پشت بازو هالتر خوابیده در مقابل پشت بازو هالتر نشسته کدامیک برای بیرون کشیدن سربلند پشت بازو بهتر است؟

برخی مدعی اند در حرکاتی که بازو در جلوی بدن قرار می گیرد، مثل پشت بازو هالتر خوابیده ، به دلیل اعمال کشش بر سر بلند پشت بازو فشار روی آن بیشتر است.

در مقابل برخی دیگر مدعی اند که برای اعمال بیشترین فشار بر سر بلند پشت بازو باید بیشترین کشش را بر آن وارد کرد، و به این منظور ضروری است که دست به صورت کشیده در کنار سر باشد…

پشت بازو هالتر درازکش

شواهد :

حرکاتی که در آنها دست در کنار سر قرار دارد باعث کشش در سربلند پشت بازو می شوند، به این دلیل که این تنها بخشی از پشت بازوست که به بالای استخوان بازو متصل نیست؛ بلکه به استخوان کتف اتصال دارد.

وقتی عضله را تحت کشش قرار می دهید، آن عضله می تواند با قدرت زیادتری منقبض شود. در نتیجه، در طول حرکات کششی  پشت بازو که از پشت سر اجرا می شوند و سربلند پشت بازو تحت کشش قرار می گیرد، این سر قوی تر عضله خواهد بود و بخش عمده از فشار را متحمل می شود.

هرچند پشت بازو هالتر خوابیده هم تا حدی باعث ایجاد کشش بر سر بلند پشت بازو می شود، ولی تحقیقات نشان داده برای تاکید بر سر خارجی پشت بازو موثرتر است.

رای نهایی: پشت بازو از پشت سر

برای تقویت سر بلند پشت بازو افزودن حجم بیشتر بر بازویتان، حتما از حرکات کششی پشت بازو از پشت سر استفاده کنید.

از انواع مختلف حرکات پشت بازو که از پشت سر اجرا می شوند برای حمله به پشت بازویتان استفاده کنید. تمرین پشت بازو را با دمبل یا هالتر از پشت سر شروع کنید، یعنی وقتی در
قوی ترین حالت هستید، برای اینکه بیشترین فشار را بر سربلند پشت بازو اعمال کنید، به دنبال آن و پس از اجرای حرکاتی برای هدف قرار دادن سرخارجی و میانی عضله، اجرای حرکت دیگری را برای سر بلند مد نظر قرار دهید، از جمله پشت بازو و دمبل تکدست از پشت سر یا کشش پشت بازو سیمکش از پشت سر.