آموزش بولینگ

3165
3166

بازدید

دستورالعمل گرفتن توپ

ساده ترين راه تجسم صفحه ساعت است . شصت را در مرکز آن و به جای پيچ اتصال عقربه های ساعت در نظر بگيريد. با توپ در استيل شروع قرار بگيريد. مچ و ساعد را بچرخانيد تا انگشت کوچک شما روی عدد شش و انگشت نشانه به سمت عدد 3 ساعت متمايل باشد. از آنجائيکه نقش دست چپ در اين مرحله و طی حرکات ديگر حمايت از توپ است بايد زير توپ باشد.
شصت دست چپ پشت و تا حدی سمت چپ توپ و سر انگشت کوچک آن با سر انگشت دست راست در تماس است. اگر اينکار درست انجام شود هر دو دست در يک سطح قرار خواهند داشت. صاف و بدون تمايل به طرفين جلو يا عقب بايستيد وزن بدن روی هر دو پا بطور يکسان متمرکز است زانوها چسبيده اما قفل نمی شوند. توپ همچنان به موازات شانه راست است.
مستقيم رو به پينها با شانه هائی به موازات فول لاين بايستيد. پای چپ تا حدی جلوتر است تا تعادل وزن بدن روی هر دو پا يکسان باشد. يکی از موارد مهم در استيل شروع اين است که بدن بايد طبيعی و راحت باشد و ماهيچه ها نبايد منقبض شوند.
با فرو کردن انگشتان تا بند دوم داخل سوراخ توپ را از دست چپ به راست منتقل کنيد اگر از گيره سر انگشتی برای جاسازی انگشتان در توپ استفاده می کنيد انگشتان را تا بند اول داخل سوراخ فرو کنيد.

ابتدا انگشت وسط و بعد انگشت حلقه را داخل سوراخ توپ ببريد زمانيکه انگشتان داخل سوراخهای خود قرار گرفتند آنها را از بند بالای سوراخ خم کنيد تا دست شما فاصله بين سوراخها را پر کند و شصت براحتی داخل سوراخ فرورود.
به اندازه کافی به انگشتان داخل سوراخ فشار آوريد تا انگشتان هنگام فرو کردن شصت از سوراخ بيرون نيايد.
وقتی شصت درست جا گرفت فشار انگشتان را کم کرده و آنها را راحت بگذاريد . سپس سر انگشت شصت را داخل سوراخ فشار دهيد . اينکار باعث می شود شصت شما از سر بند خم شود بعد در انتهای سوراخ به آن فشار آوريد. اگر سوراخهای توپ مناسب است توپ را طوری گرفته ايد که بجای اينکه به انتهای شصت دو طرف سوراخ فشار بيايد بيشتر به سطح داخلی شصت فشار می آيد.
توپ بايد مستقيما در امتداد شانه راست باشد.
هرگز توپ را جلوی قفسه سينه نگيريد. دست راست را بکشيد تا شصت رو به بالا و در سمت چپ قرار بگيرد. با دستی که در اين حالت قرار دارد می توانيد هر دو جهتی را که مچ می تواند بچرخد ، ببينيد.
حالت اول ، افقی ( دست را از مچ به چپ و راست حرکت دهيد) حالت دوم عمودی است در حاليکه ساعد حرکت نکند ، مچ را بالا و پائين حرکت دهيد.
زاويه صحيح هر دو حرکت طی استيل پرتاب در رهائی توپ بسيار مهم است . برای نمايش مناسب حالت عمودی مچ در حاليکه شصت رو به بالا قرار دارد دستتان را مشت کنيد.

تعادل بدن

 تعادل بدن در واقع يکی از مهمترين عوامل حساس و سرنوشت ساز در لحظه تحويل توپ طی مسير ورودی است . تنظيم تعادل برای جلوگيری از سقوط شما لازم است اما باعث عدم کارائی در سه هدف اصلی مسير ورودی می شود:

هدف اول توليد انرژی است که ضمن تنظِم مجدد تعادل در بازی انرژی هدر می رود و به توپ منتقل نمی شود.
هدف دوم هماهنگی حرکات پاندولی با قدمها است . تا زمانيکه توپ را رها می کنيد بايد اين حرکات هماهنگ و موزون باشند. اگر دوباره تعادل بر قرار کنيد حساسيت زمان بهم ريخته و برای انتقال انرژی به توپ مجبوريد آن را زودتر يا ديرتر از موعد رها کنيد که به پرتاب شما بستگی دارد.
هدف سوم نشانه گيری دقيق با توپ است . عدم تعادل و در واقع تغيير برای حفظ تعادل ممکن است شما را وادار کند متمايل شويد يا کلا باعث شود از مسير منحرف شويد که در هر دو حالت شما را از نشانه گيری دقيق دور می کند و باعث می شود توپ را از سمت راست يا چپ نقطه مورد نظرتان رها کنيد .
بنابراين رمز موفقيت در حرکات مسير ورودی و تحول صحيح توپ و از بين بردن عدم تعادل در حرکاتی است که نياز به اصلاح آگاهانه دارد. اما قبل از اينکه بتوانيد عدم تعادل را از بين ببريد بايد آنها را تشخيص دهيد. مسئله اين است که مغز ما بخودی خود برای برقراری تعادل طراحی شده است.
بنابراين مجبور نيستيم به هر قدمی که بر می داريم فکر کنيم . بيشتر بازيکنان بولينگ با علائمی که موجب عدم تعادل و اصلاح حرکات می شوند آگاهی دارند و توپ در مسيری که انتظار داشتند نرفته است.
پس آنها بجای اصلاح علل اصلی مشکلات با افزودن حرکاتی اضافی و غير معمول در حرکات مسير ورودی آنها را بهبود می بخشند. متاسفانه اين تنظيم معمولا عدم تعادل بيشتری را بوجود می آورد و در نتيجه اصلاح آگاهانه بيشتر می شود.
اين حرکات غير معمول و نشان دهنده گرفتاريهائی است که بعضی بازيکنان دارند. راه حل اين است که بجای مبارزه آگاهانه با سيستم تعادل بدن با آن کنار آمد. آگاهی به تغييرات اصلاحی ضمير آگاه را متوجه می کند و به عدم تعادلی که لازم است از بين برود اشاره می کند.

 توپ بولینگ

اولین مورد انتخاب توپ، وزن آن است که عامل اولیه اصابت آن به پینهاست.
وزن توپ ارتباط مستقیم با قدرت کنترل بازیکن دارد. توپ بولینگ جسمی جامد با وزنی بین 9 تا 16 پوند حدود 300/7 کیلوگرم است.
اگر با توپ بیش از حد سنگین بازی کنید به سختی می توانید حرکات پاندولی دست را کنترل کنید و نمی توانید با توپ درست نشانه گیری کنید.
تناسب توپ با ابعاد شصت، سایز، موقعیت شصت و جای سوراخهای شصت و انگشت شما در توپ ارتباط دارد.
بیشتر توپهای بولینگ از 3 قسمت ساخته می شوند. مرکز توپ که قسمت مرکزی نامیده می شود و از جنسهای گرانولی متفاوت تشکیل شده است و بیشترین وزن توپ را دارد یعنی بیشتر وزن توپ مربوط به وزن خالص قسمت مرکزی است. پوشش خارجی توپ که بدنه نامیده می شود. قسمت سوم آن وزن تعادلی توپ است. در بیشتر توپها این وزن در واقع یک سوم وزن توپ را شامل می شود که وزن کل نامیده می شود.


دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتاب توپ

اولين قدم در پيشرفت استيل شروع ، تعيين محل ايستادن با توپ روی خط بازی در مسير ورودی است.
محل دقيق استيل شروع بستگی به وضعيت بدنی شما دارد. وقتی محل استيل شروع مشخص شد ، توپ را بلند کرده و آن را تا امتداد آرنج بالا ببريد.
مطمئن شويد توپ و مچ دست تان در امتداد شانه راست قرار دارد.
در حاليکه وزن تان را بطور مساوی روی هر دو پا تقسيم کرده ايد در استيل شروع بايستيد بدن را جلو ببريد تا جائيکه فشار روی پهلوی پای چپ باشد. پای راست را جلو ببريد. سپس برای انتقال وزن بدن به پای راست، پاشنه پای راست بايد با زمين تماس داشته باشد. در محل مناسب استيل شروع قرار بگيريد و با پای راست قدم اول را بر داريد. سپس با پای چپ قدم دوم را ادامه دهيد.
قدم سوم مجددا با پای راست برداشته می شود. همانطور که در خيابان راه می رويد. با پاشنه و پنجه قدم بلندتری بر داريد وقتی قدم می زنيد احساس می کنيد وزن شما جلو و روی پائی است که ساکن و بی حرکت است.
تنها تفاوت راه رفتن معمولی با اين قدمها اين است که در بولينگ هر قدم بلندتر از قدم قبل است. يعنی اولين قدم معمولی دومين قدم بلندتر و قدم سوم بلندتر و تقريبا پرش است.
جائيکه قدم آخر را می گذاريد به اندازه قدم اول مهم است. دقت کنيد که از روی کدام برد شروع کرده ايد و در پايان قدم سوم پای شما بايد روی همان برد قدم اول باشد.
مسير قدمهايتان را دقيقا کنترل کنيد. اگر متوجه شديد به طرفين کشيده می شويد . قبل از تمرکز حواس بايستيد ، تمرکز گرفته و بدون خم شدن زانو قدمی بر داريد.
هنگام قدم برداشتن حرکات صحيح دستها را کنترل کنيد. آنها بايد کنار بدن کاملا راحت آويزان شوند. هيچ فشاری در اين چند قدم به دست و پايتان نياوريد. حرکات بايد کاملا طبيعی باشند و تقريبا با همان سرعت معمولی قدم برداريد.
ليز خوردن در واقع آخرين قدم مسير ورودی است و مهمترين نکته ای که بايد در اين مرحله بخاطر داشت اين است که حرکات و استيل بدن بايد آنقدر نرم باشند که انرژی توليد شده توسط حرکت آنی به توپ منتقل شود. ليز خوردن اين مسير را طولانی تر نمی کند و بدن را هم عقب تر نمی برد.
به محض اينکه پای چپ از کنار پای راست عبور کرد و وزن را از پای راست به پای چپ انتقال داديد شروع به ليز خوردن کنيد. وزن شما ابتدا به پنجه ها بعد به توپ و توسط توپ به پا و دوباره به توپ و پاشنه پای چپ منتقل می شود. اگر توانستيد در اين نقطه تعادل را حفظ کنيد ، تمام وزن بدن روی پای چپ خواهد بود و با پای راست که آزاد است می توانيد به هر سمتی حرکت کنيد . گرچه نيازی نيست تا برای حفظ تعادل و جلوگيری از سقوط پای راست را حرکت دهيد . وقتی به جلو حرکت کرديد پای راست را جلو ببريد و دوباره به حالت ايستاده برگرديد.
در اينجا دوباره وزن شما روی هر دو پا متمرکز خواهد بود

 

برگرفته از وب سایت هیئت بولینگ و بیلیارد چهارمحال و بختیاری

 

(امتیاز 4.5 از 5)
تعداد رای
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ویدیوهای مرتبط

فیسبوک
توییتر
لینکدین
واتس اپ
تلگرام
				
					https://sportvideo.ir/?p=607