مسابقه فاینال تنیس انفرادی – راجر فدرر و اندی ماری – المپیک ۲۰۱۲ لندن

در این مسابقه راجرر فدرر سوئدی و اندی موری انگلیسی به رقاب پرداخته اند.