آموزش شیرجه

آموزش شیرجه

در این بخش استفاده از تخته فنر شیرجه و جدا شدن شیرجه های رو به آب (Forward Dives ) که از مهم ترین و حساس ترین بخش هر شیرجه است را در اختیار شما قرار می دهیم؛ امید است مورد توجه و استفاده تمام شیرجه روندگان ومربیان قرار گیرد
آموزش شیرجه

آموزش انواع شیرجه

آموزش شیرجه های پایه در حالت زاویه پس از اینکه ورزشکار در اجرای شیرجه های پایه در حالت جمع مهارت کافی از جهت ارتفاع، فاصله مناسب از تخته و همچنین فرود خوب در آب و آمادگی های بدنی در خشکی را به دست آورد، شروع به آموزش شیرجه های پایه در حالت زاویه…
آموزش شیرجه

تاریخچه و قوانین شیرجه

شـــیـــرجـــــــه  یک شیرجه رو در حال اجرای حرکت زاویه.                                                    شیرجه یکی از ورزش‌های آبی است.فهرست مندرجات۱ تاریخچه شیرجه ۲ تاریخچه شیرجه در ایران ۳ قوانین ۴ نحوه برگزاری…