نام اصلی: Badminton In Cooperation With KSIF Badminton And Universalen Basic Stroks
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
آموزش بدمینتون با همکاری KSIF – حرکات پایه

نام اصلی: Badminton In Cooperation With KSIF Badminton And Universalen Basic Stroks
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید:
کمپانی سازنده:
آموزش بدمینتون با همکاری KSIF – حرکات پایه