نام اصلی: Cycle Reebok: Foundations and Interval Training with Robert Sherman Vol1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.amazon.com
نحوه تمرینات با دوچرخه سالنی – مربی روبرت شرمان – قسمت 1

نام اصلی: Cycle Reebok: Foundations and Interval Training with Robert Sherman Vol1
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2000
کمپانی سازنده: www.amazon.com
نحوه تمرینات با دوچرخه سالنی – مربی روبرت شرمان – قسمت 1

Foundations: یک سفر 45 دقیقه‌ای برای همه. این پایه‌ها را فراهم می‌کند تا چگونگی ایجاد تمرینات سایکل ریبوک را که برای همه سطوح تناسب مناسب هستند، درک کنید.

Interval Training: همچنین در قالب کلاس تدریس می‌شود، سفر دوم به مدت 45 دقیقه با تأکید بر تکنیک‌های پیشرفته دوچرخه‌سواری متمرکز می‌شود.


Orginal Description:


Foundations: A 45 min ride for everyone. This is the cornerstone to understanding how to create Cycle Reebok workouts that are suitable for all fitness levels. Interval Training: Also taught in a class format, a second 45 min. Interval Training ride focuses on advanced cycling techniques.