نام اصلی: Trick Tips With Willy Santos
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1998
کمپانی سازنده: www.skateboarding.transworld.com
ترفندهای محرمانه اسکیت برد با ویلی سانتوز

نام اصلی: Trick Tips With Willy Santos
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 1998
کمپانی سازنده: www.skateboarding.transworld.com
ترفندهای محرمانه اسکیت برد با ویلی سانتوز

راهنمای ترفندها با ویلی سانتوس

جرمی ری به شما اصول را با یک نقطه شروع نشان داد و حالا وقت آن رسیده که شما اسکیت‌بوردینگ خود را به سطح بعد ببرید. اسکیت‌بوردینگ ترنس‌ورلد با افتخار ویدیوی آموزشی دوم خود را با میزبانی ویلی سانتوس، حرفه‌ای شش ساله، ارائه می‌دهد. شما توسط بیست ترفند متوسط راهنمایی می‌شوید، نکاتی دریافت می‌کنید و در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک اسکیت‌بوردر بهتر، الهام‌بخش می‌شوید. بنابراین کفش‌های خود را ببندید، چوب‌تان را بگیرید و چند ترفند جدید یاد بگیرید!

شاو-آیت کیک‌فلیپ
گرایند پنج‌آیتی بک‌ساید
کیک‌فلیپ ۳۶۰
گرایند اسمیت فرانت‌ساید
کیک‌فلیپ ۱۸۰ در فرانت‌ساید
گرایند فیبل
کیک‌فلیپ ۱۸۰ در بک‌ساید
گرایند کروکد
هیل‌فلیپ ۱۸۰ در فرانت‌ساید
هیل‌فلیپ ۱۸۰ در بک‌ساید
اولی ۳۶۰ در فرانت‌ساید
اولی ۳۶۰ در بک‌ساید
اولی ایمپاسیبل
گرایند پنج‌آیتی فرانت‌ساید
گرایند نوز فرانت‌ساید
گرایند نوز بک‌ساید
لیپ‌اسلاید فرانت‌ساید
لیپ‌اسلاید بک‌ساید
تیل‌اسلاید فرانت‌ساید
نوز‌اسلاید فرانت‌ساید


Orginal Description:


Trick tips with Willy Santos

Jeremy Wray showed you the basics with a starting point, and now it’s time for you to take your skateboarding to the next level. Transworld Skateboarding is proud to present our second instructional video hosted by six-year professional Willy Santos. You’ll be walked through twenty intermediate tricks, offered tips, and given helpful insight on how to become a better skateboarder. So tie those laces, pick up your stick, and learn some new moves!

Shove-it Kickflip
Backside Five-O Grind
360 Kickflip
Frontside Smith Grind
Frontside 180 Kickflip
Feeble Grind
Backside 180 Kickflip
Crooked Grind
Frontside 180 Heelflip
Backside 180 Heelflip
Frontside 360 Ollie
Backside 360 Ollie
Ollie Impossible
Frontside Five-O Grind
Frontside Nosegrind
Backside Nosegrind
Frontside Lipslide
Backside Lipslide
Frontside Tailslide
Frontside Noseslide