نام اصلی: Russian Martial Art the System: Defense in Confined Space
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2004
کمپانی سازنده: www.russianmartialart.com
دفاع شخصی در محل کار و مکان محدود – استاد ولادیمر وسیلیو

در جهان خشونت در محل کار، تجاوز به خانه، دزدی در خیابان‌ها، پس‌کوچه ها و دزدی با خشونت، شما باید ابزارهایی برای بقا داشته باشید.

ولادیمیر واسیلیف از واحد عملیات ویژه روسیه شما را با روش‌های واقعی، صاف و دقیق برای کاملاً حذف تهدیدها زمانی که حرکت‌پذیری شما به شدت محدود شده است، شگفت‌زده خواهد کرد.
از موقعیت‌های بی‌توجه ترین و با آرامش واقعی حرفه‌ای، ولادیمیر به سرعت مهاجم را زیر میز فشار می‌دهد، او را به دیوار می‌زند، او را در یک کشو محکم می‌کند، چاقو را از دست او می‌فرستد، سپس دو دزد را در یک گوشه گیر انداخته و به یکدیگر گره خورده و قادر به حرکت نیستند. انگار شما در یک فیلم اکشن بزرگ هستید… اما این عمل واقعی است! و برای اولین بار، ولادیمیر “کار کوتاه” را به سرعت توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد، سپس تمرینات واضح و عملی را برای تمرین و آماده‌سازی برای زمان‌هایی که احتمالاً جا برای حرکت یا زمان برای ضایع نکردن وجود ندارد، ارائه می‌دهد.

“فضای شما ممکن است محدود باشد، اما اقدامات شما محدود نیست.”


Orginal Description:


In the world of office violence, home invasions, hijackings & back-alley muggings, you must have the tools to survive.

Vladimir Vasiliev of Russia’s Special Operations Unit will amaze you with real-speed, smooth and precise ways to totally neutralize threats when your mobility is severely restricted.

From the most disadvantageous positions and with true professional calmness, Vladimir instantly shoves the aggressor under the desk, smashes him against the wall, traps him in a drawer, sends the knife flying from his hand, then stuffs two muggers into a corner, tangled against each other and unable to move. It is as if you are at a big screen action movie… but the action is REAL!

And, for the first time ever, Vladimir explains & demonstrates lightning fast “short work” and then gives you clear & practical drills to practice and to prepare your body & mind for the times when there is no room to move or time to waste.

Your space may be confined, but not your actions.