موی تای از الف تا ی

 

زانو یکی از خطرناک ترین اسلحه ها در موی تای می باشد. کسانی که در تکنیک های زانو تبحر دارند، می توانند با یک ضربه منفرد به ناک اوت دست یابند. به طور مثال مبارز افسانه ای تایلند، دیسلنوی، به اندازه ای در تکنیک های زانو مهارت داشت که او را قادر می ساخت در بسیاری از موارد خیلی زود به ناک اوت دست پیدا کند و این اواخر تقریبا غیر ممکن بود که مباری پیدا شود که بخواهد با او مبارزه کند.

برای رسیدن به مرحله تکامل در این تکنیک ها، همان گونه که ورزشکاران تایلندی عمل می کنند، شما نه تنها باید آنها را به طور صحیح اجرا کنید، بلکه باید آنها را با رعایت زمان سنجی و با قدرت بارها تمرین نمایید. از زانو می توان برای حمله استفاده کرد اما برای محافظت یا یک بلوک نیزه قابل استفاده است.

 

موی تای از الف تا ی

 

زانو یک اسلحه بدنی با برد کوتاه است. بنابراین پیش از استفاده از تکنیک های زانو باید فاصله خود تا حریف را بدانید. می توانید یک دست را جلوی صورت حریف نگه دارید تا ببینید آیا فاصله برای یک ضربه زانو مناسب است یا خیر و ضمنا حریف را نیز تحریک نمایید. در صورت امکان گردن حریف را بگیرید و او را به سمت خوداتان بکشید تا ضربه زانو موثرتری بزنید. برای دفاع بهتر، معمولا دست چپ  سمت چپ کردن حریف قرار می گیرد و با دست راست در سمت راست گردن او باید در ذهن داشته باشید که هرگز همزمان با هر دو دست حریف را نگیرید زیرا اینکار شما را به طور مثال در برابر یک آپرکات آسیب پذیر می سازد. همیشه ابتدا با یک دست حریف را بگیرید و تنها زمانی که در حالت سرشاخ قرار دارید از دست دوم استفاده کنید.

نیروی این تکنیک ها از حرکت جهشی، سرعت و استفاده از لگن نشات می گیرد. برای زدن یک ضربه قدرتمندتر می توان از پرش استفاده کرد. کشیدن بدن اهمیت زیادی دارد تا به این ترتیب بتوانید روی سینه پا قرار بگیرید.

ضربه زانو یکی از مهم ترین اسلحه های بدنی برای دفاع شخصی است و در بسیاری از تکنیک های زانو که در زیر می آید، هدف ترجیحی، ناحیه تناسلی می باشد.

 

لگد زانو مستقیم ( فوترونگ )

 

 

اهداف :  معده، شبکه خورشیدی، چانه

اجرا با پای عقب :

در وضعیت مبارزه هستید. در حالیکه پاشنه پای محور خود را بلند می کنید و پای محور را به خارج میچرخانید زانویتان را در یک خط مستقیم به سمت حریف شلیک کنید.

در لحظه تماس، لگنتان را به جلو متمایل کنید و بالا تنه را به عقب خم نمایید. به علت قرار داشتن بر روی سینه پا، کشیده بودن پای محور و حمایت لگن، زانو بیشترین برد ممکن به سمت حریف را پوشش خواهد داد. اطمینان حاصل کنید که دست هایتان را نیندازید. پس از آن سریعا به وضعیت مبارزه برگردید.

برای تحریک حریف ممکن است دست جلوی خود را کمی جلوی صورت او نگه دارید.

 

لگد زانو مستقیم ( فوترونگ )

اهداف :  معده ، شبکه خورشیدی، چانه

اجرا با پای عقب :

در وضعیت مبارزه هستید. ابتدا پای جلو را به عقب حرکت دهید. یعنی جایی که از آنجا پا را به سمت حریف شلیک می کنید با پای جلو نیز می توان یک شلیک قدرتمند تکنیک را انجام داد.

در جریان زدن لگد پاشنه پای خود را بلند کرده و پای محور را به خارج بچرخانید. در لحظه برخورد، لگن را به جلو متمایل کنید و بالاتنه را به عقب خم نمایید. به علت قرار داشتن بر روی سینه پا، کشیده بودن پای محور و حمایت لگن، زانو دورترین فاصله ممکن تا حریف را طی خواهید کرد.

عکس O-F لو مچوک لگد زانو مستقیم با پای جلو را نمایش می دهد. او کار را از وضعیت مبارزه شروع می کند و پای جلو را به عقب حرکت می دهد و با یک لگد زانو محکم به کار ادامه می دهد. در عکس کریستوف با یک گام به او نزدیک می شود.

اگر کریستوف از او دور می شد، لو مجوک می توانست او را تعقیب نماید و با حرکت دادن پای عقب به جلو وضعیت پای خود را تغییر داده و پس از آن می توانست یک لگد با پای مقابل بزند.

 

اشتباهات رایج

ورزشکار در جریان اجرای تکنیک با پائین آوردن دست هایش از گارد خود غافل می شود. به علت فاصله نزدیک در لگدهای زانو، ورزشکار باید همیشه در برابر تکنیک های مشت و آرنج از خود محافظت نماید و هرگز گاردش را نیندازد.

در جریان استفاده از لگن و به عقب خم شدن بالاتنه، سر بیش از حد به عقب کشیده می شود. به جای آن باید همیشه از گلو محافظت کرد. به همین علت است که چانه باید کمی به سمت قفسه سینه پایین آورده شود.

 

لگد زانو مورب ( فوچیانگ)

اهداف: دنده ها، معده ، سر

اجرا:

از وضعیت شروع سعی می کنید به صورت مورب گردن حریف را بگیرید. برای این کار دست چپ، سمت چپ گردن حریف را می گیرد یا دست راست گردن او، اگر موفق شدید، کمی حریف را به طرف خود بکشید.

حال با بلند کردن پای محور و چرخاندن پای محور به خارج یک لگد از خارج از همان سمت بدن به هدف بزنید و در لحظه برخورد لگنتان را به جلو حرکت دهید.

عکس A-C : پاتیفان لگد زانو از خارج را نمایش می دهد. او با یک گام به چاوان نزدیک می شود و او را از گردن کمی به سمت خود می کشد. اگر چاوان خودش با سرعت به او نزدیک می شد، او می توانست بدون کشیدن او ، لگد سر و خارج را بزند.

 

لگد زانو پرشی ( فولوی )

اهداف:  شبکه خورشیدی، چانه ،صورت

اجرا:

در وضعیت مبارزه هستید. وزن تان را به پای جلو منتقل کنید و آن را خم کرده و از اینجا برای پرش استفاده نمایید. در جریان پرش، پای عقب را در خطی مستقیم به هدف شلیک کنید. در لحظه تماس برای اجرای قدرتمند تکنیک پایتان را به جلو حرکت دهید. اطمینان حاصل کنید که دست های گاردتان را نیندازید. پس از آن در حرکتی کنترل شده ابتدا با پای پرش خود به زمین برگردید و مجددا وضعیت مبارزه ای به خود بگیرید.

این تکنیک بخصوص اگر حریف بدنبال ضربه قبلی و برخورد با طناب ها در حال برگشت باشد، بسیار موثر خواهد بود.

عکس A-C : پاتیفان لگد زانو پرشی را نمایش می دهد.

 

لگد زانو پس از پرش از ران ( تکنیک نمایشی ) ( فویاپ)

اهداف :  چانه، صورت

اجرا:

پس از شروع از وضعیت مبارزه ، پای جلوی خود را روی ران حریف بگذارید. برای حفظ وضعیت خود گردن او را بگیرید و با پای جلوی خود پرش نمایید.

حال ضمن آنکه سر حریف را به طرف خود می کشید زانویتان را با حمایت لگن شلیک نمایید.

این لگد قرن ها پیش که در بعضی انواع موی تای ورزشکاران وضعیت پای نشسته تری داشتند بکار می رفت.در زمان حاضر پذیرفته شده است که ورزشکاران در  مبارزات باید وضعیت پای کشیده تری داشته باشند. به همین دلیل دیگر این تکنیک در مبارزات دیده نمی شود اما در نمایش های موی تای بسیار محبوب است.

عکس A-C : لگد زانوپس از پرش از ران

اشتباهات رایج :

  • لگد زانو در حالیکه بالا تنه بیش از حد به عقب خم شده است اجرا می شود. درست است که ورزشکار برای استفاده از لکن ممکن است بالاتنه را کمی به عقب خم نماید اما نه پیش از حد، چرا که در این حالت قادر نخواهد بود که وزنش را به لگد بدهد.
  • ورزشکار وزنش را به لگد زانو نمی دهد. برای اجرای قدرتمند لگد زانو باید لگن و وزن بدن را به تکنیک داد.
  • در هنگام زدن لگد زانو، زانو دور از پای محور به جلو حرکت می کند. این کار ورزشکار را در معرض دفاع و تکنیک های ضد حمله ای حریف قرار می دهد. به همین علت است که زانو باید نزدیک به پای محور به جلوحرکت کند.
  • در هنگام زدن لگد زانو ورزشکار به جای اینکه پاشنه پای محور را بلند کند، وزنش را بر روی تمام کف پای قرار می دهد در این حالت او قادر نیست که بدن را به جلو بچرخاند و لگد زانو با برد حداکثر اجرا نخواهد شد. به علاوه شتاب خلق شده توسط حرکت پرشی پاشنه، ایجاد نخواهد شد.
  • ورزشکار زانو یا پای محور را کشیده نمی کند. او باید پایش را تا حد امکان صاف کند تا بتواند از برد کامل تکنیک زانو استفاده نماید. او با شلیک یک زانوی تیز، می تواند ضربه کارآمدی بزند و خطر اسیب دیدگی ناشی از تکنیک متقابل حریف کاهش می یابد، چرا که عضلات تحت کشش قرار دارند.

 

ماهنامه فرهنگی ورزشی رزم آور / شماره 200