نام اصلی: Cycling
سال تولید: 1990
مستند دوچرخه کورسی