نام اصلی: TRX- Strength Workout
سال تولید: 2008
آموزش تمرینات TRX قدرتی

بخشی از تمرینات این فیلم:

– Routine Sets & Reps
– Bicep Curl
– Low-Row
– Push-Up
– Single-Leg Lunge (Single Strap)
– Oblique Twist (Single Strap)
– Hamstring Curl
– Hip-Raise
– Oblique Twist (On Elbows)
– Tricep Extension (Standing)
– Rear Deltoid