نام اصلی: Bob Harper Pure Burn Super Strength
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2010
کمپانی سازنده: www.mytrainerbob.com
تمرینات قدرتی در منزل – مربی باب هارپر

نام اصلی: Bob Harper Pure Burn Super Strength
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2010
کمپانی سازنده: www.mytrainerbob.com
تمرینات قدرتی در منزل – مربی باب هارپر

باب شما و عضلاتتان را به مرزهایی دورتر از آنچه تا کنون تصور می‌کردید، پرتاب خواهد کرد…

هیچ عضله‌ای بدون تمرین نخواهد ماند. یک “انقلاب بریده شدن” برای بدن بالا، بدن پایین و مرکز. 35 حرکت با قدرت افزایشی، به یک سرعت پویا، با ایجاد سوخت بیشتر تشدید شده، که برای افزایش استقامت به طرز متهاجمانه، حمله به چربی و خالی کردن کالری‌ها کار می‌کند تا شما وزن بدهید و عضله خالص بدست آورید. نتایجی که دنبال آن بوده‌اید را بگیرید.

آیا می‌خواهید بدنتان را تغییر دهید؟
تمرین اول:
ساعتی از عملکرد کامل که بدن شما را به حداکثر می‌رساند. خود را چالش بدهید و پاداش بگیرید.

تمرین دوم:
تمرین مبتدی 25 دقیقه برای شروع شما. باب به شما گام‌ها را نشان می‌دهد، اما شما باید آن‌ها را بردارید.


Orginal Description:


bob will push you and your muscles farther than you ever thought possible…

no muscle goes untrained. a “get cut revolution “for the upper body, lower body and core. 35 power surging moves, set to a dynamic pace, delivering an intensified burn that works to aggressively increase metabolism, attack fat, and exhaust calories so you lose weight and gain pure muscle. get the results you have been looking for.

do you want to change your body?
workout one:
hour of full-out performance that will take your body to the limit. challenge yourself & get rewarded.

workout two:
a 25 minute beginner workout to get you started. bob will show you the steps, but you have to take them.