دو قسمت یک نفره و یا دو نفره شرکت کند .

    10- مسابقات تیمی در مرحله مقدماتی در چند گروه و به صورت دوره ای و در مـرحله نهایی بـه صورت حـذفی بـرگزار خواهد شد .

     11- قرعه کشی و گروه بندی یم های شرکت کننده پس از اعلام آمادگی استان ها در هر مقطع و بر اساس رده بندی سـال قـبل ( تیم های اول تا هشتم ) انجام خواهد شد .

    12- مسابقات تیمی تا تعیین مقام های اول تا هشتم انجام خواهد شد .

    13- در مرحله دوره ای مسابقات تیمی اگر امتیازات دو تیم در یک گروه برابر شد ملاک برتری نتیجه دیدار دو تیم با یکدیگر خواهد بود در صورتی که چند تیم امتیازاتشان برابر شود مـلاک برتری تفاضل برد و بـاخت های بازی ها و در صورت تساوی تفاضل گیم ها و در صـورت تساوی مجدد تفاضل پوئن ها در مسابقات بین تیم های ذینفع خواهد بود و در صورت تساوی تمام موارد فوق ترتیب مقام ها را قرعه مشخص خواهد کرد.

     14- برابر مقررات مسابقات جهانی مدارس (ISF) دیدارهای  تیمی هر تیم  شامل پنج مسابقه بوده و به ترتیب زیر برگزار خواهد کرد .

بازی اول : دو نفره اول

بازی دوم : دو نفره دوم

بازی سوم : یک نفره اول

بازی چهارم : یک نفره دوم

بازی پنجم : یک نفره سوم

     تبصره 1:در دوره مقدماتی تیمـی پس از انجام پیج بازی ، تیمـی برنده خواهد بود که سه بازی از پنج بازی انجام شده را به نفع خود به پایان برساند و در دوره حذفـی برنده دیدار ، تیمـی خواهد بود که زودتر بازی را به نفع خود تمام کند ( زودتر سه بازی را به نفع خود به پایان برساند).

     تبصره 2 :مربیان بایـد قل از شـروع مسابقات تیمی ترتیب قدرت بازیکنـان خود را به سرپـرسـت فنـی تحویل دهند .

      15- نحوه قرار گرفتن بازیکنان در دیـدار های تیمـی ( ارنج) برابر مقررات (ISF) عبارتست از :

الف) بازی های دو نفره تیمـی یک از سه حالت مقابل به انتخـاب مـربی

ترتیب بازی های تیمـی

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

دو نفره اول

نفر اول + نفر دوم

نفر اول + نفر سوم

نفر اول + نفر چهارم

دو نفره دوم

نفر سوم + نفرچهارم

نفر دوم + نفر چهارم

نفر دوم + نفر سوم

ب) بازی های یک نفره تیمـی یکـی از چهار حالت مقابـل به انتخاب مـربی

ترتیب بازی های تیمی

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

حالت چهارم

یک نفره اول

نفر اول

نفر اول

نفر اول

نفر دوم

یک نفره دوم

نفر دوم

نفر دوم

نفر سوم

نفر سوم

یک نفره سوم

نفر سوم

نفر چهارم

نفر چهارم

نفر چهارم

      مربیان می توانند با توجـه به آمادگـی بازیکنان تیم خود در هر یک از دیدار های تیمی مربوط به خود یکـی از حالت های بازی دو نفره و یک نفره را انتخاب و در برگـه ارنج ثـبت کـرده و قبل از هر دیدار به سرپرست فنـی مسابقـات تحویـل نمـاید .

     16- ارنج ارائه شده در هر دیدار تا پایان آن دیدار ثابت خواهد بود و در صورت نیاز به استفاده از بازیکن پنج تیم در دیدارهای بعدی یکی از چهار بازیکـن را حذف و ترتیب قدرت بازیکنان  یک پله صعود داده می شـود .

     17- تفسیر مقررات و هر گونه تصمیم در موارد پیش بینی نشده از اختیارات کمیته فنی مسابقات خواهد بود .

ترسیم زمیـن بـدمینتـون

 

         مراحل ترسیم 

الف) علامت گذاری چار گوشه اصلی زمین از راه فرمول محاسبه قطر

ب )  ترسیم خطوط اضلاع زمین انفرادی

ج )  ترسیم خط وسط زمین ( 2سانتـی متـر در یک نیمه و 2سانتـی متـر در نیمـه دیگر زمین )

د )  ترسیـم خط سرویس کوتاه

     – نقطه میانی خطوط طولی علامتگذاری می شود .

     – از این نقطه بر روی خطوط طولی فاصـله ای به اندازه 1متر و 98سانتی متر ، به طرف دو انتهای زمین بازی مشخص می شود .

ه ) ترسیم محـوطه های چپ و راست سرویس :

 

     – وسط خطوط سرویس و خطوط عرضی زمین علامت گذاری می شود .

     – با خطی به عرض 4 سانتی متر ( 2 سانتی متر در طرف چپ نقطه میانی و 2سانتی متر در طرف راست منطقه میانی ) .

    – نقاط میانی خطوط سرویس به وسط خطوط عرضی زمین وصل می شود.

و ) تبدیل زمین انفرادی به زمین دو نفره :

 

     – خطوطی به طول 46 سانتی متر به دو طرف خطوط عرضب ( در امتداد خط عرضی اضافه می شود .

     – با دو خط موازی و مساوی با خطوط طولی زمین ، چهار نقطه به دست آمده به هم وصل می شود .

    – از نقطه انتهایی خطوط طولی بر روی این خط و به طرف داخل زمین به فاصله 76 سانتی متر جدا می شود .

     – با خطی به عرض 4 سانتی متر ، فاصله به دست آمده به هم وصل می شود . ( این خط جزو محوطه سرویس است )

               توجه : عرض خطوط ترسیمی 4 سانتی متر و جزو اندازه ها محسوب می شود.

       – ابعاد و اندازه ها ی استانـدارد زمین بـد مینتـون : طول زمین در همه سطوح 13 متر و 4 سانتی متر است . عرض زمین بازی یک نفره 5 و 18 سانتی متر و عرض زمین بازی دو نفره 6 متر و 10 سانتی متر است .

     این اندازه ها در تمامی سطوح تقریباً ثابت است .

دوبل

یک نفره

عرض

طول

عرض

طول

6/10 متر

13/4 متر

5/18

13/4

حریم زمین بـد مینتـون : اندازه های حریم :

موقعیت زمین

ابعاد ( متر )

مساحت

( متر مربع)

حریم ها (متر)

مساحت

حریم

( متر مربع)

مساحت کل ( متر مربع )

طول

عرض

ارتفاع

طولی

عرضی

برای

1  واحد

برای

2 واحد

برای

3 واحد

ملی و بین المللی

13/4

6/1

9/10

81/74

2/25

2/22

107

188

333

622

استانی و منطقه ای

13/4

6/1

7/60

81/74

1/52

1/40

65

146

263

526

محله ای و تفریحی

13/4

6/1

7/60

81/74

1/52

1/22

59

140

255

486

چقدر این مقاله مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یک ستاره کلیک کنید

میانگین رای: / 5. تعداد رای:

تا حالا کسی رای نداده... شما اولین نفر باشید