تاریخچه و قوانین دو و میدانی

3073
3074

بازدید

 

دو و میـــــــدانـــــی

 

              تاریخـچه پیدایش دو و میدانی در جهان و ایران

 

        ورزش های دو و میـدانی مدرن امروزی ، منشأ اولیه از زمان گذشته بسیار دور می باشند ولی امروزه این ورزش ها در اثر تغییر و تحولات زیادی در آنها ایجاد شده و به صورت امروزی در آمده است . به طور کلی از مسابقات دوران یــونانباستان تجارب زیادی به دست می آید و سوابق تاریــــخ بسیاری از ورزش های مــدرن از آن به دست می آید و پایه گذاری بازی های المپیک به ما نشان می دهد که دکوردهایی در سال 776 سال قبل از میــلاد مسیح به دست آمده است . اولین دوره مسابقات دو و میدانی د 453 سال قبل از میلاد مسیح برگزار شد و در آن زمان پیست های دو و میدانی یه شکل خط مستقیم و یا به شکل نعل C اسبی برگزار می شد و در برخی از مسابقات دو و میدانی طول استادیوم تا 192 متر در خط مستقیم اجرا می شد . در مسابقات دو های سرعت ، از بلوک های استارت سنگی و شیار دار که در استادیوم به طور ثابت ساخته شده بود شروع می شد و دوندگان بدون پوشش مناسب برای پاها ، روی زمین سفت و سخت می دویدند . درآن زمان استارت به شکل های مختلف بوده است . به عنوان مثال اراد روی پنجه پا ایـستاده و سپس استارت و افراد شروع به حرکت می کردند . اما در قرن نوزدهم میلادی این استارت ، در دوهای سرعت به حالت نشسته تغییر کرد که اولین بار توسط آقای مایک مورفی که استاد دانشگاه لندن بود ابداع گردید و بعداً توسط دونده ای از انگلیس به نام شریل به اجرا در آمد .

      ورزش دو و میدانی در ایران توسط آقای رحمت ا… ایزد پناه بنیان گذاری شده و این فرد باعث احیای ورزش در ایران شده است . علامت اختصاری فــدراسیون بین المللی I.A.A.Fمی باشد . تعداد کشورهای عضو در جهان 210کشور می باشد . تا قبل از قرن نوزدهم مسابقات دو و میدانی برای زنان پیش رفت کندی داشته است و در قرن بیستم به طور واقعی مسابقات زمان مطرح گردید و اولین مسابقه بین المللی بانوان در سال 1921برگزار شده و از سال 1928مسابقات دو و میدانی در المپیک برگزار شد.

مواد دو و میـــدانـــی

 

      برای آقایان 24 رشته در سطح جهان و برای خانم ها 23 رشته مسابقات دو و میدانی برگزار می شود.

      1- دوهای سرعت : 100 متر ، 200 متر، 400 متر که مشترک برای خانم ها و آقایان می باشد .

      2- نیمه استقامت : 800متر و 1500متر

      3- استقامت :  5000 متر و 10000متر

      4- دوهای با مانع : 110متر آقایان ، 100متر برای خانم ها ، 400متر ، 3000 متر با مانع که فقط مختص آقایان است و 3000 متر با مانع برای خانم ها وجود ندارد .

      5- دوهای امدادی : 100 ×4 متر و 400 ×4 متر امدادی

      6- پرش ها : پرش طول ، پرش ارتفاع ، پرش سه گام ، پرش با نیــزه

     7- پرتاب ها : وزنه ، دیسک ، نیزه ، چکش

    8- پیاده روی:  برای آقایان 20کیلومتر ، 50 کیلومتر  و برای خانم ها 10کیلومتر

    9- دهگانه برای آقایان :

هفتگانه زنانه                                                                          هفتگانه آقایان

روز اول:                                                                                روز اول :

 1- 100   متر با مانع                                                                     1-  100متر

2- پرش ارتفاع                                                                             2-  پرش طول

3- پرتاب وزنه                                                                             3-  پرتاب وزنه

4-  200متر                                                                                 4-  پرش ارتفاع

5- دو 400متر

روز دوم :                                                                      روز دوم:

1- پرش طول                                                              1- 110 متر

2- پرتاب نیزه                                                            2-  پرتاب دیسک

3-  800متر                                                              3- پرش با نیزه

4- پرتاب نیزه

5- دوی 1500متر

       –  رشته های ورزشی دهگانه از سال 1912 به بازی های المپیک افزوده شد.

      10- دوی ماراتن : 42195 متر و نیمه ماراتن 21100متر  

      –  پیســت : یک دور کامل 400متر که دارای 6 تا8 باند و فاصله آنها 21/1 یا 22/1 می باشد.

  

قوانین و مقررات دو و میــدانی

 

           استارت و دوهای سرعت

     – هر شرکت کننده باید دو شماره قابل رؤیت ( روی سینه و پشت ) نصب نماید.  

     – استارتر باید در محلی قرار بگیرد که فاصله اش با همه شرکت کنندگان تقریباً مساوی باشد ( به  ویژ ه در استارت های پلکانی). 

     – اگر دونده ای قبل از شلیک طپانچه حرکت کند خطا کرده و استارت تکرار می شود و اگر برای بار دوم هر کسی که خطا کند از دور مسابقه حدذف می شود ( در دهگانه و هفت گانه با سه خطا شرکت کننده خاطی اخراج می شود ). 

     – تمامی دوندگان دوهای سرعت باید از آغاز تا پایان مسابقه در گذرگاه تعیین شده خود حرکت کنند. 

     مقام هر شرکت کننده در مسابقه به ترتیب رسیدن هر نقطه از بالا تنه ( بدون سر و گردن و بازوها ، دست ها و پاها ) به نزدیک ترین لبه خط پایان تعیین می شود. 

    – در تمام مسابقات مقدماتی حداقل نفر اول و دوم هر گروه برای دور بعد باید انتخاب شوند ( و در صورت امکان بهتر است سه نفر انتخاب شوند). 

     – انتخاب دونده ها ( مسابقات انتخابی ) برای مسابقه نهایی باید با فاصله زمانی حداقل 45 دقیقه انجام گیرد به عبارتی دونده هایی که به دور بعدی راه می یابد فاصله بیــن دو مسابــقــه آنــها نـباید از 45 دقیقه کمتر باشد ( برای دوهای سرعت ). 

     – در صورت تساوی دو ورزشکار در دوره های مقدماتی هر دو به دورهای بالاتر راه  می یابند و در مورد نتیجه مساوی برای مقام اول مسابقه نهایی ، سر داور تصمیم می گیرد که مسابقه تکرار یا نتیجه ثبت شود. 

    – اعتراضات مربوط به اجرای مسابقه ، بلافاصله باید تسلیم هیئت منطقه شود. اعتراض نباید دیرتر  از 30 دقیقه پس از اعلام نتیجه رسمی به هیئت تسلیم شود . 

 

مقررات دوی با مانع

 

      – نوبت شرکت کنندگان در مسابقه به قید قرعه تعیین می شود .

     – مسافت دور خیز برای پرش طول و سه گام حداقل 36 و حداکثر 40متر می باشد .

     – محل بلند شدن از زمین باید مسطح باشد .

     – علائم چک مارک دور خیز در پرش طول و سه گام باید در کنار خارجی مسیر دور خیز قرار داده شوند.

     – تخته خیز 22/1 متر طول 20 سانتی متر پهنا و 10سانتی متر ضخامت دارد و هم سطح زمین قرار می گیرد.

      – زمانی که تعداد شرکت کنندگان از 8 نفر تجاوز کند ، هر یک از آنه سه بار پریده و به 8نفری که بهترین پرش را انجام داده اند اجازه سه پرش دیگر داده می شود و هرگاه تعداد شرکت کننده ها 8نفر یا کمتر باشد به شرکت کننده 6 بار اجازه پرش داده می شود.

     – ورزشکاران باید در مدت زمان 5/1 دقیقه عمل پرش را انجام دهند .

      –  هنگام تساوی ، بهترین دومین پر ش و چنانچه تساوی هنوز برقرار باشد بهترین سومین پرش و این عمل ادامه خواهد داشت تا حالت  تساوی از بین برود.

      – عرض چاله باید حداقل 75/2 و طول آن از تخته پرش کمتر از 10 متر نباشد .

     – فاصله تخته تا ابتدای چاله نباید کمتر از یک متر باشد ( در پرش طول).

     – فاصله تخته پرش سه گام تا چاله باید بین 13 ( آقایان ) ، 11 ( خانم ها ) متر باشد .

     – در پرش سه گام  حتماً باید اول به صورت لی برداشته شود .

     – اگر پای آزاد ورزشکار که با آن پرش انجام نمی شود با زمین پیدا کند خطا محسوب می شود .

مقررات پرتاب وزنه

 

      – ترتیب شرکت پرتاب کننده ها با قرعــه کشی تعییـــن می شود.

      – هنگامی که بیش از *8 شرکت کننده وجود داشته باشد به هر شرکت کننده اجازه سه پرتاب داده می شود و به هشت نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورند اجازه سه پرتاب دیگر داده خواهد شد .

      – چنانچه در مورد نفر هشتم نتیجه مساوی به دست آید به پرتاب کننده های مذکور اجازه سه پرتاب اضافی داده می شد.

     – اگر تعداد ورزشکاران کمتر از هشت نفر باشد و شرکت کننده اجاره اجرای 6 پرتاب را خواهد داشت .

     – اما اگر قسمتی از بدن پرتاب کننده با قسمت بالایی تخته و قوس پرتاب و زمین خارج از آن تماس یابد مرتکب خطا شده و رکوردی به حساب آورده نمی شود.

     – ورزشکار تا زمانی که وزنه اش  به زمین نرسیده نباید دایره را ترک کند.

     – برای خارج شدن از دایره پرتاب ، پرتاب کننده باید از نیمه عقـبی دایره خارج شود.

     – زاویه مجاز پرتاب ( قطاع پرتاب ) 40 درجه است .

      – قطر دایره پرتاب 135/2 متر می باشد.

     – وزنه باید از شانه ورزشکار و فقط با یک دست پرتاب شود و وزنه نباید به پشت خط شانه ها برده شود.

     –  در لحظه ای که ورزشکار برای شروع پرتاب حالت آمادگی به خود بگیرد وزنه باید در کنار چاله او و مماس با چانه قرار داشته باشد و دست نباید در اثــنای عمل پرتاب از این حالت پایین تر بیایــد.

دوهـــــا

 

       1- دوندگان 800 متر باید قوس اول از دور اول را در خط خودشان بدوند .

      2- در مسابقات که در مسافت طولانی انجام می شود زمان تا یک پنجم ثانیه محاسبه می شود ولی باید این زمان به دهم ثانیه تبدیل شود . ( 2/0ثانیه ، 4/0 ثانیه ، 6/0ثانیه ،8/0 ثانیه )

      3- مأموران دور شمار باید دورهای طی شده به وسیله هر شرکت کننده را در مسابقات 1500تا 5000متر ثبت کنند. در مسابقــات بیــش از 500متر مأمتوران باید زمان هر دور را طبق اعلام وقت نگهدار برای هر شرکت کننده ثبــت نمایند .

      4- در رقابت هایی که مسابقات مقدماتی ترتیب داده می شود در صورت امکان بین آخرین گروه هر دونده و اولین گروه دونده بعدی یا مسابقه نهایی باید حداقل فاصله زمانی زیر منظور شود.

     – تا دوی 200متر ،45 ثانیه

     – از 200 متر تا 1000متر ، 90 دقیقه

     – بیش از 1000متر ف 180دقیقه

       5- در مسابقات دوی 400×4 متر امدادی دور اول و قسمتی از دور دوم یعنی تا خروج از نخستین قوس آن دور باید دونده هر تیم در خط خودش بدود.در دوهای امدادی 400 ×4 متر که بیش از سه تیم شرکت کننده وجود نداشته باشد . پیشنهاد شده که فقط قوس اول را در خطوطشان بدوند.

     6- در کلیه مسابقات دوی امدادی چوب امدادی باید در داخل منطقه تعویض ، بین دوندگان منتقل و تعویض شود.

     7- چوب امدادی در تمام طول مسابقه در دست شرکت کننده حمل می شود و اگر به زمین بیفتد باید به وسیله ورزشکار مربوطه از زمین برداشته شود.

     8- خط هر تیم در شروع مسابقه باید با قرعه کشی مشخص شود.

     9- شرکت کنندگان بعد از انتقال چوب امدادی باید در خط خود باقی بمانند تا دیگر شرکت کنندگان از وی بگذرد . اگر فردی به طور عمد یا خارج شدن از خط خود ، مانع شرکت کننده دیگر شود باعث محرومیت تیمش می شود.

     10- زمانی که تیمی در دور مقدماتی شرکت کرد ترکیب تیم برای دور بعدی نهایی نباید تغییر کند ( جز در موارد بیماری و صدمه ).

      دوی ماراتن ب195/42 کیلو متر = 26 مایل و 385 یارد

      1- مسابقــه دوی ماراتن باید در جاده انجــام شود. هنگامی که به علت رفت  و آمد وسایل نقلیه یا شرایط دیگر استفاده از جاده میسر نباشد مسیر مسابقــه که به همین منظور علامت گذاری شده می تواند روی یک جاده دوچرخه رو یا پیاده رو کنار جاده انتخاب شود.زمین مسیر نباید نرم باشد . مانند کناره های چمن و مشابه آن . ولی محل شروع و پایان مسابقه را می توان در میــدان ورزش گذاشت .

      2- هیچ داوطلبــی برای مسابقات ماراتن پذیرفتــه نمی شود مگر اینکه گواهی امضاء شده توسط یک پزشک صلاحیتدار را سی روز قبـل از مسابقات به برگزار کننده مسابقه ارائه دهد که در آن سلامت شرکت کننده برای شرکت در مسابقه مورد تأیید قـرار گرفته باشد .

      3- چنانچه به شرکت کننده ای توسط یک عضو هیئت پزشکی  تأیید شده دستور داده شود که از مسابقه کنار برود شرکت کننده مورد بحث باید ســریع دستور را اجرا کند .

     4- مسیــر باید با کیلومتر و مایل برای شرکت کنندگان در تمام مسیر مشخص شود .

     5-  از طرف برگزار کننـــد گان مسابـقــه بـایــد در فاصله تقــریبی 11 کیلو متر ( یا مایل و پس از آن ) بلا فاصله هر 5 کیلو متر ( 3 مایــل ) خوراکی فراهم شود. به علاوه باید از طرف برگزار کنند گان مسابقه مراکز تهیه آب در نقاطی که فقط آب باید نگهداری شود به طور تقریبی در وسط دو مرکز تأمین خوراکی مهیــا شود. علاوه بر خوراکی که از طرف برگزار کننده مسابقه تهیه می شود هیچ نوع خوراکی دیگر نباید به وسیله شرکت کننده در مسابقه حمل شود یا از طرف دیگری به او داده شود. برگزار کنند گان  مسابقه ماراتن باید برای اطمینان از سلامت شرکت کنند گان از آنان مراقبــت به عمل آورند . در مســابــقـــات الـــمپیک و قهرمانی منطقه ای برگزار کنندگان مسابقه در صورت امکان باید شرکت کنندگان مسابقه مارتن را مطمئن سازند که مسیر مسابقه را از هر دوسمــت بستــه خواهد شد و عبور و مرور موتوری قطع خواهد شد .

مــسا بــقـــا ت تــیـــمــــی

 

       1- در مسابقــات تیمی حداکثــر تعداد شرکت کننده عضو یک تیم و تعداد شرکت کنند گانی که نتیجه آنان باید به  حساب بیاید باید در برنامه نوشته شود.

       2- در صورت لزوم دوره های مقدماتی باید ترتیب داده شود.

      3- محل های استقــرار باید مشخص گردد هر تیم باید در آن مسابقه پشت سر یکدیگر بایســتنــد .

      4- ترکیــب یک تیــم پس از انجام مسابقه مقدماتی نبــاید تغییــر کند مگر در مورد بیماری یا صدمه جسمی یکی از شرکت کنند گان که مورد تأیید پزشک مخصوص مسابقه قرار گیرد و دویدن برای او خلاف مصلحت تشخیص داده شود که در این صورت باتصویب سه داور مسابقه تعویض انجام خواهد شد. فقط شرکت کنند گانی که تمام مسافت مسابقه را طی کرده اند حق شرکت در مسابقه نهایی را دارند.

       5- شیوه امتیازدهی اختیاری است و با یکی از طرق زیر ممکن است انجام شود:

     الف ) محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده تیم به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه مقام اعضای هر تیم که امتیاز به دست نیاورده اند باید ثــبت شود. امتیازات این افراد باعث کسر امتیاز تیم های دیگر می شود اما اگر دونده های اصلی تیمی به خط پایان مسابقه نرسند امتیاز آن تیم محسوب نخواهد شد .

     ب ) محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه به این صورت است که امتیازات افراد اغیر اصلی تیم خواه مسابقه را تمام کرده یا نــکرده بــاشـــد بــه حســاب ســایر تیم ها گذاشته می شود.

      پ ) محاسبه کمترین مجموع امتیازات نفرات امتیاز گیرنده یک تیم به ترتیب رسیدن به پایان مسابقه  عبارت است از مقام افرادی که در پایان مسابقه امتیاز نیاورده اند و نیز از مقام افراد تیمی که نتوانستــه اند امتیازات مقرر را کسب کنند. صرف نظر خواهد شد.

       ت ) محاسبه کمترین مجموع زمان های ثــبت شده به وسیله  افرادی که امتیــاز آورده اند.

      6- چنانچه دو شرکت کننده یا بیشـــتر برای کسب مقامی دارای امتیاز مساوی باشند امتیازات مربوطه مقام های مورد بحث باید جمع  شده و به تساوی بین آنها تقسیم شود.

      7- در صورتی که تساوی در امتیازات پیش آید تیمی که مقام آخرین فرد امتیاز گیرنده اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده محسوب می شود.

مـــسـا بـــقــات صـحــــرا نــــوردی

 

        1- فصل مسابقه : فصل مسابقه دوی صحرانوردی به طور معمول در طول ماه ها ی زمستان و بعد از خاتمه فصل دو و میدانی است .

      2- مسیـر مسابقه : مسیر مسابقه قهرمانی و بین المللی عبارت است از :

      الف ) مسابقه باید در مسیری که در حد امکان محدود به مناطق باز خارج شهر ، صحرا ، تپه زار ، زمین های علف زار  باشد ، انجام گیرد و شامل قسمتی از منطقه شخم زده نیز می تواند باشد. چنانچه مسیر مسابقه از میان جنگلی بگذرد که راه مشخص در ان وجود نداشته باشد باید آن قسمت از زمین برای دوندگان به طور وضوح علامت گذاری شود و عبور از جاده های اصلی باید که به حداقل تقلــیل داده شود.

     ب ) مسیر مسابقه قهرمانی باید به طور کامل با علامت مشخص شود  و بهتر است از پرچم های سفید و قرمز استفاده شود . پرچم های قــرمز باید در سمت چپ و پرچم های سفید در سمت راست نصب شود و این پرچم ها باید از فاصله 125 متری برای شرکت کننده قابل مشاهده باشد.

     پ ) هنگام انتخاب مسیــر مسابقه باید از موانع خطرناک ، جوی های عمیق سر بالایی یا سراشیبی تند و خطرناک و به طور کلی از هر گونه مانع باید اجتناب ورزید .در مواردی که تعداد شرکت کنندگان در مسابقه خیلی زیاد است در 1500 متر اول مسابقه باید از گذرگاه های باریک یا سایر موانعی که عبور شرکت کنندگان را دچار اشکال می کند پرهیز کرد.

     ث ) مسئولیت تعیین مسیر برای مسابقه و علامت گذاری آن با پرچم که جزئیات آن باید  در برنامه مزبور ذکر شود به عهده سازمان برگزار کننده است که در عین حال باید راهنمایان ، منشی ها و کمک داوران مسیر مسابقه را برای راهنمایی شرکت کنندگان تعیین کنند.

     چنانچه عده ای از شرکت کنندگان که به عللی موقق نشوند مسیر صحیح مسابقه را دنبال کنند و در نتیجه به نظر سر داور مسابقه موقعیت ایجاد کند که از نظر رعایت عدالت مسابــقه تجدید شود سر داور مسابقه اختیار دارد که مسابقه را باطل  اعلام کند و دستور دهد مسابقه در وقت دیگر دوباره انجام شود.

      تبصره : در مسابقه های مل ی یا منطقه ای مقررات ذکر شده ی قبلی حاکم بر مسابقه ممکن است طبق شرایط محلی تغییر یابد .

     3- سن شرکت کنندگان :

   پیشنهاد می شود شرکت کنند گان در مسابقه دوی صحرانوردی از نظر سنی به سه طبقه زیر تقسیم شوند :

     الف ) نوجوانان : افرادی که در روز مسابقه بین 16 تا 18 سال دارند .

     ب ) جوانان : افرادی که در روز مسابقه بین 18 تا 21 سال دارند.

     پ ) بزرگســلان : کسانی که در روز مسابقه بیش از 18 سال سن دارند.

مـــسافـــــت مـــسا بــــقه

 

       الف ) مسافت برای بزرگسالان نباید کمتر از 8 کیلومتر و برای جوانان بیشتر از 10 کیلومتر و برای نوجوان 5 کیلومتر باشد .

       ب ) برای مسابقات ملی توصیه می شود که طول مسابقه برای بزرگسالان کمتر از 2/1 14 کیلو متر و برای جوانان بیــش از    10 کیلو متر نبوده و برای نوجوانان 5 کیلو متر باشــد .

      پ ) در مسابقات بین المللی طول مسابقه برای بزرگسالان نباید کمتر از 12 کیلومتر و برای جوانان 8 کیلو متر باشد.

       ت ) مسافت مسابقه بانوان :مسافت مســابـقه بانوان برای جوانان باید 1500متر و برای بزرگسالان بین 2 تا 5 کیلو متر.

      4- تعداد افراد تیم و ذخیره ها : 

      الف ) به طور کلی برای کلیه رقابت ها غیر از مسابقات قهرمانی ملی و مسابقات بین المللی هر تیم می تواند دو برابر تعدادی که امتیاز می گیرند در مسابقه شرکت داده و علاوه بر آن هر تیم حق دارد تعدادی ذخیره مساوی با تعداد امتیاز بگیران هر تیم داشته باشد. برای مثال در مسابقه ای که شش نفر امتیاز می گیرند هر تیم می تواند 12 نفر در مسابقه شرکت دهد و شش نفر ذخیــره معــرفی کند.

     ب ) برای مسابقات قهرمانی ملی پیشنهاد می شودکه در تیم های بزرگسالان 15 نفر ثــبت نام نمایند. از این عده 9 نفر در مسابقه شرکت کرده و به 6 نفرشان امتیاز داده خواهد شد .

     در مسابقات جوانان و نوجوانان 12 نفر می توانند ثبت نام نمایند که از این عده شش نفر در مسابقه شرکت کرده و به چهار نفر امتیاز داده می شود.

     تا 9 نفر دونده با 5 نفر ذخیره را معرفی کنند تعداد دونده هایی که در مسابقه می توانند شرکت کنند حداقل 6 نفر و حداکثر 9 نفر می باشد . در مسابقات بیــن المــللی کشور های عضو می توانند تیم کــامل خود را شامل حداقل 3 و حداکثر 5 نفر و 2 نفر ذخیــره معرفی کنند. به تیم های کشور هایی که کمتر از 3 دونده و یا بیشتر از 5 نفر دونده شرکت کننده داشته باشد ، اجازه شرکت در مسابقه داده نخواهد شد .

     ت ) به جز مسابقات بیــن المــللی تیــم های ناقص می توانند به صورت انفرادی در مسابقه شرکت کنند.

      5- استارت مسابقه

      6- شرکت کنندگانی در مسابقه دوی صحرانوردی در موقع دویدن اجازه دریافت نوشیدنی و کمک از کسی را ندارند .

     7- روش امتیاز دادن :

      الف ) در پایان یک مسابقه داوران باید در مقام های شرکت کنند گانی که از تیم حاضر در مسابقه امتیاز آورده اند تصمیم بگیرند و این امتیاز را با یک دیگر جمع کنند و تیمی که بیشــترین مجموع امتیاز را داشته به عــنوان تیم برنده اعلام کنند.

      ب ) با موافقت قبلی مقام نفراتی که به طور انفرادی شرکت کرده اند مورد قبول واقع شده ولی امتیارات آنها حساب نمی شود و در نتیجه حذف خواهند شد . اما در مسابقات بزرگ اجازه شرکت دوندگان به صورت انفرادی داده نخواهد شد.

     پ ) در موردی که تیم ها امتیاز مساوی داشته باشند، تیــمی که آخرین فرد امتیاز آورنده اش به مقام اول نزدیک تر باشد برنده خواهد شد.

پــــــرتــــا ب هــــــا

 

       1- داوران باید درباره اندازه و رکورد هر بار پرتاب یا پرش معتبــر شـرکت کنند گان در تما مسابقاتی که نتایج روی طول یا ارتفاع تعیین می شود  قضاوت کنند. در هر بار پرتاب یا پرش حداقل دو نفر داور باید نتایج را ثـبت کنند و سپس نتایج را تطبیق و کنترل کنند.

      2- چنانچه شرکت کننده ای در مسابقه دو و میـدانی بدون دلیل در یک آزمایش تأ خیر کند در آن نوبت مردود می شود و به عنوان یک خطا در برگ نتایج ثبت می شود و اگر بار دیگر در هر زمانی در آن مسابقه تأخیر کرد از انجام آزمایشات بعدی محروم خواهد شد . ولی آزمایش هایی که تا آن زمان انجام داده به قوت خود باقی می ماند. زمان لازم برای اجرای آزمایش در پرتاب ها و پرش ارتفـــاع و طول و سه گام 2 دقیقه و برای پرش با نیــزه 3 دقیقه  است .

      3- در مورد اندازه گیری مسافت پرتاب ها و پرش ها، اگر اندازه گیری  به وسیله متر انجام می شود اندازه مورد نظر باید تا نزدیک ترین سانتی متر زیر مسافت به دست آمده محاسبه شود. یعنی از اندازه کمتر از یک سانتی متر صرف نظر شود به جز در پرتاب های دیسک ، چکش و نیـــزه که مــســافـت باید با واحدهای زوج ثبت شود( مثال 44/62 متر ) و اندازه های کمتر از 2 سانتی متر صرف نظر شود.

      4- در مورد کسب امتیاز مساوی در آن رشته از مسابقات که نتایج مسابقه از روی مسافت تعیین می شود بهترین نتایج قبلی شرکت کنند گان ذینفع ملاک عمل قرار می گیرد و اگر همچنان تساوی باقی بماند شرکت کننده ای که باز هم بهترین نتیجه قبلی را داشته باشد مقــدم خواهد بود و الی آخــر .

      5- هنگامی که بیش از 8 شرکت کننده در پرتاب ها وجود دارند به هر شرکت کننده اجازه 3 پرتاب داده می شود و به 8 نفر از آنها که بهترین نتیجه را به دست آورده اند ، اجازه 3 پرتاب دیگر هم داده خواهد شد . چنانچه در مورد نفر هشتم نتیجه مساوی به دست آید به شرکت کنندگان اجازه سه پرتاب اضافی داده می شود . اگر تعداد ورزشکاران کمتر از 8 نفر باشد هر شرکت کننده اجازه انجام شش پرتاب را دارد.

      6- در تمام مسابقات پرتابی که از داخل دایره انجام می شود شروع حرکت برای پرتاب باید از حالت ساکن انجام بگیرد . شرکت کننده می تواند با قسمت لبه آهنــی یا تختــه ی توقف دایره تماس پیدا کند . ما اگر بالای تخته یا زمین خارج از دایره را لمس کند پرتاب او خطا محسوب می شود.

      7- پرتاب کننده تا زمانی که وسیله پرتاب شده اش به زمین نرسد نباید محل دایره را ترک کند. پس از پرتاب باید از حالت ایستاده کامل از نیمه عقب دایره خارج شود . در پرتاب نیزه نیز پرتاب کننده  باید از عقـب قـــوس  محوطه پرتاب و خطوط کناری قوس بیــرون برود.

     8- پرتاب غلــط و غیرصحیح خطا و جزء دفعات پرتاب محسوب می شود.

    9- پرتاب در زاویه مجاز و قطاع پرتاب صحیح است ( نیزه 29  درجه و بقیه پرتاب ها 40 درجه است )

    10- استفاده از دستکش جزدر پرتاب چکش ممنوع است .

    11- محوطه دور خیزنیزه نباید بیش از 5/36 و کمتر از 30 متر باشد و ورزشکار نباید هیچ علامتی را در داخل محوطه دور خیز به کار ببرید.

     12- اگر عضوی از بدن ورزشکار با قوس پرتاب یا آن طرف نوار مزبور برخورد کند خطا نموده است . همچنین نیزه باید از روی شانه پرتاب شود.

     13- دیسک از درون دایره به قطر 50/2 متر پرتاب می شود.

     14- همچون پرتاب وزنه ، پرتاب چکش نیز از داخل دایره به قطر 135/2 متر انجام گیرد .

    15- اگرسرچکش هنگام  چرخاندن هنگام چرخاندن ابتدایی با زمین تماس پیدا کند خطا نیســت ولی اگر بعد از این مرحله ، چکش با زمین تماس یابد خطا محسوب می شود.

پــــــرش ها

 

            1- در مورد تساوی در مسابقات پرش ارتفاع و پرش با نیــزه :

     الف ) اگر مربوط به مقام نفر اول باشد : شرکت کننده ای که کمترین تعداد پرش را در ارتفاعی که باعث تساوی شده انجام داده است در مقام بالاتر قرار می گیردو اگر هنوز تساوی وجود دارد افراد مزبور یک پرش دیــگر در ارتفاعی که خطا کرده اند انجام می دهند و اگر به نتیــجه نرسیدند میله ی پرش باید بالاتر یا پاییـن تر قرار داده شود و پرش انجام شود . روی هر ارتفاع پرش کننده حق یک مرتبـه پریدن داشته و تا زمانی که نتیجــه مطلوب به دست آید شرکت کننده موظف است به پرش خود ادامه دهد .

     ب) اگر تساوی مربوط به مقام دیگری باشد تساوی کنندگان در مقام خود باقی می مانند.

     2- نوبت شرکت کنندگان در مسابقه به قید قــرعه تعییــن می شود.

    3- حداقل مسافت دور خیــز در پرش ارتفاع 15 متر ، پرش با نیــزه ، طول و سه گام 40 متر می باشد .

     4- در کلیه مسابقات پرش ، بهـتــرین نتیجـه ی پرش های هر شرکت کننده ملاک عمل می باشد .

    5- محل بلند شدن از زمین در پرش ها باید مسطح باشد .

     6- در پرش ارتفاع شرکت کننده می تواند علائمی را روی زمین گذاشته تا در مراحل دور خیــز به او کمک کند و یا دستمالی را روی میله ی افقی پرش برای دید بهـتر بگذارد . در پرش با نیــزه ، طول و سه گام علائـم دور خیــز را باید در کنار مسیر خارجی قرار داد.

     7- در پرش ارتفاع باید داوران ارتفاع فعلی و ارتفاع بعدی میله را اعلام کنند.

     8- پرش کننده به میل خود می تواند ار ارتفاع خاصی پریده یا صرف نظر کند . ولی سه بار خطای پشت سر هم بـدون تــوجه بـه ارتـفـاعی کــه خـطا ها در آن رخ داده باعث محرومیت پرش کننده از پرش های بعدی می شود. تغییــرات ارتفاع میله پرش پس از مشورت با شرکت کننده انجام شود.

     9- در پرش با نیزه ، دست ها و انگشتان را نباید باند پیچی کرد مگر هنگامی که دست برید گی داشته باشد.

    10- هر گاه بیش از هشت شرکت کننده در پرتاب ها وجود داشته باشند به هر شرکت کننده اجازه سه پرش داده می شود و پس از هشت نفری که نتایج بهــتری را کسب کرده اند اجازه سه پرش دیگر داده می شود و در صورتی که تعداد از هشت نفر کمتر باشد هر شرکت کننده اجازه شش بار پرش را خواهــد داشــت .

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=72