تـنیــــــس

 

                 تاریخجه بازی تنیس در ایران در جهان

      – تا آنجا که شواهد تاریخی در این مورد نشان می دهد ، ورزش تنیس طی قرون 12و 13 میلادی ابتدا در کشور فرانسه ابداع شد اما ارائه جدی این ورزش در سال 1872میلادی بود که سرگرد هاری جم این ورزش را در شهر لمینکتن ( انگلستان ) به مردم معرفی کرد.در آن زمان مقررات و خصوصیات این ورزش با آنچه اکنون می بینیم تفاوت بسیار داشت در سال 1877 میلادی ، اولین بار در دنیا مسابقات تنیـس با مقررات و قوانین بخصوصی در زمین های تنیس باشگاه تنیــس و کروکت ال انگلند و یمبلدون برگزار گردید . محلی که هم اکنون بزرگ ترین مسابقات تنیـس دنیا در آن برگزار می شود .

      – ظهور ورزش تنیس در ایران به بعد از جنگ جهانی دوم باز می گردد. ورزش تنیس به خاطر حضور اتباع انگلیسی در آبادان رونق خاصی داشت و اولین مسابقه تنیس بین تیم های آبادان و تهران به سال 1317تا 1320بر می گردد. و اولین سالی که ایران در جام دیویس شرکت نموده سال 1959بود.

     – زمین بازی ، مستطیلی است به طول 77/23به عرض 23/8 انفـرادی و عرض زمین دوبل 97/10متر و ارتقاع تور 07/1 متر از سطح زمین واقع و در وسط زمین 914/0 می باشد . مرکز مقطع پایه ها در فاصله 914/0 متری زمین واقع می شود . پهنای کلیه خطوس 5 سانتی متر می باشد . و رنگ کلیه خطوط باید یکنواخت باشد . قطر توپ باید بیش از 35/6و کمتر از 67/6 سانتی متـر باشد به وزن آن بیش ا ز  7/56 گرم و کمتر از 5/58گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصله 254 سانتی متر برای یک  سطح بتونی بیش از 135 سانتی متر و کمتر از 147 سانتی متر باشد . فـــدراسیــون بین المللی تنیـــس با علائم ITF می باشد.

     – هر گاه بازیکنی امتیاز اول را بگیرد امتیاز 15 برای آن بازیکن ثـبت می شود با گرفتن امتیاز دوم 30 امتیاز اعلام می شود و باگرفتن امتیاز سوم امتیاز آن با زمین 40 و باگرفتن چهارم را بگیرد امتیاز به صورت اعلام گیم مشخص می شود .

     – بازیکنی که زودتر شش گیم را بگیرد برنده می شود و البته به شرطی که دو گیم از حریف جلو تر باشد .

    روش دوم ، امتیاز بندی روش « تای بریک» است به شرط آنکه تصمیم به استفاده از آن پیش از برگزاری مسابقه اعلام شود . این روش هنگامی به اجرا در می آید که نتیجه برابر شش از نظر گیمی حاصل شده باشد از این روش نمی توان در سـت سوم در بازی سه سته و در «ست» پنجم در بازی پنج «رسته» استفاده نمود باید روش عادی یعنی برد و یا اختلاف دو گیم اجرا گردد، مگر اینکه پیش از مسابقه به نحو دیگری اتخاذ تصمیم شده باشد.

      – در یک گیم «تای بریگ» روش زیر اعمال می شود.

     الف) بازیکنی که زودتر 7 امتیاز را بگیرد برنده گیم و ست می شود به شرط آنکه دو امتیاز از حریف جلوتر باشد اگر امتیاز برابر شش باشد گیم باید ادامه یابد تأمین اختلاف حاصل شود . در روش تای بریک امتیاز دهی باید از سیستم عددی استفاده شود.

     ب) بازیکنی که نوبت سرویس او باشد برای تعیین امتیاز اول سرویس می کندو حریف او برای تعیین امتیازات دوم و سوم سرویس می کند و از آن به بعد هر بازیکنی به تناوب  برای دو امتیاز بعدی سرویس می کند تا برنده گیم مشخص شود .

     ج ) امتیازات اول باید به تناوب از نیمه راست و چپ سرویس کرد .

      د ) بازیکنانی که پس از هر شش امتیاز و در خانه گیم « تاس یزسک» اقدام به تعویض زمین بنماید .

       ه) از نظر تعویض توپ ، گیم « تای بریک» به عنوان یک گیم محسوب می شود .

     – حداکثر تعداد ست ها برای آقایان 5 ست و برای بانوان 3 ست می باشد .

     – بازیکنی که در گیم اول سرویس را شروع کند بایستی در گیم سوم سرویس کند و بازیکنی که در گیم دوم و چهارم سرویس می کنید .

     – فاصله زمانی مجاز بین دو امتیاز را به خود تعیین می کنند  که به هر حال نباید بیش از 25 ثانیه باشد .

      – بعد از ست سوم در مورد آقایان و ست دوم در بانوان هر کدام از بازیکنان می تواند حداکثر ده دقیقه استراحت کنند . درکشورهایی که در عرض جغرافیای 15 شما و 15 جنوبی واقع شده از مدت استراحت 45 دقیقه و یا بیشتر است .

ترسیم زمین تنیــس

      الف ) علامت گذاری چهار گوشه زمین از راه فرمول محاسبه قطر

        ب) ترسیم خطوط اضلاع زمین انفرادی به طول 23 متر و 77 و عرض 32/8 متر

        ج) ترسیم خط وسط زمین

        د) ترسیم خط سرویس و محوطه های سرویس

       – از وسط خطوط طولی زمین و بر روی این خطوط به فاصله 40/6 متر در هر دو زمین علامت گذاری می شود .

       – نقاط به دست آمده به هم وصل شود تا خط سرویس ترسیم شده باشد .

       – برای ترسیم دو محوطه چپ و راست ، منطقه سرویس وسط خطوط سرویس هر دو نیمه مشخص و به هم وصل می شود.

      – عرض هر محوطه سرویس 4 متر و 12 سانتی متر است .

       ه) تبدیل زمین انفرادی به زمین دو نفره :

      – خطوط عرضی از دو طرف به فاصله 1 متر و 37 سانتی متر امتداد داده می شود.

      – با امتداد خطوط طولی ، خطوط عرضی جدید به هم وصل می شود.

     – وسط خطوط عرضی ، علامتی به نام ، علامت مرکزی یا علامت وسط گذاشته می شود .

     – عرض کلیه خطوط 5 سانتی متر و جز زمین بازی است .

     – ابعاد و اندازه های استاندارد زمین تنیـس :

      ابعاد و اندازه های زمین یک نفره با طول 23 و 77 سانتی متر و عرض 8 متر و 23 سانتی متر است طول زمین در بازی دو نفره تغییر نمی کند و تنها عرض زمین به 10 متر و 97 سانتی متر تبدیل می شود.

ابعاد زمین

انفرادی

دوبـــل

فاصله پایه تور تا خط طولی (متر)

زمین طول (متر)

عــرض زمـیـن

  ( متر)

فاصله پایه تور تا خط طولی

 ( متر)

طول

(متر)

عرض

(متر)

91/0

77/23

23/8

28/2

28/23

97/10