نام اصلی: PADI Enriched Air Diving DVD – Diver Edition
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1993
کمپانی سازنده: www.padi.com
PADI – دوره آموزشی غواصی با اکسیژن غنی‌شده

نام اصلی: PADI Enriched Air Diving DVD – Diver Edition
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1993
کمپانی سازنده: www.padi.com
PADI – دوره آموزشی غواصی با اکسیژن غنی‌شده

DVD غواصی با اکسیژن غنی‌شده PADI – نسخه غواصان یک ویدئوی آموزشی تخصصی برای غواصان علاقه‌مند به غواصی با اکسیژن غنی‌شده است. این نسخه توسط انجمن حرفه‌ای مربیان غواصی (PADI) توسعه یافته است و هدف ارائه دانش و مهارت‌های ضروری برای برخورد موثر و لذت‌بخش با غواصی با اکسیژن غنی‌شده را دارد.

این DVD احتمالاً به موضوعات مختلفی پرداخته است که شامل موارد زیر می‌شود:

آماده‌سازی تجهیزات: راهنمایی در انتخاب و آماده‌سازی تجهیزات غواصی مناسب برای غواصی با اکسیژن غنی‌شده، با تأکید بر تجهیزات خاص و تدابیر ایمنی.

برنامه‌ریزی غواصی: بررسی چگونگی برنامه‌ریزی برای غواصی با اکسیژن غنی‌شده با پوشش مواردی مانند حداکثر عمق، پروفایل‌های غواصی، مدیریت گاز و در نظر گرفتن افت فشار.

تکنیک‌های غواصی: ارائه بررسی جزئیات تکنیک‌های غواصی با اکسیژن غنی‌شده با تأکید بر مواردی چون محاسبات درصد اکسیژن، اصول استفاده از تجهیزات و کنترل گازها.

اثرات فیزیولوژیک: آشنایی با اثرات فیزیولوژیک غواصی در عمق‌های بیشتر، از جمله خفگی نیتروژن و بیماری از زیر فشار، و چگونگی مدیریت این خطرات.

اقدامات اضطراری: آموزش در مورد رفتار در مواقع اضطراری خاص غواصی با اکسیژن غنی‌شده، از جمله ارتباط با دوستان غواص، صعود و نزول کنترل شده و مدیریت احتمالی خلل در تجهیزات.

پروتکل‌های ایمنی: تأکید بر پروتکل‌های ایمنی، شامل نرخ صعود، توقف‌های ایمنی و رعایت اقدامات ثابت شده در غواصی.

با ارائه بینش جامع به تکنیک‌ها، تدابیر ایمنی و دنیای جذاب در عمق‌های بیشتر اقیانوس، DVD غواصی با اکسیژن غنی‌شده PADI به افزایش اعتماد و توانایی غواصان در برخورد با اسرار اعماق اقیانوس می‌پردازد.

فهرست محتوا:

01 عنوان‌های شروع
02 معرفی
03 غواصی امروز، پیوندها و گزینه‌های برنامه
04 توسعه دانش
05 جلسات کاربردی
06 غواصی با هوای غنی‌شده
07 فرصت‌های بازاریابی و دوره غواصی با هوای غنی‌شده PADI
08 افتخارنامه


Orginal Description:


The PADI Enriched Air Diving DVD – Diver Edition is a specialized instructional video tailored for divers interested in enriched air diving. Developed by the Professional Association of Diving Instructors (PADI), this edition aims to provide essential knowledge and skills necessary for safely exploring and enjoying enriched air dives.

The DVD likely covers various topics, including:

Equipment Preparation: Guidance on selecting and preparing the necessary diving equipment suitable for enriched air dives, with a focus on specialized gear and safety measures.

Dive Planning: In-depth insights into the planning process for enriched air dives, covering aspects such as depth limits, dive profiles, gas management, and decompression considerations.

Underwater Navigation: Techniques for underwater navigation in the challenging conditions of enriched air dives, emphasizing the use of compasses and navigation aids.

Physiological Considerations: Understanding the physiological effects of diving with enriched air, including oxygen toxicity, and how to manage these risks.

Emergency Procedures: Instructions on handling emergency situations specific to enriched air diving, such as buddy communication, controlled ascents, and managing potential equipment malfunctions.

Safety Protocols: Emphasis on safety protocols, including ascent rates, safety stops, and adherence to established diving procedures during enriched air dives.

By providing comprehensive insights into enriched air diving techniques, safety measures, and the captivating underwater world with enriched air, the PADI Enriched Air Diving DVD aims to enhance divers’ confidence and competence in exploring the mysteries of the ocean’s depths with enriched air.

01 Opening Titles
02 Introduction
03 Dive Today, Course Links and Schedule Options
04 Knowledge Development
05 Practical Application Sessions
06 Enriched Air Training Dives
07 Marketing Opportunities and the PADI Enriched Air Diving Course
08 Credits