تاریخچه و قوانین شمشیربازی

2682
2683

بازدید

شـــــمـشـیــــر بــــــازی

 

تاریخچه شـمشیــــر بازی  در ایــران و جهان

 

از زمانی که انسان پا به این سیاره خاکی گـذاشت مبارزه های انفرادی وجود داشته است . انسان اولیه باید شکار می کرد و برای حفظ مایملک خود مجبور به جنگ و مبارزه بود و همان  اسلحه ای را که برای شکار به کار می برد در مبارزه های انفرادی خود نیــز استفاده می کرد . توسعه و پیش رفت اسلحه ها از چماق اولیـه گـرفته تا شمشیر با توجه به کشور ها و فـر هنگ های مختلف تنوع پیــدا کرد. شمـشیـر ها در آغاز بـزرگ بوده و با دو دست گـرفته می شدند . اما بعد از اصـلاحاتی که در فلز فـولاد به وجود آمد به تدریج نازک تر و سبک تر شدند و سر انجام به اسلحه های ظـریف و قابل انعطافی تبدیل شدند که ما امروز آنها را می بینیم . در حالی که در بـریتـانیـا شمـشیـر برنده ترجیح داده می شد در ایـتا لیا از شمـشیــر نوک تیز استفاده می شد از آنجایی که ایـتالیـــا یکی از مراکز فرهنگی بوده به زودی اسلحه های آن کشور در تمام قاره اروپا نفوذ پیــدا کرد. شمـشیـر بازان انگلیسی به ین اسلحه ها تمایـل نداشتند و عملکرد نوک آنها را تحقیر می کردند . هنگـامی که اولین استــادان این اسلحه ها  در قرن 15 و 16 به انگلیس آمدند انگلیسـی ها در کاربرد این اسلحه ها دشواری های زیادی داشتند در این دوره مبارزه برای گرفتن جایزه موسوم بود استادان این رشته یا افسـران ارتـش درجه های خود را با مبارزه ای به دست می آوردند که در مقابل همکاران خود بـرای گـرفتن جایزه ای اجرا می کردند . آنها ناگزیر بودند که اسلح های مختلفی را نمایش دهند از چوب های باریک گرفته تا تیغه های برنده و بالاخره تیغه های نوک تیــز ، هنگـامی که اولین استــادان ایتالیـایی وارد انگلیــس شدند ابتدا باید مزیت اسلحه های نوک تیـز را در برابر اسلحـه های برنده ثـابت می کردند و از آنجایی که بعضی از این استـادان نتوانستند از عهده این امر بر آیند ناچار به کشور خود بـاز گشتنـد .

شمشیر های بـرنده هنوز در جنگ به کار می رفت این شمشیر ها دو نوع بودند شمشیر نیروی دریـایی و شمشیـر سواره نظام به تدریج این شمشیـرها نیـز به شمشیر دیگری تبدیل شدند که سایر نـا میـده  شد.

 

در شمشیـر بازی مدرن سه رشته وجود دارد:فلوره ، ا په  وسـایـر می باشد.

  1. محلی که بازی شمشیر بازی روی آن بـرگزار می شود پیست نامیده می شود که طول آن 14 متر و عرض 80/1تا 2 متر می باشد . در وسط پیسـت خطی وجود دارد که آن را نصف می کند . در دو طرف این خط با فاصله 2 متر دو خط دیگر وجود دارد که خطوط گـارد نامیده می شود.
  2. در هر سه اسلحــه 2 متر آخر پیسـت به گـونه ای علامت گذاری می شود که بازیکن از موقعیت خود بر روی پیست مطلع شود اگر بازیکن از مرزنهایی این منطقه بگذرد یک ضربه به ضـرر او ثبـت می شود.
  3. یک داور بازی را اداره می کند داور خارج از پیسـت اما کنار آن می ایستـد . اولین بازیکن که نامش به وسیله مسئول جدول اعلام می شود درست راست داور و پشـت خط گـارد قرار می گیـرد و بازیکـن دوم در سمـت چپ قرار می گیرد که پـای جلوی آنها پشت خط گـارد قرار گیرند و هیچ گونه تماسـی با هم نـداشتـه باشنـد داور هم زمان با حرکت بازیکنان به جلو و عقب جای خود را تغییـر می دهد.
  4. در ابتدای بازی داور از بازیکنان تقاضای اعلام آمادگی می کنـد . اگـر جواب مثبـت باشد فرمان «بفرماییـد (آلـه) »را صادر نکند بازی ادامه می دهد .
  5. ضربه ها به وسیـله دستگـاه ثبـت کننـده الکتـرونیکـی ثبـت می شـوند . ضـربـه هـای قـابـل قبــول بـه صورت چراغ های رنگـی و ضربـه هـای غیـر قـابـل به صورت چراغ سـفیــد اعـلام می شــود.
  6. صدای زنگ یا صدای خاص به طور هـم زمان با روشن شدن چراغ هـا ایجـاد می شود.
  7. هر بازیکــن وست الکتریـکی که هدف قابل قبول را می پوشاند به تن می کند در بافت این جلیقه الیاف فلزی تعبیه شده است و هنگامی که نوک شمشیر فلوره به آن برخورد می کند با روشن شدن چراغ های رنگی ضـربه ثبـت می شود.
  8. به هر بازیکن یک سیم بدن وصل است که از پشت او به قرقره متصـل می شود این سیم از زیر لباس بازیکن و از داخل آستیـن دست مسلح می گذرد و به سوکت داخل شمشیر متصـل می شود.
  9. در رشته سایـر ، الکتریک ، وست الکتریکی مخصوص پوشیـده می شود که باید تمام قسمت های مختلف هدف قابل قبول را بدون کم و کاست و بـه طور کامل بپـوشاند . هدف از محل ارتباط ران ها به بالا تنه  به بالا است .

10. ماسک به وسیله یک سیم به وست الکتریکی متصل می شود . در قسمت داخلی گارد شمشیر سایر مانند فلـوره سوکتی وجود دارد که سیم متصـل به بدن به آن اتصال داده می شود.

11.  سایر پست ها باید تا زمانی که داور هالت نداده است حرکت های خود را بدون توقف ادامه دهند .

12.  بازیکنان آزادند با هر سرعت و هر قدر که بخواهند جلو و عقب بروند اما نباید با هر دو پا از پیسـت خارج شوند .

13. اگر بازیکنی از خطوط جانبی پیست با هر دو پا خارج شود یک متر از پیست را از دست خواهد داد و اگر از خط نهایی پیست با هر دو پا بگذرد یک ضربه به ضرر او ثبـت خواهد شد و یک امتیاز به حریف داده خواهد شد .

14.  هر گاه  ضربه ای زده شود بازی متوقف می شود ( ضربه قابل قبول  ).

15. هر گاه  ضربه ای  زده شود و امتیازی داده نشود هر دو بازیکن همان جایی که هالت داده شده است روی گارد قرار می گیرند و اگر خیلی به هم نزدیک باشند هر دو باید به طور مساوی کمی به عقب بـروند .

16. در هر مسابقه بازیکنان به گروه های مساوی تقسیـم می شوند که جدول نامیده می شوند و اغلب از 6 الی 7 نفر تشکیل می شود هر جدول تا آخر ادامه پیدا می کند به گونه ای که هر بازیکن با تمام بازیکنان دیگر بازی می کند.

17. تعدادی از بازیکنان صـدر جدول به دور بعـد راه می یابنـد و بقیــه حـذف می شـوند . بازی جـدولی ( دوره ای ) 5 ضربه ای  بوده و زمان آن 3 دقیقه است .

18. سیستم دیگری نیز وجود دارد که حذفی نامیده می شود . بعد از پایان دور اول و مشخص شدن رده بندی اولیه بازیکن راه بلند تر با بازیکن رده آخـر بازی می کند این بازی 15 ضربه ای است و بازنده حذف و برنده به دور بعد صعـود می کند.

19. در بازی اپه و فلوره ، ضربه ها با پوینت ( نوک شمشیر ) زده می شود در حالی که در سایر ضربه ها علاوه بر پوینت با بغل تیغه تیز زده می شود.

20. شمشیر بازی که زودتر تعداد ضربه مقرر را وارد کند ( اغلب پنج ضربه ) برنده بازی محسوب می شود در هر بازی محدودیت زمانی نیز وجود دارد .

21. مسابقه ها به صورت جدول یا حذفی اجرا می شود اگر به صورت جدولی برگزار شود حداقل نیمی از بازیکنان باید به دور بعدی صعود کنند و بقیـــه حـذف می شوند.

زمین شمشیــر بازی

            خصــوصــیات فــــلوره

 

اسلحه فلوره ، شمشـیــری است پوینت دار ،  در این رشته ضربه زمانی قابل قبول است که به صورت تهاجمی به هدف قابل قبول حریف وارد شود یعنی ضربه باید نفوذی باشد . هدف قابل قبول بدن حریف به جز دست ها و پاها و سر او است . در قسمت بالایی از خطی که در محل اتصال آستین به وجود می آید و در قسمت پایین V مانندی که محل اتصال ران به لگن است . این قسمت بالایی و پایینـــی و هشت حالت دفـاعی تقـسیم می شود.

چهار دفاعی که بیش از همه به کار می روند عبارتند از : دفاع هایی که در جهت دست مسلح اجرا می شوند شامل سیکس و برای قسمت بالایی و اکتـا و برای قسمت پایـینـی ، دفاع های که در جهت دست غیر مسلح اجرا می شود. شامل کوارت برای قسمت بالایی و سـبیتـم برای قسمت پاییــنی .

             خصوصیــات آپـــه

 

شمشیر آپه مانند فلوره پوینت دار است گارد این شمشیر ازگارد فلوره بسیار بزرگ تر است و محل استقرار تیـغیه مانند فلوره در وسط گارد قرار ندارد بلکه از مرکز گارد کمی دور تر است تیغه این نوع  شمشیـر بر خلاف شمشیـر فلوره که مربع است سه گـوش و شیار دار است .

استفاده از شمشیر آپـه و نحوه گرفتن آن مانند فلوره است ، شمشیـر آپه در گذشته اسلحه دوئل بوده و از آنجایی که در این نوع مبارزه هر گونه ضربه باعث ایجاد زخم می شود بنابر این ضر به های دوبله نیز پذیرفتـه می شوند . اگر دو ضربه هم زمان با هم وارد شوند ضربه دوبله ثـبت می شود اگر فاضله زمانی بین ضربه های دو حریف بیش از 1.25 ثانیه باشد تنه ضربه اول ثبـت می شود .

اگر بازیکنـی در دور مقـدماتی 0-4 جلو باشد یک ضربه دوبله منجر به بر 1-5  او خواهد شد . اگر دو بازیکن در پایان زمان مقرر مساوی باشند یک دقیقه وقت اضافی داده می شود تا یکی از آن دو بتواند ضربه طلایی را وارد کنند . در صورت متسـاوی مجدد در پایان یک دقیقه ، برنده قـرعه ، برنده نهایی باشد . نتیجه بازی نیز به صورت v4 و D4 ثبت می شود.

         خصـوصیــات ســایـر

 

ضربه های سایر هم به صورت برشی و هم با نوک شمشیر زده می شوند . ضربه برشی در سایر یا سایـر قسمت های تیغه غیر از پوینت زده می شود و باید با قدرت کافی اجرا شود تا به وضوح دیده شود تیغه شمشـیر سایر شبیـــــه تیغـه فلوره و آپه نیست و پوینت ندارد بلکه نوک آن کمی پـهن تر و به صورت حلقوی روی خودش تا شده است تا بتوان با آن ضربه زده و با هر قسمتی از تیغه ضربه برشی انجام داد. گارد سایر دور دست را می پـوشاند تا آن را در برابر ضربه های حریف محافظت کند .

سایـر مانند فلوره یک بازی قراردادی است و در آن اصل حق تقـدم رعایـت می شود و حق تقــدم به کسی داده می شود که با دست راست حمله کند و هدف حریف را با پوینت یا بغـل تیغـه تهدید کند. هنگامی که ضربه با بغل تیغــه زده می شود زاویه بین دست و تیـغه باید 135 درجه باشد .

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=264