نام اصلی: PADI Night Diving DVD – Diver Edition
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1993
کمپانی سازنده: www.padi.com
PADI – دوره آموزشی اصول غواصی در شب

دی وی دی غواصی شبانه PADI – نسخه غواص، یک ویدئوی آموزشی ویژه طراحی شده برای غواصان علاقه‌مند به غواصی شبانه است. انجمن حرفه‌ای مربیان غواصی (PADI) این نسخه را ایجاد کرده تا غواصان را با دانش و مهارت‌های اساسی برای مسیریابی ایمن و لذت‌بر در غواصی‌های شبانه آشنا کند.

این دی وی دی مسائلی را پوشش می‌دهد مانند:

آماده‌سازی تجهیزات: اطلاعاتی درباره انتخاب و آماده‌سازی تجهیزات غواصی مورد نیاز برای غواصی‌های شبانه، از جمله چراغ‌ها، دستگاه‌های سیگنال‌دهنده و رایانه‌های غواصی.

مسیریابی زیرآبی: تکنیک‌های مسیریابی زیرآبی در شرایط نور کم، با تأکید بر استفاده از قطب‌نماها و مراجع طبیعی.

مشاهده زندگی دریایی: نکاتی برای مشاهده زندگی دریایی شبانه و درک رفتارهای منحصر به فرد موجوداتی که در شب فعال‌تر هستند.

پروتکل‌های ارتباطی و ایمنی: استراتژی‌های ارتباطی بین دوستان غواص و رعایت پروتکل‌های ایمنی مخصوص غواصی شبانه، از جمله روش‌های صحیح نزول و صعود.

روش‌های اضطراری: راهنمایی در مورد مدیریت وضعیت‌های اضطراری که ممکن است در غواصی‌های شبانه پیش بیاید، از جمله روش‌های مدیریت دوست غواص گمشده و مدیریت اشکال تجهیزات.

برنامه‌ریزی غواصی: اهمیت برنامه‌ریزی جامع غواصی، از جمله ارزیابی شرایط زیست محیطی، تعیین نقاط ورود و خروج، و محاسبه زمان غواصی.

با ارائه بینش‌های جامع درباره تکنیک‌های غواصی شبانه، تدابیر ایمنی و دنیای زیرآب پس از غروب آفتاب، دی وی دی غواصی شبانه PADI به هدف افزایش اعتماد و توانایی غواصان در کاوش اسرار اقیانوس در شبانه روز می‌پردازد.

فهرست محتوا:

01 معرفی
02 هدف دوره شب‌نوری PADI و غواصی شب‌های پیشرفته
03 ساختار دوره: پیش‌ارزیابی
04 ساختار دوره: توسعه دانش
05 ساختار دوره: توسعه مهارت
06 ملاحظات آموزشی
07 ملاحظات آموزشی: محل
08 ملاحظات آموزشی: تجهیزات
09 ملاحظات آموزشی: برنامه‌ریزی
10 ملاحظات آموزشی: کنترل گروه
11 ملاحظات آموزشی: آب‌های آزاد
12 بازاریابی دوره شب‌نوری PADI و غواصی شب‌های پیشرفته
13 افتخارنامه


Orginal Description:


The PADI Night Diving DVD – Diver Edition is a specialized instructional video designed for divers interested in night diving. The Professional Association of Diving Instructors (PADI) has created this edition to provide divers with essential knowledge and skills for safely navigating and enjoying night dives.

The DVD likely covers topics such as:

Equipment Preparation: Information on selecting and preparing the necessary diving equipment for night dives, including lights, signaling devices, and dive computers.

Underwater Navigation: Techniques for underwater navigation in low-light conditions, emphasizing the use of compasses and natural references.

Marine Life Observation: Tips for observing nocturnal marine life and understanding the unique behaviors of creatures that are more active during the night.

Communication and Safety Protocols: Communication strategies between dive buddies and adherence to safety protocols specific to night diving, such as proper descent and ascent procedures.

Emergency Procedures: Guidance on handling emergency situations that may arise during night dives, including lost buddy procedures and managing equipment malfunctions.

Dive Planning: The importance of thorough dive planning, including assessing environmental conditions, determining entry and exit points, and calculating dive times.

By offering comprehensive insights into night diving techniques, safety measures, and the enchanting underwater world after dark, the PADI Night Diving DVD aims to enhance divers’ confidence and competence in exploring the mysteries of the ocean during nighttime.

01 Introduction
02 Purpose of the PADI Night Diver Courseand Advanced Core Night Dive
03 Course Structure: Preassessment
04 Course Structure: Knowledge Development
05 Course Structure: Skill Development
06 Training Considerations07 Training Considerations: Site
08 Training Considerations: Equipment
09 Training Considerations: Scheduling
10 Training Considerations: Group Control
11 Training Considerations: Open Water Training Dives
12 Markeling the PADI Night Diver Courseand Advanced Core Night Dive
13 Credits