نام اصلی: Springboard Diving Techniques Arm Circles in The Hurdle Diving Landing
سال تولید: 2010
آموزش و تکنیکهای شیرجه – تخته فنر ۳ متر دایره های بازو در فرود شیرجه با مانع