نام اصلی: Basketball Training for Kids
سال تولید: 2014
تمرینات پرتاب توپ ، دریبل و پاس کاری بسکتبال برای کودکان

۳۰ درقیقه تمرین برای بهبود

مهارتهای پرتاب توپ در بسکتبال
مهارتهای پاسکاری در بسکتبال
مهارتهای دریبل در بسکتبال با ۲ توپ
مرجع آموزش به کودکان و مربیان