آيكيدو راهي است كه بوسيله آن مي توان با چند دشمن به طور همزمان مبارزه كرد بنابراين هنرجويان نه تنها به جلو و رودرروي خود، بلكه به پشت سر و اطراف نيز بايد توجه داشته باشند.

شما بايد توجه داشته باشيد كه در اين رويارويي همواره در مركز دايره قرار داشته و بقيه اجزاي اين درگيري حول نقطه مركزي ( يعني جايگاه شما ) در حال چرخشند. (گوشه اي از سخنان استاد بزرگ و فقيد آيكيدو موريهه اوشيبا).

 

دایره در آی کی دو

دایره در آی کی دو

دایره در آی کی دو

برگرفته از وب سایت استاد محمد وحدتی پور