نام اصلی: Aikido With Sensei Shoji Nishio Vol 1, 2, 3
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1997
کمپانی سازنده: www.aikidojournal.com
آموزش آیکیدو – استاد شوجی نیشیو – قسمت 1 -3

نام اصلی: Aikido With Sensei Shoji Nishio Vol 1, 2, 3
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1997
کمپانی سازنده: www.aikidojournal.com
آموزش آیکیدو – استاد شوجی نیشیو – قسمت 1 -3

“استاد شوجی نیشیو یکی از معلمان نوآور آییکیدو است که عناصری از تجربه‌های وی در جودو، کاراته، ایایدو و جوجوتسو را در تفسیر نظری مبارزه‌ای خود از آییکیدو گنجانده است.
نیشیو سنسئی همچنین سری پیچیده‌ای از تکنیک‌های کلیدی به صورت Bokken، Jo و Iaido توسعه داده است که جزء سیستم جامع وی محسوب می‌شوند.

هر دی‌وی‌دی در این مجموعه، دو برنامه با کیفیت تصویر باورنکردنی از سری ویدئویی نیشیو از سال‌های 1996-97 را ارائه می‌دهد.

آییکیدو نیشیو – جلد 1 (گیاکوهانمی کاتاتدوری):
بخش اول تمام سری تکنیک‌های گیاکوهانمی کاتاتدوری را پوشش می‌دهد.
تکنیک‌های نمایش داده شده شامل: کایتن‌ناگه، ایکیو، نیکیو، سانکیو، شیهوناگه، یونکیو، ایریمی‌ناگه، کوتگایشی، سوتوماکی‌کومی.

آییکیدو نیشیو – جلد 2 (آیهانمی کاتاتدوری):
قسمت دوم از مجموعه‌ی ویدئویی آییکیدوی نیشیو به طور جامع به سری تمام آیهانمی کاتاتدوری پرداخته است.
تکنیک‌های زیر نمایش داده شده و توضیح داده شده است: جوهو کایتن، ایکیو، شیهوناگه، نیکیو، ایریمی‌ناگه، کوتگایشی، سانکیو.

آییکیدو نیشیو – جلد 3 (شومن‌اوچی 1):
قسمت سوم از سری آییکیدوی نیشیو، اولین جلد از ارائه‌ی مفصل تکنیک‌های شومن‌اوچی است.
سنسئی نیشیو تکنیک‌های فرار از سمت را نشان می‌دهد و سپس توضیحاتی از شیهوناگه، ایکیو، گوکیو، ایریمی و کوتگایشی ارائه می‌دهد.
تمام تکنیک‌ها با دست خالی و با استفاده از ژو و کن نشان داده می‌شوند.

آییکیدو نیشیو – جلد 4 (شومن‌اوچی 2):
قسمت چهارم این مجموعه شامل دومین قسمت از ارائه‌ی تکنیک‌های شومن‌اوچی است.
تکنیک‌های متعدد وارد می‌شوند از جمله تکنیک‌های ورود از سمت، از جمله ایریمی، کوتگایشی و نیکیو.
سری فوریکابوری شامل ایریمی، کوتگایشی و سانکیو است.
در نهایت، بسیاری از تکنیک‌های کاربردی نشان داده شده‌اند.

آییکیدو نیشیو – جلد 5 (یوکومن‌اوچی):
قسمت پنجم از مجموعه ویدئویی آییکیدو نیشیو تعداد زیادی تکنیک از حملات یوکومن‌اوچی را ارائه می‌دهد که شامل شیهوناگه، ایریمی، کوتگایشی، کن و ژو، ژو تای کن، ایکیو، نیکیو، سانکیو، گوکیو و کوشیناگه است.
سنسئی نیشیو هر تکنیک را با جزئیات توضیح می‌دهد.

آییکیدو نیشیو – جلد 6 (ریوتدوری، سوده‌دوری):
قسمت ششم از سری آییکیدو نیشیو تکنیک‌های متنوعی از حملات ریوتدوری و سوده‌دوری را پوشش می‌دهد.
تکنیک‌های نمایش داده شده شامل شیهوناگه، ایکیو اورا، سری کاتاته، ناگه‌وازا، کوکیوناگه، ایکیو، نیکیو، سانکیو، گیاکو کیمه، شیمه، کیریه‌ناشی کوتگایشی، کن تای کن و ژو تای کن است.
توضیحات مرحله به مرحله از هر تکنیک ارائه شده است.”


Orginal Description:


Shoji Nishio Sensei is one of aikido’s most innovative teachers incorporating elements from his extensive experience in Judo, Karate, Iaido, and Jojutsu in his martial-oriented interpretation of Aikido.
Nishio Sensei has also developed an elaborate series of Bokken, Jo, and Iaido variations of key techniques as part of his comprehensive system.

Each DVD in this series two remastered programs from our Nishio video series from 1996-97. The visual quality of these DVD’s is outstanding!

Nishio Aikido Vol.1 (Gyakuhanmi Katatedori):
Part one covers the complete series of gyakuhanmi katatedori techniques.
The techniques demonstrated include: kaitennage, ikkyo, nikyo, sankyo, shihonage, yonkyo, iriminage, kotegaeshi, sotomakikomi.

Nishio Aikido Vol.2 (Aihanmi Katatedori):
Part two of the Nishio Aikido videotape collection covers the entire aihanmi katatedori series in great depth.
The following techniques are demonstrated and explained: joho kaiten, ikkyo, shihonage, nikyo, iriminage, kotegaeshi, sankyo.

Nishio Aikido Vol.3 (Shomenuchi 1):
Part three of the Nishio Aikido series is the first volume of a detailed presentation of Shomenuchi Techniques.
Nishio Sensei demonstrates side-escape techniques followed by explanations of Shihonage, Ikkyo, Gokyo, Irimi, and Kotegaeshi.
All the Techniques are demonstrated Empty-Handed and using the Ken & Jo.

Nishio Aikido Vol.4 (Shomenuchi 2):
Part four of this collection contains the second part of the presentation of Shomenuchi Techniques.
Covered are numerous side-entry techniques including Irimi, Kotegaeshi, and Nikyo.
The Furikaburi Series covers Irimi, Kotegaeshi and Sankyo.
Finally, many applied Techniques are shown.

Nishio Aikido Vol.5 (Yokomenuchi):
Part five of the Nishio Aikido video collection presents numerous techniques from Yokomenuchi attacks including Shihonage, Irimi, Kotegaeshi, Ken & Jo, Jo Tai Ken, Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Gokyo and Koshinage.
Nishio Sensei explains each technique in detail.

Nishio Aikido Vol.6 (Ryotedori, Sodedori):
Part six of the Nishio Aikido series covers a variety of Ryotedori and Sodedori techniques.
The techniques demonstrated are Shihonage, Ikkyo Ura, Katate series, Nagewaza, Kokyunage, Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Gyaku Kime, Shime, Kirihanashi Kotegaeshi, Ken Tai Ken and Jo Tai Ken.
Step-by-step explanations of each technique are provided.