نام اصلی: Anti-Doping DVD For Sport
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.indigovideo.co.uk
ضد دوپینگ و مسائل مختلف آن

نام اصلی: Anti-Doping DVD For Sport
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.indigovideo.co.uk
ضد دوپینگ و مسائل مختلف آن