آموزش تمرینات با توپ روی دیوار - تمرینات فردی فوتبال - مربی کمال دیگرگوری نام اصلی: Soccer wall work guide With Kamal Degregory
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.4skills.com
آموزش تمرینات با توپ روی دیوار – تمرینات فردی فوتبال – مربی کمال دیگرگوری

آموزش تمرینات با توپ روی دیوار - تمرینات فردی فوتبال - مربی کمال دیگرگوری

نام اصلی: Soccer wall work guide With Kamal Degregory
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2005
کمپانی سازنده: www.4skills.com
آموزش تمرینات با توپ روی دیوار – تمرینات فردی فوتبال – مربی کمال دیگرگوری