نام اصلی: Dry Training by Eddi Sinnott and David March
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
تمرینات و نرمشهای شنا در خارج از آب – مربی ادی سینوت

نام اصلی: Dry Training by Eddi Sinnott and David March
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
تمرینات و نرمشهای شنا در خارج از آب – مربی ادی سینوت