تاریخچه و قوانین تیراندازی و تیروکمان

تاریخچه و قوانین تیراندازی و تیروکمان

        مسابقات تیـــر انـدازی

 

     1- مسابقات براسـاس قـوانـیـن و مقــررات فــدراسـیـون جهانی تــیر اندازی (I. S. S. F) و کمیته بین المللی تیـــر اندازی معلولین (I. S. C. D ) بر گزار می گردد.

     2- تعداد نفرات شرکت کننده نا محدو د می باشد .

     3- کــلـیــه تـیــر انــدازان مجاز به اسـتفـاده از ســـلاح و تجهـیـزات شـخصی اعـم از جلـیـقـه ، بند ، مقر ، صنـد لـی تیر اندازی ، ساچمه و غیره می باشد .

    4- میز و صندلی تیر انــدازی به عهده تیم ها می باشـد و کمیـــته اجرایی مسابقات هیچ گونه مسئو لیتی در این خصوص ندارد .

     5-  10 نفر اول تفنــگ بادی درازکـش و ایــستاده SHI و 10 نفر برتر رشته تپـــانــچه بادی جواز حضور در رقابت های تفنگ و تـپـانچـه خفیف را کسب خواهند نمود .

     6- کلیــه تیــر اندازان باید حداقل 30 دقیقه قبل از شروع مسابقــه در سالـن حـضــور یــابنــد .

     7- تـیــر اندازان که بعد از شروع مسابقه در خط آتش حاضر شوند از زمان باقی مانده خود استـفاده خواهند کرد.

     8- در صورتی که مسابقات از طرف مسئولان برگزاری به هر دلیل متوقف شود زمان تلف شده محاسبه می گردد.

     9- ورزشکاران در 2 کلاس اصلی SH1   و SH2  کلاس بندی خواهند  شد که باه همراه زیر مجموعه های فرعی هر کلاس در یک گروه مسابقه خواهند داد.

SH1= SH1A-SH1B-SH1C

SH2=SH2A-SH2B-SH2C

     10- هر ورزشــکار حـداکثر مجاز به شرکت در دو ماده از اسـلحه بادی می باشد .

     11- کمیــته استیــناف در محل مســابقـات تشکیــل خواهد شد .

     12- ورزشــکاران زیر 23در هر ماده ورزش رتبه بندی خواهند شد و مدال دریافت خواهند کرد.

     13- چکاندن ماشه خالی و یا خارج کردن هوا در محل مسابقه باید با هماهنگــی داور انجام گرفته و در غیر این صورت عمل خطا محسوب می شود.

           مـسابــقـات تــیـــر و کــمــان

 

     1- مسابقات مطابق قوانین فـــدراسیــون تیــر اندازی با کمان FITA بــر گزار می گردد.

     2- مسابـــقات انفرادی در دو کلاس ایستــاده و نشســته برگزار گردیده و در مسابقات تیمی می توان ترکیبــی از دو کلاس استفـاده نمود.

     3- مسابقات در دو فاصله 18 و 25 متری انجام می شود .

     4- همراه داشتن کمــان و تجهیـــزات لازم تیــر اندازی برای ورزشکـــاران الزامی می باشـــد.

     5- به ازاء هر کمان اســتان ها مجاز به اعزام حداکثــر 2 ورزشکار هستــند .

     6- کمیته برگـزاری هیچ گونه  تعهدی نسبت به تأمین وسایل و تجهیزات تــیر و کمان ندارد .

     7- نحوه برگزاری مسابقات :

روز اول – تمـرین تیــم های شرکت کننده

صبح روز دوم – تیــر اندازی از فاصله 25 متر

عصر روز دوم- تبــر اندازی از فاصله 18 متر

     تیز انداز در هر فاصله 60 تیر پرتاب می نماید ( 20نوبت و در هر نوبت 3 تیر )و پس از پایان مسابقه مقدماتی بر اساس 120تیر ( 1200 امتیاز ) تقسیــم بندی افراد در جدول حذفی انجام گرفته و پس از برگزاری مســابقه نفر برتر شناخته می شوند.

          نحوه برگزاری مسابقات تیمــی :

– پس از اتمام مسابقات انفرادی ، مسابقات تیمی در فاصله 18 متر برگزار می شود.

– هر تیم متشکــل از سه ورزشکار می باشد که اساس آنان باید بلافاصله پس از اتمام مسابقات انزاری مشخص گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *