نام اصلی: Personal Best Butterfly With Michael Phelps
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.swimwiththestars.com
تکنیکهای شنای پروانه مخصوص مایکل فلپس

نام اصلی: Personal Best Butterfly With Michael Phelps
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2006
کمپانی سازنده: www.swimwiththestars.com
تکنیکهای شنای پروانه مخصوص مایکل فلپس

سری آموزش شنا با استفاده از سبک باترفلای برای بهبود شخصی شما. با حضور مایکل فلپس و باب بومن.


Orginal Description:


Swimming Instructional Series teaching the Butterfly for your Personal Best. Stars Michael Phelps and Bob Bowman.