نام اصلی: Sport Taping Basics
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.humankinetics.com
آموزش اصول بستن نوار چسب روی عضلات ورزشکارانآموزش اصول بستن نوار چسب روی عضلات ورزشکاران

نام اصلی: Sport Taping Basics
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.humankinetics.com
آموزش اصول بستن نوار چسب روی عضلات ورزشکارانآموزش اصول بستن نوار چسب روی عضلات ورزشکاران

مشاهده ویدیوی مبانی تیپینگ ورزشی، ویرایش دوم، و یک کارگاه تیپینگ خاص برای شما توسط یک مربی ورزشی حرفه‌ای انجام شود. به‌عنوان تکمیلی کامل برای متن محبوب “تیپینگ و بریسینگ ورزشی، ویرایش سوم”، این DVD آموزشی ساده و مستقیم راجع به استفاده از چسب برای پیشگیری از آسیب‌ها و ترمیم ورزشکاران مصدوم ارائه می‌دهد.

تخصصی تیپینگ دیوید پرین، دکترای آسیب‌شناسی و مدیریت تربیت بدنی (ATC) با آن کایل، فیزیوتراپیست توکیله دکترای تربیت بدنی (DPT)، همکاری کرده‌اند تا 32 روش را نشان دهند با نمایش فرآیند تیپینگ یک قسمت از بدن به صورت کامل و نامتوقف. سپس فرآیند تیپینگ دوباره نشان داده می‌شود تا مراحل کلیدی فرآیند را برجسته کند. این شامل نمای نزدیک و قرار گرفتن صحیح مربی و ورزشکار است، که نمایش‌ها را برای تماشاگر آسان می‌کند. پرین همچنین نحوه برش، پاره کردن و برداشتن چسب را نشان می‌دهد.

از تصویر موجود در DVD مبانی تیپینگ ورزشی، ویرایش دوم، 19 روش تیپینگ توصیه‌شده برای آسیب‌های متداول در قسمت پایین بدن (کاهنده، پا، پایین پا، زانو، کمر، و ران) و 13 روش برای قسمت بالای بدن (شانه، آرنج، مچ دست، شست، و انگشتان) نشان داده می‌شود. در این ویرایش دوم، 11 تکنیک جدید تیپینگ تسمه و تیپینگ کاینزیولوژی به این روش‌ها اضافه شده است. می‌توانید روش تیپینگ خاصی که می‌خواهید مرور کنید را از منوی DVD انتخاب کنید، که این امر باعث سرعت و سهولت پیدا کردن روش مورد نیاز می‌شود.

پرین همچنین نصیحت‌هایی در مورد استفاده از تجهیزات مناسب تیپینگ برای آسیب‌های خاص ارائه می‌دهد، از جمله زمانی که باید از چسب الاستیک یا غیرالاستیک، اسپری چسب، مولسکین، نوارهای قلابی، پد‌های اصطکاک و زیر لایه استفاده کرد. او به تیپینگ جایگزین برای آسیب‌های مختلف نیز می‌پردازد، به‌عنوان مثال نحوه تیپینگ یک خمیر کاهش یافته با واروسیون در مقابل بیرون‌گرا، تا فرآیند صحیح اعمال شود.

با توضیحات مختصر و نمایش جزئیات، DVD مبانی تیپینگ ورزشی، ویرایش دوم، یک ابزار آموزشی شگفت‌انگیز برای هر مربی ورزشی یا فیزیوتراپیست ورزشی است. با تمرین این روش‌ها، حرفه‌ای‌ها و دانشجویان می‌توانند تکنیک‌های تیپینگ خود را توسعه دهند و به‌روز کنند تا به حفاظت از ورزشکاران و مشتریان کمک و به فرآیند ترمیم تسریع بخشند.

آموزش‌های قسمت پایین تنه:

نم‌پاشی (Acute Ankle Sprain)
غوزک پا — نمدار بسته‌بندی بسته (Closed Basketweave)
غوزک پا — نمدار بسته‌بندی باز (Open Basketweave)
غوزک پا — آخیل تندن (Achilles Tendon)
غوزک پا — فرقه‌های طولی و متقاطع (Longitudinal Arch and X-Arch)
غوزک پا — تیپینگ کاینزیولوژی برای مشکلات Gastocnemius، آخیل تندن و کمرنگ (Kinesiology Taping for Gastocnemius, Achilles, and Arch Problems)
غوزک پا — نمدار بسته‌بندی جایگزین برای کمرنگ (Strap Taping Arch Alternative)
پا — آخیل بزرگ (Great Toe Sprain)
پا — پاشیدگی سرآخره (Bruised Heel)
پا — شین اسپلینتز (Shin Splints)
زانو — پاشیدگی رباطی و تیری‌های ACL (Collateral Ligament and ACL Sprain)
زانو — بیش‌اندازه شدن (Hyperextension)
زانو — نمدار بسته‌بندی Patellar Medial Glide (Strap Taping Patellar Medial Glide)
زانو — نمدار بسته‌بندی Knee Hyperextension Block (Strap Taping Knee Hyperextension Block)
زانو — تیپینگ کاینزیولوژی برای مشکلات زانوی قدامی یا چهارسر (Kinesiology Taping for Anterior Knee or Quadriceps Problems)
هیپ — اسپیکا (Hip—Spica)
هیپ — تیپینگ کاینزیولوژی برای مشکلات هیپ (Hip—Kinesiology Taping for Hip Problems)
ران — پاشیدگی چهارسر (Quad Strain)
ران — پاشیدگی همسترینگ (Hamstring Strain)
آموزش‌های قسمت بالاتنه:

کتف — جدایی (Separated)
کتف — اسپیکا (Spica)
کتف — تیپینگ کاینزیولوژی برای لختی شانه (Kinesiology Taping Shoulder Laxity)
آرنج — ناپایداری (Instability)
آرنج — بیش‌اندازه شدن (Hyperextension)
آرنج — تیپینگ کاینزیولوژی برای لختی آرنج (Kinesiology Taping for Elbow Hyperextension Laxity)
آرنج — نمدار بسته‌بندی Epicondylitis (Epicondylitis Strapping)
کمر — افزایش فلکس و افزایش استخوان (Hyperflexion and Hyperextension)
کمر — تیپینگ Extension Wrist (Strapping) Block (Extension Wrist (Strapping) Block)
انگشت شصت—پاشیدگی (Sprain)
انگشت شصت—تیپینگ کاینزیولوژی برای پاشیدگی لگنی Ulnar (Kinesiology Taping Ulnar Collateral Ligament Sprains (Skier’s Thumb))
انگشتها — پاشیدگی (Sprain)
انگشتها — Collateral Ligament
لطفاً توجه داشته باشید که برای درک دقیق‌تر نحوه اجرای هر تیپینگ، تصاویر یا ویدئوهای آموزشی ممکن است مفید باشند.


Orginal Description:


Watch Sport Taping Basics DVD, Second Edition, and have a hall-of-fame athletic trainer conduct a taping workshop just for you. As the perfect complement to the popular text Athletic Taping and Bracing, Third Edition, the DVD provides a simple, straightforward tutorial on using tape to help prevent injuries and to rehabilitate injured athletes.

Taping expert David Perrin, PhD, ATC, teams with Anne Keil, PT, DPT, to demonstrate 32 procedures by showing the entire uninterrupted process of taping a body part. The taping procedure is then shown again to highlight the key steps of the procedure. It includes close-ups and correct positioning of the athletic trainer and athlete, making the demonstrations easy for the viewer to follow. Perrin also demonstrates how to cut, tear, and remove tape.

Expanded from the previous Sport Taping Basics DVD, the second-edition DVD demonstrates 19 recommended taping procedures for common injuries to the lower body (ankle, foot, leg, knee, hip, and thigh) and 13 procedures for the upper body (shoulder, elbow, wrist, thumb, and finger). Incorporated into those procedures for the second edition are 11 new strap taping and kinesiology taping techniques. You can select the specific taping procedure you want to review from the DVD menu, making it fast and simple to find the procedure needed.

Perrin also gives advice on the use of appropriate taping equipment for specific injuries, including when to use elastic or inelastic tape, adhesive spray, moleskin, anchor strips, friction pads, and underwrap. He discusses alternative taping techniques to use for various injuriesfor example, how to tape an ankle sprain with an inversion versus an eversionso the correct procedure can be applied.

With its concise descriptions and detailed demonstrations, Sport Taping Basics DVD, Second Edition, is a spectacular learning tool for any athletic trainer or sport physical therapist. By practicing these procedures, professionals and students will develop and refine taping techniques that will help protect athletes and clients and accelerate the rehabilitation process.

آموزش های قسمت های پایین تنه :
1. Acute Ankle Sprain
2. غوزک پا —Closed Basketweave
3. غوزک پا —Open Basketweave
4. غوزک پا —Achilles Tendon
5. غوزک پا —Longitudinal Arch and X-Arch
6. غوزک پا —Kinesiology Taping for Gastocnemius, Achilles, and Arch Problems
7. غوزک پا —Strap Taping Arch Alternative
8. پا —Great Toe Sprain
9. پا —Bruised Heel
10. پا —Shin Splints
11. زانو —Collateral Ligament and ACL Sprain
12. زانو —Hyperextension
13. زانو —Strap Taping Patellar Medial Glide
14. زانو —Strap Taping Knee Hyperextension Block
15. زانو —Kinesiology Taping for Anterior Knee or Quadriceps Problems
16. Hip—Spica
17. Hip—Kinesiology Taping for Hip Problems
18. ران —Quad Strain
19. ران —Hamstring Strain

آموزش های قسمت های بالاتنه :
20. کتف —Separated
21. کتف —Spica
22. کتف —Kinesiology Taping Shoulder Laxity
23. آرنج —Instability
24. آرنج —Hyperextension
25. آرنج —Kinesiology Taping for Elbow Hyperextension Laxity
26. آرنج —Epicondylitis Strapping
27. کمر —Hyperflexion and Hyperextension
28. کمر —Extension Wrist (Strapping) Block
29. انگشت شصت—Sprain
30. انگشت شصت—Kinesiology Taping Ulnar Collateral Ligament Sprains (Skier’s Thumb)
31. انگشتها —Sprain
32. انگشتها —Collateral Ligament