بایگانی دسته بندی ها سپک تاکرا

تاریخچه و قوانین سپک تکرا

  سپــــک تـاکـــرا            تاریخــجه پیدایش سپک تاکرا       سپک تاکرا نام یکی از ورزش های قدیمی و باستانی ایالت های مختلف مالزی و کشورهای اطراف آن است . فرم و قــالـب این بازی بــه ایـن صورت است که بازیکــنــان دایـــره وار ایستــاده و توپ را با استفاده از پای خود به هوا می […]