نام اصلی: China In Depth With Dr. Yang, Jwing Ming
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.chinabooks.com.au
آموزش کونگ فو چینی – استاد و دکتر یانگ جوئینگ مینگ

نام اصلی: China In Depth With Dr. Yang, Jwing Ming
زبان فیلم: انگلیسی
سال تولید: 2003
کمپانی سازنده: www.chinabooks.com.au
آموزش کونگ فو چینی – استاد و دکتر یانگ جوئینگ مینگ

“آموزش چین‌نا (قین‌نا) برای کنترل و ناتوان کردن حریفان خود با استفاده از تکنیک‌های قفل کردن انگشت، دست و مفصل. هر یک از این تکنیک‌ها به صورت نزدیک و با جزئیات ارائه شده است و می‌توانید آن‌ها را در کتاب پرفروش “کاربردهای جامع چین‌نا شائولین” دکتر یانگ پیدا کنید.

دوره ۱:
نهنگ سفید سرش را تکان می‌دهد
نهنگ سفید گردنش را می‌چرخاند
بلند کردن آرنج
نهنگ سفید بال خود را می‌پوشاند
دستان گیتار را در آغوش گرفتن
نگهداری انگشت تنها و چندانگشتی
پرواز پروانه از گلها
تقسیم انگشت دوتایی

دوره ۲:
دست کوچک راپ
دست کوچک راپ ۲
فشار مچ به جلو
مچ را به بالا فشار بدهید
دوران حول آسمان و زمین
به دوران تن به دور مچ
دوران مستقیم البو
دو کودک به بت‌پرستی می‌پردازند

دوره ۳:
سنگ بزرگ بال خود را می‌چرخاند
بازو دور گردن پیچ می‌خورد
فشار دادن به شانه با یک انگشت و گسترش گردن برای آب
نهنگ سفید بوته را می‌پوشاند
مار بزرگ بدنش را می‌چرخاند
دوران پست آسمان
فشار انگشت پایین
انگشت به سمت بالا چرخ می‌کند
قفل و چرخاندن مفصل

دوره ۴:
انگشت کوچک راپ
دست بزرگ راپ
فشار مچ به سمت داخل
ببخشید که با شما نمی‌روم
کودک به بت‌پرستی می‌پردازد
پیچش معکوس البو
فشار البو به سمت بالا
شیر سرش را تکان می‌دهد
یک پست برای حمایت از آسمان”


Orginal Description:


Learn Chin Na (Qin Na) for controlling and incapacitating your opponents with finger, hand, and joint-locking techniques. Every one of these techniques is presented up-close and in detail, and can be found in Dr. Yang’s best-selling book “Comprehensive Applications of Shaolin Chin Na”.

Course 1:
White Crane Nods Its Head
White Crane Twists Its Neck
Lift the Elbow
White Crane Covers Its Wing
Hands Embrace A Guitar
Single and Multiple Finger Holdings
Butterfly Bores Through the Flowers
Double Finger Split

Course 2:
Small Wrap Hand
Small Wrap Hand 2
Forward Wrist Press
Press the Wrist Up
Turning Around Heaven and Earth
Turning Body Elbow Wrap
Forward Turning Elbow
Two Children Worship the Buddha

Course 3:
Large Rock Twists Its Wing
Arm Wraps Around the Neck
Pressing Shoulder with Single Finger and Extending the Neck for Water
White Crane Bores the Bush
Large Python Turns Its Body
Rotating the Sky Post
Low Finger Press
Upward Finger Turn
Lock and Turn the Joint

Course 4:
Small Wrap Finger
Large Wrap hand
Low Inward Wrist Press
Forgive Me Not Going With You
The Child Worships the Buddha
Reverse Elbow Wrap
Upward Elbow Press
Lion Shakes Its Head
One Post to Support the Heaven