قوانین استاندارد جهانی ایت بال

3358
3359

بازدید

قوانين استاندارد جهاني ایت بال

 

هدف بازي
ايت بال يک بازي اعلام ضربه اي است که با يک توپ سفيد ( کيوبال) و 15 توپ هدف شماره دار از يک تا 15 است. يک بازيکن بايد توپ هاي از 1 تا 7 ( توپ هاي تمام رنگي )  وبا زيکن ديگر توپ هاي 9 تا 15( توپ هاي خطي ) را در پاکت بياندازد و وقتي گروه توپ هاي يک بازيکن همه وارد پاکت شدند.آن وقت با وارد کردن توپ 8 بطور قانوني در پاکت برنده گيم خواهد بود.
اعلام ضربه
اين سيستم يعني اعلام کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر قبل ازضربه مي باشد اما توپ هاي کاملا واضح قبل از ضربه نيازي به اعلام ندارند. ولي اين حق داور مي باشد که توپ و پاکت نامعلوم را سوال نمايد.
ضربه هاي ترکيبي و غيره که از طريق باند ضربه زده مي شوند و به دليل مشخص نبودن بايد توپ و پاکت هدف اعلام گردد. اما در زمان ضربه نيازي به اعلام جزييات آن از قبيل شماره باند- گوشه ها – توپ هاي بهم چسبيده و غيره نيست . توپ هايي که به صورت خطا وارد پاکت شوند .در پاکت باقي مي ماند . بدون توجه به اين که توپ هاي مورد نظر متعلق به ضربه زننده و يا حريف او باشد . در زمان شروع گيم و پخش نياز به اعلام ندارد و بازيكني كه در اجراي پخش توپها به طور قانوني هر توپي را در پاكت بياندازد بازي او ادامه دارد. ولي هنوز ميز آزاد مي باشد و رنگي انتخاب نشده است.


 چيدن توپ ها
توپ ها توسط يک مثلث در پايين ميز به شکلي که توپ 8 در وسط مثلث ، يک توپ در نوک آن و در روي نقطه پيراميد و يک توپ تمام رنگي و خطي در  گوشه هاي آن قرار دارند چيده مي شوند.
نحوه قرعه کشي Lag در ايتبال و ناينبال به وسيله دو توپ غير هم گروه با زدن به باند مقابل از منطقه کيچن براي تعيين برنده و شروع کننده برک شات انجام مي شود بازيكن حق دارد تا قبل از برخورد توپ حريف به باند روبرو ضربه خود را بزند و هر يک از توپها به باندي که از آن سمت ضربه زده شده نزديک تر شود زننده آن برنده Lag  شده و مي توان خودش پخش کند يا از حريف بخواهد که او پخش کننده باشد.
خطاهاي قرعه كشي:
در هنگام LAG اگر توپ بازيكن به يكي از باندهاي كناري برخورد  و يا داخل دهانه پاكت بايستد و يا داخل پاكت بيافتد و يا از خط فرضي وسط ميز عبور كند خطا محسوب شده و Lag را واگذار نموده است.

تعويض پخش گيم
در هنگام LAG هيچ توپي نبايد بر روي ميز باشد بجز دو توپ كه براي LAG انتخاب شده.
برنده LAG اختيار پخش گيم را دارد و برنده هر گيم ، گيم بعدي را شروع خواهد کرد مگر اينکه کميته برگزاري يکي از موارد زير را در مسابقه حاکم نمايند. 2- برنده هر گيم ، گيم بعدي را آغاز کند 3- يك در ميان پخش نمايند.
ضربه پرشي خطا
با زاويه 45 درجه و با چوب قانوني حداقل (1متر) خطا نمي باشد . ولي اگر به زير توپ ضربه زده شود و توپ پرش نمايد خطا محسوب مي شود.
پخش قانوني ( شروع گيم)
بازيکن شروع کننده براي اجراي قانوني بايد (با توپ سفيد از پشت خط شروع) طوري توپها را پخش نمايد که حداقل يک توپ در پاکت بيافتد. 2- يا حداقل 4 توپ شماره دار با باند برخورد نمايند. چنانچه او قادر به انجام شرايط فوق نباشد خطا محسوب شده ولي بال اين هند انجام نمي شود و بازيکن بعدي حق دارد خود پخش نمايد يا از بازيکن اولي بخواهد مجددا شروع کند. يا ميز را به همان شکل قبول نمايد.
پخش غير قانوني ( موارد اشاره شده در قسمت پخش قانوني انجام نپذيرد ) :
1-حريف از همان وضعيت به بازي ادامه مي دهد.
2-حريف مجدداً پخش مي نمايد.
3-حريف از بازيكن خاطي مي خواهد كه دوباره پخش نمايد.
افتادن توپ در پاکت در زمان پخش
چنانچه در يک پخش  ( شروع بازي)  قانوني توپ سفيد بازيکن وارد پاکت شود آن عمل خطا مي باشد.
1- کليه توپهاي در پاکت افتاده در پاکت باقي مي ماند ( بجز توپ 8 که شرح آن در قسمت مربوطه داده شده )
2- آن عمل خطا مي باشد.
3- ميز باز محسوب مي شود.
تذکر:  در شرايط بالا بازيکن بعدي توپ سفيد را از پشت خط شروع ، رو به جلو بازي خواهد کرد و براي ضربه زدن به توپ هاي هدف که در پشت خط شروع قرار دارند بايد طوري بازي کند که ابتدا توپ سفيد از خط شروع گذشته و از طريق باند و يا يكي از توپهائي كه روي خط شروع يا خارج از آن مي باشد ضربه و در برگشت با آنها برخورد نمايند.
اگر توپ ها در پخش از ميز به بيرون پرتاب شوند
اگر بازيکني توپ شماره داري  را در زمان پخش به بيرون ميز پرتاب نمايند اين عمل خطا بوده و بازيکن بعدي اختيار دارد 1- ميز را با شرايط موجود قبول کند يا 2- توپ سفيد را در پشت خط شروع قرار داده و بازي کند.
اگر توپ 8 در زمان پخش وارد پاکت شود
چنانچه توپ 8 در زمان پخش ( شروع گيم) وارد پاکت شود پخش کننده مي تواند دوباره پخش نمايد يا توپ 8 را در روي نقطه پيراميد ميز قرار داده و به بازي خود ادامه دهد. و اگر در زمان پخش توپ 8  و توپ سفيد هر دو در پاكت بيافتند بازيكن بعدي مجاز است خود دوباره پخش توپ ها را انجام دهد يا توپ 8 را روي ميز قرار داده و با توپ سفيد از پشت خط شروع بازي كند.
ميز باز
ميز زماني باز ناميده مي شود که انتخاب گروه توپ هاي رنگي ( SOLID ) يا خطي ( STRIPE ) توسط بازيکنان انجام نشده باشد. زمانيکه ميز باز است ضربه زدن به توپ هاي تمام رنگي به جهت در پاکت انداختن توپ هاي خطي و برعکس مجاز          مي باشد.
تذکر: ميز هميشه بلافاصله بعد از پخش باز محسوب مي شود و زمانيکه ميز باز است مي توان براي وارد کردن
توپ هدف در پاکت ابتدا به توپ هاي تمام رنگي يا خطي ضربه زدن هر چند اگر اولين ضربه به توپ 8 برخورد کند خطا محسوب شده و بازيکن بعدي توپ سفيد در دست خواهد بود و توپ هاي در پاکت افتاده با خطا در پاکت باقي ميمانند.
انتخاب گروه توپ ها
گروه توپ هاي تمام رنگي و يا خطي در زمان پخش تعيين نمي گردد حتي اگر توپ هاي وارد شده در پاکت از يک يا دو گروه باشند، چون هميشه بلافاصله پس از پخش ميز باز مي باشد و زمان انتخاب گروه توپها مشخص مي شود كه بازيكني يك توپ هدف اعلام شده را بعد از پخش بطور قانوني وارد پاکت نمايند.

ضربه قانوني
بجز زمان پخش و زماني که ميز باز است ( يعني انتخاب گروه توپ ها صورت نگرفته است ) در کليه بازي ها ضربه زننده بايد ابتدا به توپهاي گروه خود ضربه زده و  يکي از آنها را در پاکت بياندازد و يا توپ سفيد و يا هر توپ شماره دار با باند برخورد نمايد.
تذكر :
1- قصور از شرايط بالا خطا محسوب مي شود.
2- بعد از ضربه كيوبال به توپ هدف يا يك توپ پاكت شود يا يك توپ با باند برخورد نمايد. ضربه اطمينان به جهت تاکتيکي يک بازيکن مي تواند قبل از ضربه ( ضربه اطمينان ) Safety Shot  اعلام نموده و توپ مشخصي را در پاکت انداخته و بازي را ادامه ندهد که اين ضربه مجاز و قانوني مي باشد. پس چنانچه بازيکني براي انداختن يک توپ مشخص قصد بازي مطمئن (ضربه اطمينان ) را دارد بايد به داور و يا حريف خود اعلام نمايد و اگر اين اعلام انجام نشود و توپي را در پاکت وارد کند بايد به بازي خود ادامه دهد کليه توپ هايي که با اعلام ضربه اطمينان انجام مي شود و در پاكت مي افتد در پاکت باقي ميمانند.
بالا بردن امتياز تا زمانيکه بازيکني از گروه توپ هاي خود را وارد پاکت ميکنند مي تواند به بازي ادامه دهد. که پس از اتمام کليه توپ هاي خود و انداختن آنها در پاکت به طور قانوني ، توپ 8 را در پاکت مياندازد و گيم را مي برد. جريمه خطا زماني که خطايي توسط بازيکني انجام مي گيرد (بجز در موارد پخش) حريف او توپ سفيد در دست خواهد بود.

بدين معني که حريف مي تواند توپ سفيد ( کيوبال) را در هر جاي ميز قرار دهد. و به هر سمت که مي خواهد بازي کند ( نه در پشت خط شروع، بجز موقع پخش که در آن وقت از پشت خط شروع خواهد شد) اين قانون از خطاي عمدي يک بازيکن که ضرر حريف را به همراه دارد جلوگيري ميکند. در زمان توپ سفيد در دست بازيکن مي تواند براي قرار دادن آن بر روي ميز از دست يا هر قسمت چوب به جز نوک آن استفاده نمايد.
ضربه هاي ترکيبي اين ضربه قانوني است، و شرايط آن تا زماني صورت مي گيرد كه ميز باز باشد جهت تعيين رنگ مي توان با يك توپ تك رنگ به توپ  دو رنگ ضربه زد و يا برعكس ، و در اين شرايط نمي توان ضربه اول را به توپ 8 وارد نمود  و اگر زده شود خطا محسوب مي شود. در اين ضربه تنها كافيست توپي كه مي بايست وارد پاكت شود اعلام گردد.

توپ هاي در پاکت افتاده غير قانوني
يك توپ رنگي زماني به طور غير قانوني در پاكت مي افتد كه 1- همزمان با ارتكاب خطا باشد و جريمه آن توپ سفيد در دست خواهد بود 2- توپ در پاكت اعلام شده نيفتد و يا كليه توپ هاي وارد شده غير مجاز در داخل پاكت باقي مي ماند.
توپ هايي كه از ميز به بيرون پرتاب مي شوند
زماني كه توپ از ميز به بيرون پرتاب شود خطا محسوب مي گردد مگر توپ 8 كه در آن صورت بازيكن گيم را باخته است. توپ هاي به بيرون پرتاب شده در روي ميز قرار نمي گيرند.
تذكر: قوانين شروع بازي به قوت خود باقيست.
نوبت بازي توپ 8 چنانچه موقع ضربه قانوني توپ 8، توپ سفيد وارد پاكت شود و يا خطايي صورت گيرد به شرطي که توپ 8 در پاکت نيافتد بازيکن گيم را نباخته است و بازيکن بعدي توپ سفيد در دست خواهد بود.
باخت گيم
بازيکن در شرايط ارتکاب خطاهاي زير گيم را باخته است:
1- در زمان افتادن توپ 8 در پاکت مرتکب خطا شود به جز زمان پخش ( شروع گيم)
2- هم زمان با آخرين توپ گروه خود توپ 8 را وارد پاکت نمايد.
3- هر زمان از بازي توپ 8 را به بيرون از ميز پرتاب کند. ( به جز در زمان شروع بازي )
4- توپ 8 را در پاکتي غير از پاکت اعلام شده بياندازد.
5- توپ 8 را خارج از نوبت آن وارد پاکت کند جز در زمان پخش ( شروع گيم)
تذکر: کليه خطاها بايد از قبل از ضربه بعدي اعلام شود و در غير اينصورت خطا تلقي نخواهد شد.
گيم مساوي ( STALEMATE ) چنانچه پس از سه ضربه متوالي براي هر بازيکن ( مجموعاً 6 ضربه ) داور نظر دهد ( در صورت نبودن داور با توافق دو بازيکن) که در پاکت انداختن يک توپ و يا حرکت آن موجب باخت گيم مي شود آن گيم مساوي اعلام شده و کليه توپ ها را مجدداً مثل شروع گيم در روي ميز چيده و بازيكني كه آن گيم را شروع كرده، دوباره توپ ها پخش نمايد و اين قانون بدون توجه به اينكه چه توپ هايي در روي ميز باقي باشد قابل اجرا است.
تذکر: سه خطاي پي در پي بازيکن موجب  باخت گيم توسط او نمي باشد.
جنانچه براي داور مسلم شود كه بازي از روند طبيعي و معمول خود به دليل ترس از باخت هر دو بازيكن به سكون و در حالت دفاعي به پيش مي رود و در اين روند امتيازي رد و بدل نمي شود داور پيشنهاد تساوي را ارائه مي دهد و در صورت قبول نكردن هر يك از بازيكنان بعد از 3 ضربه متوالي جمعاً براي هر دو بازيكن 6 ضربه اگر امتيازي رد و بدل نشود بنا به تشخيص داور آن گيم مساوي اعلام مي شود. كليه توپها از نو چيده شده و امتيازي براي هيچ بازيكن منظور نمي شود. شروع مجدد گيم با بازيكني است كه قبلاً گيم را شروع كرده.

مقررات و آيين نامه بين الملي داوري مسابقات پاكت بيليارد ( ايت بال )

مقررات داوري :
1- نظر نهايي در طول بازي در هر مسابقه به عهده داور خواهد بود.
2- در هنگام بروز مسائل پيش بيني نشده داور مي تواند با مشورت سرداور و يا كميته برگزاري نتيجه را اعلام کند.
3- بازيکن موظف است در صورت پرسش داور يا حريف توپ و پاکت مورد نظر را اعلام نمايند.
4- بازيکن بايد قبل از ضربه ايمن ساز Safety Shot  اعلام شده تلقي نخواهد شد و در صورت پاکت شدن ضربه زننده به بازي ادامه خواهد داد.
5- چنانچه در اثر ضربه قبلي توپ روي ميز در حال حرکت باشد. و بازيکن به بازي ادامه دهد.خطا بوده و جريمه آن طبق ضوابط خواهد بود Ball in hand  يا كيوبال در دست.
6- اگر توپ سفيد قبل از اصابت به توپ هدف پرش داشته باشد. خطا محسوب مي شود (به قصد پراندن از روي توپ مانع به منظور زدن توپ هدف ) و جريمه آن (Ball in hand) مي باشد و اگر بصورت قانوني با چوب (1متر) با زاويه 45 درجه زده شود خطا محسوب نمي شود.
7- اگر بازيکن بدون نوبت بازي کند خطا محسوب مي شود(  Ball in hand)
8- اگر بازيکن به هر توپي غير از توپ سفيد cue ball  براي زدن توپ مورد نظر ضربه بزند خطا محسوب و جريمه آن   Ball in hand  مي باشد.
9- تماس غير قانوني از چوب، بدن و لباس  بازيکن در هنگام بازي با توپ سفيد و يا توپهاي روي ميز خطا محسوب و جريمه آن Ball in hand   مي باشد.
10- چنانچه در ضربه شروع Break shot  چهار توپ شماره دار با باندها برخورد نکند و يا يکي از توپها پاکت نشود برك شات قانوني نيست و بازيکن مقابل مي تواند به 3 صورت عمل نمايد. 1- از ضربه زننده بخواهد که مجدداً ميز را چيده و Break Shot نمايد 2- يا اينکه ميز را به همان شکل قبول کرده بازي را ادامه دهد 3-  و يا خود برک شات نمايد.
11- توپهايي که در ضربه شروع  break shot وارد پاکت مي شود باعث انتخاب رنگ ضربه زننده نخواهد بود( ميز آزاد است )
12- تا وقتي که يک توپ به طوري قانوني وارد پاکت نشده باشد ميز هنوز آزاد است و حريف مي تواند هر نوع توپي               را که بخواهد اعلام و به آن ضربه بزند.
13- ضربه ترکيبي ( دو توپ غير همرنگ) در زماني که ميز آزاد است قانوني و قابل اجرا مي باشد به غير از توپ 8 كه نمي توان ضربه اول را به آن زد.
14- به هنگام  ضربه حداقل بايد يک پا با زمين در تماس باشد.

16- چنانچه توپي بر اثر لغزش خود بخود وارد پاکت شود به وسيله داور در جاي قبلي قرار خواهد گرفت.
17- اگر بر اثر ضربه ( كيوبال ) با توپ هدف يك توپ با باند برخورد نكند خطا محسوب و جريمه آن Ball in hand مي باشد. اگر ضربه کيوبال اول با باند برخورد کند و به توپ هدف اصابت نمايد پس از ضربه نيز مي بايست يکي از توپها به يکي از باندها برخورد کند و ضربه مستقيم کيوبال با باند محاسبه نمي شود.
18- اگر براثر ضربه يکي از توپها به بيرون ميز پرتاب شود خطا محسوب شده و به روي ميز برگردانده نخواهد شد  و درون يکي از پاکتها قرار مي گيرد و جريمه آن  Ball in hand  مي باشد.
19- اگر توپ 8 در هر زمان از ميز خارج پرتاب شود ضربه زننده بازنده خواهد بود ( به غير از ضربه شروع گيم )
20- اگر توپ 8 به غير از ضربه شروع به وسيله ضربه خطا و بدون نوبت که در پايان بازيست وارد پاکت بشود ضربه زننده بازنده خواهد بود.
21- اگر در ضربه شروع بازيکن توپ سفيد Cue ball   را پاکت کند و احيانا” همزمان يک يا چند توپ ديگر نيز پاکت شوند موارد زير اعمال مي شود.
الف ) خطا محسوب مي شود و بازيكن بعدي مي بايست كيوبال را داخل كيچن به توپهايي كه روي خط و يا از خط Head string رد شده اند ضربه بزند.
ب) هنوز تعيين رنگ صورت نگرفته است.
ج) تمام توپهايي که پاکت شده اند در پاکت باقي مانده و بيرون نمي آيد به جز توپ شماره 8 که در قوانين فوق ذکر شده است و حريف بايد توپ سفيد را پشت خط Head  String   يک چهارم خط بالايي به صورت
Ball in hand قرار داده و اقدام به زدن ضربه نمايند. ضربه زننده اجازه ندارد به توپهايي که پشت خط Head String   قرار گرفته اند ضربه بزند و تنها مجاز است که با توپ هاي جلو و يا روي خط بازي کند. و چنانچه بازيکن بخواهد توپهايي را که در پشت خط Head  String   است را بزند ابتدا بايد کيوبال را از خط عبور داد. بوسيله يکي از باندها و يا يك توپ كه روي خط يا بيرون كيچن باشد كيوبال را به سمت عقب و داخل كيچن هدايت كند در برگشت به توپ مورد نظر در پشت خط Head String   ضربه بزند.

22- اگر توپي به وسيله يک ضربه خطا پاکت بشود در پاکت باقي مي ماند و زننده ضربه مرتکب خطا شده و نوبت خود را از دست مي دهد.
23- بازيکن بعد از پاکت کردن توپ شماره 8 به هر شکلي مرتکب خطا بشود بازنده بازي خواهد بود.
24- اگر توپ 8 در پاکتي به غير از پاکت اعلام شده بيافتد زننده ضربه بازنده خواهد شد.
25- اگر بازي بنا به تشخيص داور و حساسيت به بن بست رسيده باشد و پس از 6 ضربه متوالي دو بازيکن هيچ تأثير مثبتي در روند بازي ايجاد نشود با نظر داور مجدد چيده مي شود و ضربه شروع را هماني كه قبلا آغاز كرده خواهد زد.
26- تمام خطاهاي ذکر شده به محض وقوع و قبل از آنکه ضربه بعدي زده شود بايد توسط داور يا بازيکن مقابل اعلام شود در غير اينصورت و پس از گذشت حداقل يک ضربه جريمه به آن تعلق نخواهد گرفت.

برگرفته از وب سایت فدراسیون بولینگ و بیلیاد

 

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=485