نام اصلی: Rehabilitation Of The Spine a Practitioner's Manual Hardbound
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.lww.com
توانبخشی و مراقبت از ستون فقرات – راهنمای پزشکی

نام اصلی: Rehabilitation Of The Spine a Practitioner's Manual Hardbound
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.lww.com
توانبخشی و مراقبت از ستون فقرات – راهنمای پزشکی

متخصصان برجسته از کایروپرکتیک، ارتوپدی و فیزیوتراپی یک مرور عملی از بازسازی نخاعی ارائه می‌دهند. این منبع بالینی، آخرین و مهمترین اطلاعات بازسازی نخاعی را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه می‌توان به راحتی و با هزینه کم بازسازی را در دفتر اعمال کرد. ویرایش دوم به‌روز شده، شامل پروتکل‌ها و فصول بالینی/منطقه‌ای در مورد تشخیص تریاژ، مراقبت حاد، ارزیابی عملکرد، مراقبت بهبود، نتایج و جنبه‌های بیوپسیکوسوشیال است.

یک ویدیوی اضافی نمونه‌هایی از درمان‌ها و روش‌های کلیدی را ارائه می‌دهد.

سرفصل موضوعات:

Section I: Basic Science
مدل بیوپسیکوسوشیال
پایداری نخاعی: مکانیسم آسیب و بازسازی
درد از کجا می‌آید؟
اصول علوم ورزشی
پاتولوژی عملکردی سیستم حرکتی

Section II: Assessment
تریاژ تشخیصی: تاریخچه، معاینه و آزمون‌های ویژه
معاینه فیزیکی سیستم عضلانی
مدیریت نتایج
ارزیابی عوامل روان-اجتماعی در بیماران درد
ارزیابی عملکرد فیزیکی کمی
ارزیابی ظرفیت عملکرد کمی بیمار درد ستون فقرات
اسکرینینگ پیش از استخدام و ارزیابی ظرفیت عملیاتی برای تعیین بازگشت ایمن به کار
تصمیم‌گیری در ارزیابی بالینی بیمار درد: یکپارچه‌سازی رویکردهای عملکردی و پاتوآناتومیک

Section III: Acute Care Management
فعال‌سازی بیمار
رویکرد مکنزی برای کاهش درد حاد
بیوپسیکوسوشیال فعال‌سازی بیمار درد حاد
روش‌های بریوگر در مرکزگرایی پوزی
تکنیک‌های ماساژ بافت نرم
تکنیک‌های ریخت‌شناسی پس از ایزومتری
تکنیک‌های نوروموبیلیزیشن
تکنیک‌های مانیپولاسیون برای مفاصل کلیدی

Section IV: Recovery Care Management
ادغام و انتخاب تکنیک‌های بازسازی
آموزش حسی-حرکتی
آموزش پایداری نخاعی (محلی)
آموزش پایداری ستون فقرات (گردن و پشت پایین) برای فعالیت‌های روزمره
آموزش پایداری عضلانی جهانی
رویکردهای پیشرفته تمرین با وزن از منظر پایداری
تسهیل همزمان‌سازی اکتیونیست-آنتاگونیست توسط روش‌های تحریک رفلکس
تمرینات یوگا
رویکرد زیست-رفتاری

Section V: Regional Application
یک رویکرد یکپارچه به اختلالات منطقه‌ای – لیبنسون
مدیریت سندرم‌های رایج و یافتن ارتباط کلیدی
ربع پایین
استخوان فقرات و لگن
استخوان کمری و قفسه‌ی سینه
استخوان گردن و منطقه‌ی دهانی

Section VI: Pain, Suffering & Disability
نقش پزشک
مهارت‌های اصلی برای متخصصان مراقبت محافظتی که به عنوان بخشی از تیم چندتخصصی فعالیت می‌کنند
از رهنمودها تا عمل: چه نقشی بر عهده‌ی پزشکان است


Orginal Description:


The foremost authorities from chiropractics, orthopaedics and physical therapy present a practical overview of spinal rehabilitation. This clinical resource presents the most current and significant spinal rehab information, showing how to apply simple and inexpensive rehabilitation in the office. The updated Second Edition includes clinical/regional protocols and chapters on diagnostic triage, acute care, functional assessment, recovery care, outcomes, and biopsychosocial aspects.

A bonus DVD offers demonstrations of key therapies and procedures.

PRODUCT TABLE OF CONTENTS

Section I: Basic Science
The Biopsychosocial Model
Spinal Stability: Mechanism of Injury and Restabilization
Where is the pain coming from?
Exercise Science Principles
The Functional Pathology of the Motor System

Section II: Assessment
Diagnostic Triage: History, Examination & Special Tests
Physical Examination of the Muscular System
Outcomes Management
Assessment of Psycho-social Factors Pain Patients
Quantitative Physical Performance Evaluation
Quantitative Functional Capacity Evaluation of the Spine Pain Patient
Pre-employment Screening and Functional Capacity Evaluation for Determining Safe Return to Work
Decision Making in Clinical Assessment of the Pain Patient: Integrating Functional and Pathoanatomic Approaches

Section III: Acute Care Management
Patient Reactivation
The McKenzie Approach for Acute Pain Relief
Biopsychosocial Reactivation of the Acute Pain Patient
Brügger Methods in Postural Centration
Soft Tissue Manipulation Techniques
Post-isometric Relaxation Techniques
Neuromobilization Techniques
Manipulation Techniques for Key Joints

Section IV: Recovery Care Management
Integration and Selection of Rehabilitation Techniques
Sensory-motor Training
Segmental (local) Spinal Stabilization Training
Functional Spine (neck & low back) Stabilization Training for Activities of Daily Living
Global Muscle Stabilization Training
Advanced Weight Training Approaches From a Stability Perspective
Facilitation of Agonist-Antagonist Co-activation by Reflex Stimulation Methods
Yoga Exercises
The Biobehavorial Approach

Section V: Regional Application
An Integrated Approach to Regional Disorders – Liebenson
Managing Common Syndromes and Finding the Key Link
The Lower Quarter
The Lumbar Spine & Pelvis
The Thoracic Spine & Rib Cage
The Cervical Spine & Orofacial Region
The Upper Quarter

Section VI: Pain, Suffering & Disability
The Practitioners Role
Core Competencies for Conservative Care Specialists Working as Part of a Multidisciplinary Team
From Guidelines to Practice: What is the Practitioners Role