نام اصلی: 18 Killer Strength Exercises for Basketball Players
سال تولید: 2010
تمرینات آمادگی جسمانی و بدنسازی بسکتبال – 18 تمرین قدرتی قاتل برای بازیکنان بسکتبال