نام اصلی: Volleyball Complete Hip Training Session
سال تولید: 2010
تمرینات افزایش قدرت ضربات والیبال بکمک چرخش بدن

در این ویدیو تمریناتی برای زدن ضربه قوی و چرخاندن صحیح کمر و باسن برای افزایش نیروی ضربه داده می شود . در فیلم انجام این تمرین را بدون ایجاد آسیب و صدمات ورزشی بر روی کمر و شانه ورزشکار ودر حالت ایمنی کامل توضیح می دهد.