نام اصلی: Starting Point
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.skateboarding.transworld.com
آموزش اسکیت برد – نقطه شروع

نام اصلی: Starting Point
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.skateboarding.transworld.com
آموزش اسکیت برد – نقطه شروع

با توجه به اینکه ویدیوهای اسکیت‌بورد امروزه به یک سطح پیشرفته رسیده‌اند، افراد تازه‌کار به اصطلاح ورودی به این ورزش واقعاً نقطه شروع مشخصی ندارند. هدف این ویدیو این است که به شما نشان دهد چگونه برخی از اصول اساسی اسکیت‌بوردینگ را اجرا کنید. اسکیت‌بوردر حرفه‌ای، جرمی ری، گام به گام شما را در 20 اصل ضروری اسکیت‌بوردینگ هدایت می‌کند:

اولی
اولی 180 در فرانت‌ساید
اولی 180 در بک‌ساید
پاپ شاو-آیت
پاپ شاو-آیت در فرانت‌ساید
کیک‌فلیپ
هیل‌فلیپ
مانوآل
مانوآل در نوز
برداسلاید
برداسلاید در فرانت‌ساید
50-50 در فرانت‌ساید
50-50 در بک‌ساید
نوز اسلاید
پمپینگ روی رمپ
کیک ترن
فرانت‌ساید کیک‌ترن
وارد شدن به رمپ
ایکسل استال
فیکی راک
همچنین در این ویدیو تفاوت بین پوزیشن عادی و گوفی فوت، چگونگی پوشیدن، و چگونگی توقف نیز پوشش داده شده است.


Orginal Description:


With skateboarding videos being so advanced these days, newcomers to the sport don’t really have a starting point. The purpose of this video is to show you how to do some of the fundamentals of skateboarding. Professional skateboarder Jeremy Wray walks you step-by-step through 20 necessary basics of skateboarding:

1. The Ollie
2. Frontside 180 Ollie
3. Backside 180 Ollie
4. Pop Shove-It
5. Frontside Pop Shove-It
6. Kickflip
7. Heelflip
8. Manual
9. Nose Manual
10. Boardslide
11. Frontside Boardslide
12. Frontside 50-50
13. Backside 50-50
14. Nose Slide
15. Pumping on a Ramp
16. Kick Turn
17. Frontside Kickturn
18. Dropping In
19. Axle Stall
20.Fakie Rock

Also covered in this video Distinguishing the difference between regular and goofy foot, how to push, and how to stop.