نام اصلی: How to Play Darts Darts Playing Tips
سال تولید: 2008
نحوه بازی دارت نکات بازی دارت

در این فیلم آموزشی با اصول اولیه پرتاب دارت آشنا خواهید شد.