تاریخچه و قوانین بدمینتن

تاریخچه و قوانین بدمینتن

ورزش بدمینتون برای نخستین بار در کشور هندوستان ابداع شد و به تدریج مورد توجه مردم هندوستان قرار گرفت . قدمت این ورزش به حدود یک قرن پیش می رسد.