نام اصلی: Shaolin Chi Sim Wing Chun
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.martialartsmart.com
آموزش وینگ چون – شائولین چی سیم

نام اصلی: Shaolin Chi Sim Wing Chun
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.martialartsmart.com
آموزش وینگ چون – شائولین چی سیم

مجموعه چی سیم ونگ چون – دی‌وی‌دی 1: سام باای فات (سه اراده به بودا) – لگام بی‌پایان مهربانی – دسته‌کشیدنی ابدی
نویسنده: آندرئاس هافمان

این اولین ویدیو در مجموعه دوم ویدیوهای وینگ چون تولید شده به همراه موزه وینگ تسون است. این دی‌وی‌دی تاریخی حاوی اولین مواد ویدیویی است که به عنوان مشترک عمومی در مورد سی سیم ونگ چون کونگ فو در دسترس است.

این ویدیو شامل نمایش مجموعه توسط گرندمستر و وارث این سبک، آندرئاس هافمان، و همچنین برنامه‌های کاربردی برای حرکات است. کارآفرین بنی منگ از موزه وینگ تسون همچنین در مورد زمینه تاریخی چی سیم ونگ چون کونگ فو و ارتباط آن با سایر شاخه‌های وینگ چون صحبت می‌کند.

این ویدیو حاوی مجموعه‌ای به نام سام باای فات است که به معنای سه اراده به بودا است. این مرکز چی سیم ونگ چون است. در این مجموعه، دانشجو یاد می‌گیرد چگونه انرژی را از طریق کمر چونان به افزایش برساند. هر تکنیک در ونگ چون دارای یک خم خاص است که برای افزودن قدرت و ساختار به کار می‌رود. وقتی مهارت سام باای فات ارتقاء یافته باشد، یک تمرین‌کننده می‌تواند انرژی یک حریف با تجربه را ربوده یا حتی جلوگیری کند که در نخستین حالت ایجاد شود. این مجموعه همچنین مفهوم تفکر در ابعاد عمودی، افقی و افقی از طریق خم کردن به طریقی متنوع معرفی می‌کند. هدف آن افزایش توانایی تمرین‌کننده ونگ چون کون در پوشش همه‌ی فضا و زمان است. این مجموعه به نام سام باای فات است چرا که دانشجو یک بار برای دارما (تعلیم)، یک بار برای هم‌دانشجویان، و یک بار به هستی بودا در ماهوی خود خم می‌کند.

این ویدیو سام باای فات به افتخار و تقدیر از گرندمستر وای یان برای تعهد او به توسعه کونگ فو چی سیم ونگ چون ساخته شده است.


Orginal Description:


Chi Sim Weng Chun Series – DVD 1: Saam Baai Fut (Three Bows to Buddha) Extreme Compassion Eternal Spring Fist
by Andreas Hoffman

The first video in the second series of Wing Chun videos produced in association with the Ving Tsun Museum, this historical DVD contains the first video material ever available to the public on the Chi Sim Weng Chun Kung Fu system.

It features demonstrations of the set by Grandmaster and successor to the style, Andreas Hoffmann, as well as applications for the movements. Curator Benny Meng of the Ving Tsun Museum also discusses the historical background of Chi Sim Weng Chun Kuen and its relationship to other Wing Chun branches.

This video contains the set called Saam Baai Fut, meaning Three Bows to Buddha. This is the heart of Chi Sim Weng Chun. In this set, the student learns to multiply energy through the waist as in bowing. Every technique in Weng Chun has a special bow to add power and structure. When the skill of Saam Baai Fut is mastered, a practitioner can rob the energy of an experienced opponent, or even prevent it from arising at all. This set also introduces the concept of thinking vertically as well as horizontally and laterally through bowing to Heaven (high), Human (middle), and Earth (low). Its focus is to expand the ability of the Weng Chun Kuen practitioner to cover all of space and time. This set is called Saam Baai Fut because the student bows once for the Dharma (teaching), once for fellow students, and once to the Buddha nature within.

This Saam Baai Fut video is made in recognition of, and in honor to, Grand Master Wai Yan for his dedication to the development of Chi Sim Weng Chun Kung Fu.