تکنیکهای پایه ای روئینگ

2522
2523

بازدید

تكنيكهاي پايه اي روئينگ 3

تهيه و تدوين :
عمران پور عسكر پرست
محمد علي قرائت
مجتبي صفائي
ليلا عيدي

( كميته روئينگ )

تكنيك هاي پايه اي روئينگ
1 – مقدمه:
مهارتهاي حرفه اي تكنيك يك ورزشكار هنگاميكه با ظرفيت هاي بالاي جسماني او تركيب شود مي تواند بطور بسيار عالي سطوح اجراي آن ورزشكار را بهبود بخشد اگر چه نقش تكنيك در هر ورزشي موثر و تعيين كننده است قايقراني بايد بعنوان ورزشي كه براي دستيابي به سطوح بالاي اجرا احتياج به توجه خاص بر روي تكنيك ها و بهبود آنها دارد مورد توجه قرار گيرد .
فاكتورهاي متعددي با قايقراني تركيب مي شوند و آنرا مي سازند اما اگر تنها ما فاكتورهاي تكنيكي اصولي قايقراني را بدانيم قادر خواهيم بود كه منافع كاملي را از تمارين خود ببريم اگر چه تكنيك هاي پاروزني و قايقراني بطور اصولي و پايه اي معين و مشخص است با اين وجود حركات متقارن براي افراد مبتدي سفارش شده است بنابر اين اصول تكنيكي رويينگ در برنامه هاي توسعه مربي گري در فدراسيون جهاني رويينگ ارائه مي شود كه در آن به شرح تكنيك هاي رويينگ پرداخته مي شود .

2-چرا تكنيك ؟
توسعه و افزايش قدرت استقامت و ديگر ظرفيت هاي جسماني در رويينگ داراي ارزش پاييني است چونكه اين فاكتور ها جهت افزايش سرعت قايق قابل استفاده نيست همانگونه كه در مقدمه عنوان شد يك سود تمرين كه باعث افزايش سرعت قايق مي شود اين است كه ورزشكار تكنيك موثر رويينگ را شناخته و بر روي آن تمرين كند .

3- قوانين فيزيكي
وقتي كه رويينگ را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم مشاهده مي كنيم كه حركات ورزشكار و قايق بطور كلي بر پايه قوانين فيزيكي است كه زمينه اي براي بحث بر روي تكينك هاي رويينگ است هدف رويينگ حركات نيرو مند و پيش راندن قايق در آب است در انواع ديگر قايقراني نيروي محركه مي تواند يك بادبان يا يك موتور باشد اما در رويينگ نيروي محركه توسط ظرفيت و توانايي هاي جسماني ورزشكار و ميزان مهارت تكنيكي ورزشكار تعيين مي شود .
در رويينگ نيروي پيش برنده به طور متناوب مهيا مي شود زيرا وقتي كه پارو در آب است انرژي توليد مي شود و وقتي كه از آب بيرون مي آيد انرژي مهيا نمي شود هنگام يك دور پارو زدن ورزشكار ابتدا به جلو و سپس به عقب قايق رفته و بدين وسيله نيروي هاي موافق و مخالف را توليد مي كند . نيروي موافق باعث جلو بردن قايق مي شود و نيروي مخالف باعث كاهش پيشرفت حركت مي شود (شكل 1) اين حقايق ما را جهت تمركز تلاشمان بر روي افزايش اثر نيروي موافق و تا حد امكان محدود كردن اثر نيروي مخالف ترغيب مي كند .

1

شكل اول :اصول قدرت در رويينگ
4- براي فهميدن نحوه كار كرد اين نيروها ما بايد منحني شماره 1 را مطالعه كنيم تا تغييرات سرعت را در هنگام چرخه پارو زدن در يك مسابقه رويينگ مورد آزمايش قرار دهيم . اين منحني ها از نتايج تحقيقات انجام شده توسط ونزل جوستن در برلين گرفته شده كه فيلم حركت قايق و تكنيك هاي ورزشكار پاروزن را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .
1-سرعت قايق
2- شتاب قايق
3- بررسي حركات چرخشي جلو و عقب قايق ( حركت قايق ران به جلو و عقب )

2

دياگرام1 –تجزيه و تحليل قايق در مسابقه رويينگ
منحني سرعت در دياگرام (منحني a)بسيار جالب است چون كه تغييرات سرعت را در قايق در هنگام يك دور پارو زدن نسبت به سرعت ميانگين نشان مي دهد . ما مي توانيم اين منحني را جهت تجزيه و تحليل خوب يا بد بودن تكنيك رويينگ بكار ببريم . يك رويينگ خوب نسبت به سرعت ميانگين و نيز شاخصه هاي منحني بدون تغيير مي ماند . منحني سرعت (منحنيb ) نشان دهنده سرعت قايق است . قايق بالاترين سرعت را هنگام راندن آن و حد اقل سرعت را هنگام استراحت بدست مي آورد . اشكالي كه در زير منحني b قرار دارند موقعيت ورزشكار را هنگام چرخه پاروزدن و نسبت به زمان نشان مي دهد .
منحني c نحوه پرتاب بدن از حالت خميده به حالت باز شده در هنگام پارو زدن را نشان مي دهد همچنين طول دوره نوسان قايق را نشان مي دهد . دو منحني در اينجا ديده مي شود منحني اول حركات زانو را نشان مي دهد و منحني دوم حركات خم شدن و عقب رفتن را بررسي مي كند :
5- نيرو =حركت +توده بدني
تجزيه و تحليل ما در حال حاضر بر روي منحني a متمركز خواهد بود منحني تغييرات سرعت و اشكال موجود زير منحني دوم از ورزشكار در هنگام دوره پاروزني در دياگرام a ديده مي شود اگر بدقت به دياگرام توجه كنيد بيشترين مقدار سرعت بلا فاصله پس از بيرون آوردن پارو از آب بدست مي آيد و كمترين مقدار سرعت بلافاصله بعد از ورود رو به آب مي باشد . براي تشريح مشاهده بيشترين و كمترين سرعت ما بايد حركت ورزشكار را از لحظه خروج پارو از آب با لحظه ورود آن بر آبدر يك جرخه پارو زدن مورد آزمايش قرار دهيم . در طي اين دوره وزن بدن ورزشكار از جلو به عقب انتقال ميابد .
(شكل 2 ) براي مثال در 8 نفره مردان با ميانگين وزن 85 كيلو گرم براي هر نفر آنها 680 كيلو گرم وزن باري حركت دادن را در پيش دارند .
اگر هم اكنون به فرمول نيرو = حركت + توده بدني توجه كنيم اين سئوال پيش مي آيد كه اين نيروي توليدي كجا مي رود ؟ وقتي پارو وارد آب مي شود توده جسم در حركت در تقابل با عقب قايق بايد متوقف شده كه با شدت قايق مقابله مي كند . اين نيروي مخالف باعث انتقال قايق با كشش پاها مي شود ( به شكل الف در تصوير 2 نگاه كنيد ) . هنگام آزاد شدن آن مقابله با سرعت اتفاق مي افتد . توده بدني شيب بين دو بار خم شدن بدن را نشان داده و جركات آزادانه قايق همراه با كمترين مقدار مقاومت را ميسر مي سازد .
3

شكل دوم – نقاط در گير در هنگام پارو زدن
نيرو = حركت كردن بدن+ توده بدن

تنها روش براي كاهش نيروي مخالف بهبود در نحوه ورود پارو به آب است  بخاطر داشته باشيد كه يكي از اهداف بهبود تكنيك محدود كردن اثرات نيروهاي مخالف است . ما به روشني مي توانيم تفاوت بين افراد پاروزن حرفه اي و غير حرفه اي را مشاهده كنيم . اين مبالغه نيست كه فرض شود مهم ترين مرحله پاروزدن مرحله ورود پارو به آب است . در هنگام ورود مستقيم پارو به آب ( پارو بايد به آب وارد شود قبل از اينكه تمام نيرو توسط كشش پا وارد شود ) ما مي توانيم اثر نيروي مخالف را از طريق انتقال اين نيرو به پارو كاهش دهيم در هر صورت حتي با بهترين نحوه ورود پارو به آب هميشه مقداري نيروي مخالف خواهيم داشت و هميشه كمترين سرعت را بلافاصله پس از ورود پارو به آب خواهيم داشت هدف ما در مورد بهبود تكنيك كاهش تغييرات در سرعت خواهد بود .
اين تاثير تعاملي بين نيروي موافق و مخالف براي 220 تا 250 مرتبه در يك مسابقه 2000 متر سرعت تكرار خواهد شد . داشتن مقدار سرعت كمتر در هنگام هر چرخه پارو زدن باعث مي شود كه قايق داري ميانگين سرعت پايين تري شده و مقدار مسافت كمتري در هر پارو زدن طي شود . براي مثال كاهش 5 سانتيمتري در هر پارو زدن كه باعث كمتر شدن مسافت طي شده مي شود همراه با تعداد پارو زدن در يك مسابقه باعث مي شود در يك مسابقه 2000 متر ’ 5/12 متر از مسافت طي شده كاهش يابد .

0-6 قسمت هاي پارو زدن
هم اكنون به بررسي قسمت به قسمت مراحل چرخه پارو زدن مي پردازيم كه تشريح تكنيك صحيح را بر پايه حركات گوناگون موثر در پاروزني براي ما مهيا مي كند . احتمالات مختلفي براي تكنيك وجود دارد : يكي از روش هايي كه ارائه مي دهيم شفاف سازي حركات است كه راهي نسبتا آسان راي فهم مي باشد .

1-6 آماده سازي
اين بسيار مهم است كه يك ورزشكار عضلات عمومي خود را در حالت طبيعي بكار بگيرد و نبايد شانه هايش را به جلو بكشد بطوري كه بنظر برسد كه انرژي غير طبيعي ايجاد مي شود . بدن در زاويه تقريبا 45 درجه به استفاده مناسب از سر خوردن اجازه مي يابد و اين شيوه جهت انتقال نيروي پا به پاروزني ايده آل است (شكل3- مرحله آمادگي )
4

2-6 ورود به آب و نيمه اول راندن قايق
در هنگام ورود وزن بدن به پاهاي كشيده شده منتقل شده كه براي نيروي پاها استفاده مي شود اين قسمت در اولين مرحله پاروزدن بطور ويژه قابل توجه است و در بعضي اوقات ورزشكار بطور فعال از ديگر عضلات بدن براي توليد كار كافي جهت جابجا كردن آب استفاده مي كند (شكل 4)

5

3-6 پايان مرحله راندن قايق
نسبت به نيروي ماهيچهاي اولين قسمت از راندن قايق بطور كلي به پاها بستگي دارد و در هنگام راندن ماهيجه هاي پشتي وارد عمل مي شوند و نيز همراه با بازوها و شانه ها در پايان آن شركت مي كنند و اين مهم است كه وزن بدن در هم زمانها بكار گرفته شده و كار ايجاد شده به پارو ها انتقال مي يابد ( شكل 5 )

6

4-6 پايان و آزاد شدن همانگونه كه در شكل 5 تشريح شد شانه ها و بازو ها راندن قايق را تمام مي كنند و در هنگام اين قسمت از پارو زدن آنچه بسيار مهم است نگهداري وزن بدن در عقب پارو ها براي دستيابي به حد اكثر تاثير در پايان مرحله پارو زني است (شكل 6)

7

5-6 نيمه اول مرحله ريكاوري
در هنگام ريكاوري لازم است كه دستها براي حركت سريع و روان كشش پارو ها به بيرون از بدن بعد از آزاد سازي آنها از آب بطور مستقيم آماده باشد و حركت وقتي كه بازو ها بطور كامل كشيده مي شوند دنبال مي شود .

8

6-6 نيمه دوم مرحله ريكاوري
در حاليكه دستها به پيش روي ادامه مي دهند قسمت فوقاني بدن شروع به تمايل به طرف جلو مي كند تا جاييكه حالت صحيح جهت ورود پارو به آب مي رسد ورزشكار حركت (45درجه) وقتي بازو ها بهز مي شود و قسمت فوقاني بدن به حالت ايده آل جهت وارد كردن پارو به آب مي رسد ورزشكار حركت نشيمنگاه خود را به سمت جلو براي شروع يك مرحله پارو زني جديد آغاز مي كند .
9

در اينجا بايد اشاره شود كه در حركت پارو زدن برنامه هاي توسعه طلبانه قبول حالت استاندارد دستها را همراه با اينكه دست چپ در جلو و دست راست در هنگام راندن قايق و ريكاوري باشد پيشنهاد مي كند .

خلاصه مطالب
اين تجزيه و تحليل شامل تكنيكهاي كار است و در هنگام تمرين همه حركات بايد از يك چرخه روان و معمولي پيروي كند . اين در نهايت اهميت است كه قسمت فوقاني بدن بطور مناسبي جهت حركت بعدن آماده شده باشد قبل از اينكه نشيمنگاه شروع به حركت به جلو كند همانگونه كه در مقدمه آورده شد تكنيك پارو زني بطور پايه ا و اثولي بعيين شده است بهر حال حركات نامتقارن در ههگام پاروزدن براي تطابق بدن در حركت دادن يك پارو مورد نياز است اين تطابق پذيري در سطوح 2و3 دوره هاي توسعه مربيگري مورد بحث قرار خواهد گرفت.

Refrence:

The FISA Coaching Development Program
Be a Coach ! – Handbook – level 1
( Revised 2002 in cooperation with
FISA competitive Commission )
FISA The intrnational Rowing Federation
Basic Rowing Technique

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=584